İslam Devletinde Bilim ve Sanat

İslam Devletinde Bilim ve Sanat

İslam Devletinde Bilim

• Müslümanlar; Türk, İran, Yunan, Hint, Mısır, Çin uygarlıklarından etkilenmiştir.
• İlk bilimsel gelişmeler: Tıp, Felsefe, Fen sahalarında Emeviler devrinde başlamıştır.
• Abbasiler devrinde bilim müthiş bir gelişme göstermiştir.
• Emeviler devrinde Basra ve Kufe, Abbasiler devrinde Bağdat, Endülüs Emevileri devrinde Cordoba mühim Kültür merkezleri olmuştur.
• İslam dünyasındaki bilimsel gelişmeler, Endülüs Emevileri ve Sicilya Müslümanları tarafından Avrupa’ya aktarılmış, Rönesans’ ın doğmasında etken olmuştur.

İslami Bilimler :
• Tefsir : Kur’an ayetlerinin açıklanıp, yorumlanmasıdır. Bu bilimle uğraşanlara Müfessir denir.
• Hadis : Hz. Muhammed’in farklı konularda Müslümanları aydınlatmak amaçlı söylediği sözlerdir.
• Kelam : Dini konuları ( sualleri ) mantık ve mantık yöntemiyle açıklamadır. ( İslam Felsefesi )
• Fıkıh : İslam Hukukudur. Bu bilimle uğraşanlara ” “Fakih” denir.
• Kıraat : Kur’an okuma tekniğidir.
• Siyer : Hz. Muhammed’in yaşamını inceler.
• Megazi : Hz. Muhammed’in savaşlarını inceleyen İslami Bilim dalıdır.
Diğer Bilimler :
• Tarih : Hz. Muhammed’in hayatı ve savaşlarının incelenmesiyle başlamıştır. Mühim temsilcileri ; Taberi, Mesudi, İbn-i Haldun’ dur
• Coğrafya : Mühim temsilcileri ; Mesudi, İbn-i Batuta, İdrisi, Harezmi’dir.
• Felsefe : Yunan Felsefesi’nin incelenmesiyle başlamış, kendini geliştirmiştir. Mühim temsilcileri ; Kindi, İbn-i Rüşt, Farabi, İbn-i Sina ‘dır.
• Tıp : Abbasilerde Harun Reşit Devrinde Bağdat’ ta yaptırılan Hastahane Milletçe Sıhhati dair çalışma yapan önce sağlık kurumu olarak onay edilmektedir. Mühim temsilcileri : Huneyn Bin İshak, Razi, İbn-i Sina ‘dır. * İbn-i Sina ‘nın ” El – Kanun fi’t- Tıp” isimli kitabı Avrupa’da uzunca seneler ders kitabı olarak okutulmuştur.
• Astronomi : Hint biliminin tesiriyle başlamıştır. İlk gözlem hanesi 9. yy.da kurulmuştur. Mühim temsilcileri ; Usturlabi, Biruni, Ömer Hayyam, İbn-i Yusuf’ tur.
• Matematik ve Geometri : Hint biliminin tesiriyle gelişmiştir. Mühim Temsilcileri ; Harezmi, Abdülhamit İbn-i Türk ( Cebir ve Geometriyi geliştirip, Trigonometriyi bulmuşlardır), Sabit Bin Kurra, Tusi, Battani, Ali Kuşçu, İbn-i Cemşid’tir.
• Kimya : Mühim Temsilcileri : Cabir Bin Hayyan ( Kimya biliminin lideri onay edilir. ), Razi ( Kimya dalında 28 yapıt yazmıştır.), Biruni, İbn-i Sina’ dır.

İslam Devletinde Sanat

• Müslümanlar sınırlar genişledikçe elde edilen bölgelerin kültürleriyle, kültürlerini kaynaştırmışlar ve orijinal İslam sanatı oluşturmuşlardır.
• İslam sanatında mimari gelişen alanların başlıcalarındandır. Dini, Sivil, Askeri Mimari olarak gelişmiştir.
• İslam Mimarisinin ilk dinsel eseri , Hz. Muhammed devrinde yaptırılan “Kuba Mescidi” dir.
• Minare, Mihrap, Şadırvan ilk defa Emeviler devri camilerinde yapılmıştır.
• Resim ve Heykelcilik yasaklandığından, bu alanlarda gelişmeyi engellemiş, Minyatür Sanatı gelişmiştir.
• Hüsnü Hat İslam kültüründe çok gelişmiştir.
• Oymacılık, Kakmacılık, Dokumacılık, Camcılık gelişen öbür sanat dallarıdır.


Gelen Aramalar:

9 sinifi islam medeniyeti bilim medeniyeti özet, 9sinif tarih güçlü paylaşim ve yönetim tarih portali önemli not, islam devletinde bilim ve sanat

Tavsiye Konular

islam tarihi

İslam Devletinde Halk Sınıfları

İslam Devletinde Halk Sınıfları Sosyal Hayat İslâm Devleti’nde halk dört sosyal tabakaya ayrılmıştı: İdareciler ve ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir