9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 113-114 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 113-114 Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Değerli tarih öğretmenleri ve sevgili öğrenciler;

Ekoyay Tarih 9 kitabı İlk Türk Devletleri ünitesinde bulunan tüm soruları cevaplandırdık ve ölçme değerlendirme sorularına geldik. www.tarihportali.net olarak başarılar diliyoruz.

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Türklerin ana yurtları Orta Asya’dır, bu bölge coğrafi açıdan sert bir iklime sahiptir.
Bu coğrafi yapı Türklerle ilgili olarak;
I. Konargöçer bir hayat tarzı benimsemeleri,
II. Sert ve dayanıklı bir yapıya sahip olmaları,
III. Uygarlık yönünden son derece geri kalmaları
durumlarından hangisine ya da hangilerine zemin hazırlamıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III
2. Hunlarla ilgili yapılan araştırmalarda;
I. İşlemeli halı ve kilimler,
II. Madenî paralar,
III. Tapınak kalıntıları
gibi materyallerden hangisine ya da hangilerine rastlanılması mümkün değildir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III
3. Türk devletlerinde hükümdarın başlıca görevleri;
• Halkın huzur ve refahını sağlamak,
• Ülkenin güvenliğini sağlamak,
• Töreye göre ülkeyi yönetmektir.
Bu görevlerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Sosyal devlet anlayışı görülmektedir.
B) Hükümdar, ülkeyi yazısız hukuk kurallarına göre yönetmektedir.
C) Hükümdarın sorumlukları oldukça fazladır.
D) Hükümdar, halkının güvenliğinden sorumludur.
E) Teokratik bir devlet yönetimi söz konusudur.
4. Türk boylarının;
I. Törelere bağlılıklarını sürdürmeleri,
II. Bağımsızlıklarına düşkün olmaları, tarihportali.net
III. Ticaretle uğraşmaları
durumlarından hangisi ya da hangileri Türk kültürünün korunmasını sağlayan etkenler olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I. II ve III
5. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde kurulan Türk devletlerinin yönetim özelliklerinden biri değildir?
A) Kurultayın yönetimde etkin olması
B) İkili (doğu-batı) teşkilatın uygulanması
C) Devletin hanedanın ortak malı olarak kabul edilmesi
D) Şehir devletlerinin birleşmesiyle merkezî devletlerin kurulması
E) Boy beylerinin birleşmesinden oluşan federal yapıların oluşması

B. Aşağıdaki cümlelerin başına, verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. (D) Asya Hun Devleti’nin ordu sistemi diğer Türk devletlerine örnek olmuştur.
2. (Y) Orhun Kitabeleri I. Köktürk Devleti kağanları için dikilmiştir.
3. (D) Uygurlar Devleti’nin en parlak dönemi Moyen-Çur Kağan dönemidir.
4. (D) Türklerde yazılı olmayan hukuk kurallarına örf denir.
5. (Y) Hazarlar, diğer Türk devletlerinden farklı olarak Mani dinini benimsemişlerdir.
C. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
1. KAVİMLER GÖÇÜ sonrasında barbar kavimlerinin Avrupa’ya girmesi ile ROMA ikiye bölünmüştür.
2. Türklerde devlet işlerinin görüşüldüğü meclise KURULTAY, hükümdarın çocuklarınaTİGİN denir.
3. İlk düzenli Türk ordusu METEHAN kurmuş, ilk matbaayı ise UYGURLAR kullanmıştır.
4. Türkler yaygın olarak GÖKTANRI inancını benimsemişlerdir.
5.ALTIN ELBİSELİ ADAM  Esik Kurganı’ndan çıkarılan en önemli tarihî eserdir.
Ç. Aşağıda verilenleri örnekteki gibi eşleştiriniz.
1. (B) Pazırık halısı             (A) Avrupa Hun Devleti ile Bizans arasında yapılan antlaşma.
2. (E) Fresk                       (B) Hunlara ait sanat eseri.
3. (C) Balbal                       (C) Türklerde mezar taşı.
4. (D) Manas                     (D) Kırgız destanı.
5. (A) Margus Antlaşması    (E) Uygur sanatı.
D. Yanda verilen bulmacayı çözünüz.
1. Türk adını siyasi anlamda kullanan ilk devlet (çoğul). KÖKTÜRKLER
2. II. Köktürk Devleti’nin merkezi, kutsal bölge. ÖTÜKEN
3. Türklerin kitleler hâlinde İslamiyeti kabul etmelerinde etkili olan savaş. TALAS
4. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü meclis. KURULTAY
5. İstanbul’u kuşatan ilk Türk topluluğu. AVAR
6. Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu. UYGUR
7. Orta Asya Türk topluluklarında ölülerin eşyaları ile gömüldüğü mezar. KURGAN
8. Kavimler Göçü’nün yaşanmasına neden olan Türk topluluğu. HUN
9. Hükümdarlığın Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılan anlayış. KUT
10. Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı kaynakları. ORHUN
11. Bir Türk boyu.  KARLUK 
12. Kırgız destanı. MANAS
13. Museviliği benimseyen Türk devleti. HAZAR
14. Türklerde hükümdarlara verilen bir ünvan. HAKAN
15. Günümüzde varlığını sürdüren Türk topluluğu. KIRGIZ


] }

Tavsiye Konular

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

9. sınıf tarih dersi Güç Paylaşımı ve Yönetim Organizasyonu konusu dahilinde bulunan İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir? sorularını cevaplamaya çalıştık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir