İnkılap Tarihi

Milliyetçilik İlkesi

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Milliyetçilik İlkesi Millet: Geçmişte ve şuanda bir arada yaşayan, gelecekte de bir arada yaşama inancında ve isteğinde olan, aynı vatana sahip, o vatanın maddi ve manevi değerlerine sahip çıkan, aralarında dil, tarih, kültür ve ülkü birliği olan insanların oluşturduğu topluluktur. Arapça “millet” kelimesinden gelen millet “topluluk” anlamına gelmekteydi. Günümüzde millet kavramı ortak bağları olan, ortak ideal etrafında toplanmış insan topluluğunu ...

Devamını Oku

Cumhuriyetçilik İlkesi

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Cumhuriyetçilik İlkesi • Cumhuriyet kelimesi Arapçada “halk” anlamına gelen cumhur kelimesinden türemiş olup halkın yönetim demektir. • Cumhuriyet ve demokrasi aynı anlama gelmez. Cumhuriyet bir yönetim şekliyken, demokrasi insan hak ve özgürlüklerini ifade eder. Bununla birlikte demokrasinin en iyi uygulanacağı rejim cumhuriyettir. O halde her cumhuriyet demokratik cumhuriyet değildir. • Türkiye Cumhuriyeti Devleti belli temel ilkeler üzerine kurulmuş ve bu ...

Devamını Oku

Atatürk İlkelerinin Özellikleri Ve Dayandığı Esaslar

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkelerinin Özellikleri Ve Dayandığı Esaslar Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri Atatürk ilkeleri Türk ulusunun aklın ve bilimin önderliğinde medeni toplumlar düzeyine erişmesini, uluslararasında bağımsız eşit ve onurlu olarak demokratik kurallar içinde mutlu bir yaşam sürmesini amaçlar. Atatürk ilkeleri, Türk inkılabının fikir gücü ve dayanağını oluşturmuş ve Türk ulusunun ihtiyaçlarından doğmuştur. Atatürk ilkeleri birbirini tamamlayan ve birbirine bağlı bir bütün teşkil ...

Devamını Oku

Atatürkçü Düşünce Sistemini Hazırlayan Etkenler Maddeler Halinde

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürkçü Düşünce Sistemini Hazırlayan Etkenler Mustafa Kemal, Selanik gibi bir yerde ve iyi bir okulda eğitim almıştır. Onun gelişmesinde yaşadığı şehirlerin çok büyük katkısı olmuştur. Mustafa Kemal henüz Selanik Askeri Rüştiyesi’ne giderken kişi hak ve hürriyetlerinin genişletilmesine yönelik fikirleri benimsemiştir. Bu fikirler doğrultusunda dönemin önemli düşünürlerine ait eserler okumaya başlamıştı. Bunların başında vatan şairi Namık Kemal gelmektedir. Namık Kemal’in en ...

Devamını Oku

Atatürk’ün 2. Dünya Savaşı ile İlgili Sözleri

Atatürk’ün 2. Dünya Savaşı ile İlgili Sözleri Atatürk 1932’de Avrupa’nın durumu hakkında kendisine ne düşündüğünü soran Amerikalı General Mac Arthur’a şu cevabı vermiştir. “Versailles Antlaşması, I. Dünya Harbi’nin sebeplerinden hiçbirini bertaraf edemediği gibi taraflar arasındaki uçurumu büsbütün derinleştirmiştir. Zira galip devletler, mağluplara sulh şartlarını zorla kabul ettirirlerken bu memleketlerin etnik, jeopolitik ve iktisadi özelliklerini dikkate almamışlardır. Bugün içinde yaşadığımız sulh ...

Devamını Oku

Atatürk’ün Ölümü

ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ Devlet işlerinde son derece titiz olan Atatürk kendi sağlığına gerektiği kadar özen gösteremiyordu. Yoğun iş temposu nedeniyle 1937’de sağlığı iyice bozulmuştu. Atatürk’ün rahatsızlığına ilk teşhis Yalova gezisinde konuldu. Kesin tanı Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp tarafından konulur. Hastalık sirozdur. Ciddi bir dinlenme gereklidir, fakat Atatürk yurt gezilerine devam eder. Gemlik suni ipek fabrikası ve merinos fabrikalarını açmak için ...

Devamını Oku

1923-1932 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası Özet

1923-1932 Dönemi Türkiye'nin Dış Politikası

1923-1932 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası Türkiye bu dönemde Lozan Barış Antlaşması ile çözüme kavuşturulamamış sorunların çözülmesine yönelik politika izlenmiştir. Ayrıca komşularıyla iyi ilişki kurmak ve barışçıl yollarla uluslararası problemi çözmek gibi hedefleri vardır. 1923-1932 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikasında ki Önemli Gelişmeler ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen bilgi edinmek istediğiniz maddeye tıklayınız. Nüfus Mübadelesi (Etabli) Sorunu Yabancı Okullar Sorunu ...

Devamını Oku

Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri Kısaca

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri Milli bağımsızlığımızdan ödün vermemek Devletler arası anlaşmazlıkları ve iç sorunları barış yoluyla çözmek (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) Ulusal menfaatlerle, insanlık menfaatini bağdaştırmak, hakka olduğu kadar kuvvete de yer vermektir. Dünya barışına katkıda bulunmak. Başkalarının topraklarında gözü olmamak. Yayılmacı, istilacı ve saldırgan politikalardan uzak durmak. Ulusun ve vatanın hayatı tehlikede olmadıkça savaştan uzak durmak. Bilim ve teknolojiyi ...

Devamını Oku

Litvinov Protokolü (Paktı) KPSS

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Litvinov Protokolü (Paktı) Briand-Kellog Paktı‘nı destekleyici nitelikte Sovyetler Birliği’nin komşuları ile imzaladığı protokoldür. 9 Şubat 1929’da SSCB, Romanya, Polonya, Letonya, Estonya tarafından imzalanmıştır. Daha sonra protokol Türkiye, İran, Litvanya ve Danzig tarafından da imzalanmıştır. NOT: Briand-Kellog Paktı’nı SSCB, Batılı devletlerin Sovyetler Birliği’ni izole etmek, çember içine almak ve Sovyet Rusya’ya karşı mücadele etmek için kurdukları bir kombinezon olarak algılamışlardı. Fakat ...

Devamını Oku

1932 – 1939 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası Özet

1932 - 1939 Dönemi Türkiye'nin Dış Politikası

1932 – 1939 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası Bu dönemde dünyada sert savaş rüzgârı esmeye başlamıştı. Türkiye bu yüzden uluslararası çeşitli kuruluşlarda yer almış ve dünya barışını sağlama yolunda politikalar izlenmiştir. Ayrıca Lozan Antlaşması’nın Misak-ı Milli’ye aykırı uygulamalarına son vermiştir. 1932 – 1939 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikasında ki Önemli Gelişmeler ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen bilgi edinmek istediğiniz maddeye ...

Devamını Oku