Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Yumuşama Dönemi Politikaları

yumuşama dönemi ve sonrası

Yumuşama Dönemi Politikaları Doğu-Batı ilişkileri ilk kez, 1948’den sonra bir kere daha baş gösteren 1958 Berlin Buhranı ile ilgili Ce­nevre toplantılarında başladı. Davet üzerine 1959’da ABD’ye giden SSCB Başkanı Kruşçev, ABD Başkanı Einsenhovver ile biraraya geldi. Görüşmelerde anlaş­mazlıkların karşılıklı müzakerelerle çözümlenmesi ka­rarlaştırıldı. 1960’ta Paris’te gerçekleşen ABD, SSCB, İngiltere ve Fransa liderler zirvesinden sonuç alınama­dı. Viyana’da 1961 ’de ABD Başkanı Kennedy ...

Devamını Oku

Uluslararası İlişkilerde Değişim Süreci

yumuşama dönemi ve sonrası

Uluslararası İlişkilerde Değişim Süreci Detant (yumuşama) Dönemi devletlerarası ilişkilerde gerginliğin azaltılması için karşılıklı görüşmelerin be­nimsendiği bir dönemdir. Yumuşama politikası, yakın­laşma, anlaşma ve işbirliği aşamalarından oluşmuştu. Yumuşama Döneminin Yaşanmasına Ortam Hazırlayan Gelişmeler – Konvansiyonel (nükleer, kimyasal, biyolojik silahların dışında kalan kara, deniz ve hava ordularınca kulla­nılan her türlü silahları ifade eder) silahlardan nükleer silahlara geçiş yaşanması 1961’de Sovyet Başkanı Kruşçev ve ...

Devamını Oku

Soğuk Savaş Döneminde Dünya

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Dünya 1945-1975 arasında çok hızlı bir büyüme yaşandı. XX. yüzyılın ilk yarısında iki kat artan üretim üç kat arttı. İşsizlik çok düşük düzeylerde kaldı (Sanayileşmiş ül­kelerde). Doğum oranı ve nüfusta hızlı bir artış görüldü. En hızlı artış da dünyanın yoksul ülkelerinde gerçekleş­ti. Kentleşmeyle birlikte geleneksel ilişkiler değişti ve gelişmiş ülkelerde nüfus artışları kontrol altına alındı. Güney Amerika, ...

Devamını Oku

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Sosyal ve Kültürel Hayat

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Sosyal ve Kültürel Hayat Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Siyaset konu anlatımı için tıklayınız. Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Ekonomi konu anlatımı için tıklayınız. Dış yardımlar ve krediler ülkede yaşam düzeyini yük­seltmiş; refahın artması, tüketim artışı ve alışkanlık­ların değişmesi, tarım politikaları kırsal kesimde yeni bir sınıfın yükselişini sağladı. Tarımda makineleşme, köyden kente göçü hızlandırdı. Hızlı kentleşme ile bir­likte yeni ...

Devamını Oku

Bağdat Paktı’nın Kurulması

Soğuk savaş dönemi

Bağdat Paktı’nın Kurulması Türkiye’nin NATO’ya girmesi üzerine ABD ve İngiltere, Orta Doğu’nun savunmasında Türkiye’nin etkin bir rol almasını dile getirmişlerdi. Türkiye, Orta Doğu savun­masının stratejik ve ekonomik bakımdan Avrupa’nın korunması için zorunlu olduğu görüşüyle bölge ülke­leriyle diplomatik temaslara geçmişti. Bu dönemde Orta Doğu’da, Arap-İsrail ve Mısır—İngiliz anlaşmaz­lıkları gergin bir ortam oluşturmuştu. İşte bu ortamda Orta Doğu’da güvenlik ve işbirliğini öngören ...

Devamını Oku

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Siyaset

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Siyaset Türk milleti ilk kez Birinci Meşrutiyet döne­minde yönetime katılmaya başlamıştı. İkinci Meşruti­yet ile de çok partili hayatla tanışmıştı. Kurtuluş Savaşı sürecinde TBMM’nin kurulması ile fii­len ortaya çıkan Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te resmen ilan edilmişti. Atatürk döneminde, birçok deneme ba­şarısız olunca çok partili düzen kurulamamıştı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı Bloku’nda sağ­lam bir yer edinmeye çalışan ...

Devamını Oku

Balkan Paktı’nın Kurulması Konu Anlatımı

Soğuk savaş dönemi

Balkan Paktı’nın Kurulması Balkan Paktının Kurulmasının Nedeni: Balkanlar’da ki güçler dengesini korumak. Balkan Paktının Kuruluşu: Türkiye NATO’ya girince SSCB ve Bulgaristan bundan rahatsız oldu. 28 Şubat 1953’te Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya “Dostluk ve İşbirliği Antlaşması” yaparak Balkan Paktı’nı temellerini atnıştır. Bu üç devlet 9 Ağus­tos 1954’te “Siyasi İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Ant­laşması” imzalayarak “Üçlü Balkan İttifakı”nı kurdu. Balkan Paktının Dağılışı: ...

Devamını Oku

Türkiye’nin Nato’ya Girişi Özet

Soğuk savaş dönemi

Türkiye’nin Nato’ya Girişi Türkiye’nin dış politika hedeflerinden biri de NATO üyeliği idi. Truman Doktrini gereği Amerikan yardım­larının NATO aracılığı ile Batı Avrupa’ya yayılması, Türkiye’ye yapılan yardımların azalacağı kaygısını do­ğurmuştu. Üyelik için ilk başvuru Mayıs 1950’de İkin­cisi de Ağustos 1950’de yapıldı. ABD itiraz etmese de İngiltere ve bazı Avrupa devletleri, Türkiye kabul edildiğinde SSCB’nin tepki göstereceği hatta yeni bir savaş ortamına ...

Devamını Oku

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası Türkiye, SSCB’nin 1936’dan itibaren kendisine yö­nelik olumsuz tutumları karşısında ABD ve Batılı dev­letlerle daha yakın ilişkiler kurmaya yönelmiştir. Bu doğrultuda Türkiye, Avrupa Konseyi’ne ve NATO’ya girmiş; Balkan ve Bağdat Paktlarının kurulmasında etkin olmuştur. Türkiye’nin Avrupa Konseyine Girişi Türkiye, Batı ile siyasi, ekonomik ve güvenlik amaçlı işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 8 Ağustos ...

Devamını Oku

Afrika’daki Gelişmeler (Asya ve Afrika’nın Kurtuluşu)

Soğuk savaş dönemi

Afrika’daki Gelişmeler 1941 ’de Atlantik Paktı’nda, Roosevelt ve Churchill ta­rafından ortaya atılan “Özgür irade ve özerklik” ilkeleri Afrika’daki sömürgeciliğin sonlandırılacağının bir işa­retiydi. İtalya’nın 1940’ta Libya ve Etiyopya’dan çıka­rılmasıyla Afrika uluslarının sömürgecilikten kurtulma süreci başladı. Afrika ülkelerinde, bağımsızlığa karşın halk dünya öl­çütlerinin çok altında bir yaşam düzeyine sahiptir. Ül­kelerin çoğunda ya diktatörler ya da tek parti iktidarı yönetime sahiptir. Seçim, özgürlük, ...

Devamını Oku