4. Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar)

İslamiyetin Doğduğu Dönemde Dünya

İslamiyetin Doğduğu Dönemde Dünya İçindekiler 1. İslamiyetin Doğduğu Dönemde Dünyada Siyasi Durum 1.1. İslamiyetin Doğduğu Dönemde Arap Yarımadasında Siyasi Durum 1.2. İslamiyetin Doğduğu Dönemde Arap Yarımadasında Sosyal Yapı 1.3. İslamiyetin Doğduğu Dönemde Arap Yarımadasında Dini Yapı 1.4. İslamiyetin Doğduğu Dönemde Arap Yarımadasında Ekonomik Yapı İslamiyet öncesi döneme niçin Cahiliye Dönemi denmiştir? Hz. Muhammed (SAV) öncesi devre “Cahiliye Devri” denilmesinin sebebi, ...

Devamını Oku

Uhud Savaşının Sebepleri ve Sonuçları Maddeler Halinde

islam tarihi

Uhud Savaşı ( 625 ) Uhud Savaşı’nın Sebepleri Mekkelilerin Bedir Savaşı’nın intikamını almak istemeleri Mekkeli Müşriklerin Bedir’de ölen Ebu Cehil’in intikamını almak istemeleri ve Müslümanların Kureyş kervanlarına karşı hareketlerinin devam etmesi sonucunda 625 yılında Uhud Savaşı meydana gelmiştir. Uhud Savaşı’nın Sonuçları Müslümanlar bu savaşta mağlup olmuşlardır.Lakin müşrikler İslamiyeti yok edememiştir. Hz. Muhammed (S.A.V.)’in sözüne itaatin önemi anlaşılmıştır. Hz. Muhammed (S.A.V.) ...

Devamını Oku

İslam Medeniyetinin Diğer Medeniyetlere Etkisi

islam tarihi

İslam Medeniyetinin Diğer Medeniyetlere Etkisi Kültürler ve medeniyetler tarih boyunca birbirlerini etkilemişler ve alış verişte bulunmuşlardır. İslâm dini getirdiği İnsanî değerler ve düşüncelerle kendi dışındaki din, kültür ve medeniyetlerin üzerinde et kili olmuştur. Bugünkü ileri medeniyetlerin oluşma­sında en önemli tarihi rolü İslâm medeniyeti oynamıştır. İslâm medeniyeti en fazla Avrupa üzerinde etkili olmuştur. Bu durumu batılı bilim adamı Sigrid Hunke “Allah’ın ...

Devamını Oku

İslam Devletinde Bilim Sanat ve Edebiyat

islam tarihi

İslam Devletinde Bilim Sanat ve Edebiyat İslam Devleti’nin ilk dönemlerinde Müslümanların iç ve dış savaşlarla meşguliyeti, İslâm dünyasının sosyal ve iktisadı hayatında önemi değişikliklerin gerçekleşmesi nedeniyle, bilim ve sanat faaliyetleri göze çarpmaz. Fetihlerin genişlemesi sonucunda devlet her alan­da gelişmiştir. İslâm Devleti’nde bilim iki dala ayrıl­mıştır. Birincisi İslâmî bilimler; tefsir, kelam, hadis, fıkıh, akaid. . . İkincisi pozitif bilimler; matematik, astronomi, ...

Devamını Oku

İslam Devletinde Ordu

islam tarihi

İslam Devletinde Ordu İlk dönemlerde bir sisteme bağlı olmaksızın herkes asker olabilirdi. Hz. Muhammed, aynı zamanda ordunun da başındaydı. Ancak, Hz. Ebubekir döneminden başlayarak orduların başına komutanlar tayin edilmiş ve ordu mensuplarına ganimetlerden başka maaş bağlanmıştır. Hz. Ömer zamanında askeri işler için bir Divan ve ordugah şehirleri kurularak ordunun teşkilatlandırılmasına çalışılmıştır. Emeviler döneminde düzenli ve sürekli bir ordu kurulmuş, halife ...

Devamını Oku

İslam Devletlerinde Ekonomik Hayat Kısa Özet

islam tarihi

İslam Devletlerinde Ekonomik Hayat Kısa Özet Ekonomik Hayat İslâm Devleti’nde ekonomi tarım, ticaret ve hayvancılığa dayanıyordu. Müslüman tüccarlar Kafkaslardan Çin’e kadar uzanan geniş bir coğrafyada ticaret yapmışlardır. İslâm Devleti’nde halktan ve diğer devletlerden vergiler toplanmıştır. Savaşlarda elde edilen ganimetlerin beşte biri ”Beyt’ül Mal” adı verilen devlet hazinesine bırakılır, geri kalanın beşte dördü savaşa katılanlara dağıtılırdı. Ayrıca maden, tuzla, orman, gümrük ...

Devamını Oku

İslam Devletinde Halk Sınıfları

islam tarihi

İslam Devletinde Halk Sınıfları Sosyal Hayat İslâm Devleti’nde halk dört sosyal tabakaya ayrılmıştı: İdareciler ve Arap asıllılar, mevali denilen Arap ulusundan olmayan her milletten Müslümanlar, zimmiler (ehli kitap / Hristiyan, Yahudi) ve köleler. İslâm dinine göre Müslümanlar birbirine eşit olup. “Arab’ın Arap olmayana üstünlüğü bulunma­masına” ve yegâne üstünlüğün “takva” olmasına rağmen uygulamada, özellikle Emeviler devrinde Araplar kendilerini Arap olmayan uluslardan ...

Devamını Oku

İslam Kültür ve Uygarlığı Devlet Yönetimi

islam tarihi

İslam Kültür ve Uygarlığı Devlet Yönetimi İslam Devletinde Devlet Yönetimi Hz. Muhammed döneminde devletin siyasi ve askeri işleri tamamen kendisi tarafından yönetilmiştir. Hz. Muhammed’in vefatından sonra seçimle belirlenen ilk dört halife, peygamberin vekili sıfatıyla Hz. Muhammed’in peygamberlik görevi hariç diğer görevleri yürütmüşlerdir. Hz. Ebubekir zamanında, valilerle ve devlet memurlarına maaş bağlanmıştır. Hz. Ömer, sadece adalet işlerine bakması için her valinin ...

Devamını Oku

İslam Kültür Medeniyetinin Doğuşu ve Etkilendiği Kültürler

islam tarihi

İslam Kültür Medeniyetinin Doğuşu ve Etkilendiği Kültürler İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ İslamiyet’in doğduğu Arap Yarımadası’nda ilk zamanlarda edebiyattan başka kültür ve bilim alanında yetişmiş şahsiyetlere rastlanmaz. Fetihlerin genişlemesi ve yeni kültürlerle etkileşimin başlaması sonucunda İslam Devleti’nde birçok konuda gelişme ve etkileşim görülmüştür. İslam dini bütün insanlığa hitap eden evrenselliği nedeniyle dünyadaki bütün kültürlere açık olmuştur. Dolayısıyla Müslümanlar İslam dininin yayıldığı ...

Devamını Oku

Endülüs Emevi Devleti Özet

islam tarihi

ENDÜLÜS EMEVİLERİ (756-1492) Abbasilerin halifeliklerini ilan etmesinden altı yıl sonra Emevi ailesinden Abdurrahman İspanya’ya geçti. Buradaki Müslümanlar Abdurrahman’a bağlılıklarını bildirerek yeni bir devlet kurdular. Endülüs Emevileri sınırıları genişletmek yerine bilim ve kültür alanında gelişmelere önem verdiler. Birçok kütüphane ve medrese inşaa ettiler. Başkent Kurtuba dünyanın en önemli ilim merkezlerinden biri oldu. İslam dünyasındaki eserler Endülüs’e taşındı. Avrupalı öğrenciler Endülüs Emevilerinin ...

Devamını Oku