3. Selim Dönemi Islahatları Maddeler Halinde

3. Selim Dönemi Islahatları Maddeler Halinde

Üçüncü Selim yenilik taraftarı olup kendisine yenilik yapmasını tavsiye eden Üçüncü Mustafa’nın oğludur.

> III. Selim dönemindeki yeniliklere ve kurulan orduya Nizam-ı Cedit denir. Nizam-ı Ceditin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İrad-ı Cedit Hazînesi de ku­rulmuştur. Nizam-ı Cedit nedir?
> Matbaa-ı Âmire adıyla ilk devlet matbaası açılmış­tır.
> Batıdaki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla ilk kez Avrupa’nın önemli merkezlerinde sürekli elçilikler açılmıştır (Paris, Londra, Viyana, Berlin).
> Islahatları devlet politikası haline de getirebilmek üzere “Meşveret Meclisi” kurulmuştur. (Islahatlar için danışma meclisi).
> Selimiye ve Levent kışlaları yapılmıştır.
> Subay yetiştirmek amacıyla yeni bir Topçu Okulu olan Mühendishane-i Berr-i Hümayun açılmıştır.
> Yabancı dil eğitimine önem verilmiş; Fransızca, askeri okullarda resmi öğretim dili kabul edilmiştir.
> Yerli malı kullanılmasına önem verilmiştir. Yurt dı-şından mal alımına sınırlama getirilmiştir.
> Vezirlerin sayısı ve görev süreleri yeniden belirlen-miştir.
> Kadıların görev yerlerine gitmeleri sağlanmıştır.
> Eyalet yönetimleri yeniden düzenlenmiştir.
> Üçüncü Selim’in yapmış olduğu bu yenilikler, Kabakçı Mustafa İsyan ile son bulmuş (1807), isyancıların Üçüncü Selim’in öldürülmesine neden olmuştur.


Tavsiye Konular

18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri Maddeler Halinde

18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri > Avrupa’nın gerisinde kalındığı kabul edilip Avrupa örneğinde ıslahatlar ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir