3. Ünite: Soğuk Savaş Dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Dünya

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Dünya 1945-1975 arasında çok hızlı bir büyüme yaşandı. XX. yüzyılın ilk yarısında iki kat artan üretim üç kat arttı. İşsizlik çok düşük düzeylerde kaldı (Sanayileşmiş ül­kelerde). Doğum oranı ve nüfusta hızlı bir artış görüldü. En hızlı artış da dünyanın yoksul ülkelerinde gerçekleş­ti. Kentleşmeyle birlikte geleneksel ilişkiler değişti ve gelişmiş ülkelerde nüfus artışları kontrol altına alındı. Güney Amerika, …

Devamını Oku

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Sosyal ve Kültürel Hayat

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Sosyal ve Kültürel Hayat Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Siyaset konu anlatımı için tıklayınız. Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Ekonomi konu anlatımı için tıklayınız. Dış yardımlar ve krediler ülkede yaşam düzeyini yük­seltmiş; refahın artması, tüketim artışı ve alışkanlık­ların değişmesi, tarım politikaları kırsal kesimde yeni bir sınıfın yükselişini sağladı. Tarımda makineleşme, köyden kente göçü hızlandırdı. Hızlı kentleşme ile bir­likte yeni …

Devamını Oku

Bağdat Paktı’nın (CENTO) Kurulması

Soğuk savaş dönemi

Bağdat Paktı (CENTO) Üye Ülkeler Haritası Kaynak Bağdat Paktı veya CENTO, Ortadoğu’da yaşanan sorunlara ve özellikle bu bölgede bir SSCB nüfuzu oluşmasını engellemek amacıyla 1955 yılında Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve İngiltere arasında kurulmuş bir güvenlik ve savunma örgütüdür. İlk merkezi Bağdat iken daha sonra merkez Ankara’ya taşınmıştır. KPSS ve AYT hazırlığı yapan arkadaşım en son da pakta katılan devletlerin …

Devamını Oku

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Siyaset

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Siyaset Türk milleti ilk kez Birinci Meşrutiyet döne­minde yönetime katılmaya başlamıştı. İkinci Meşruti­yet ile de çok partili hayatla tanışmıştı. Kurtuluş Savaşı sürecinde TBMM’nin kurulması ile fii­len ortaya çıkan Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te resmen ilan edilmişti. Atatürk döneminde, birçok deneme ba­şarısız olunca çok partili düzen kurulamamıştı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı Bloku’nda sağ­lam bir yer edinmeye çalışan …

Devamını Oku

Balkan Paktı’nın Kurulması 1953

Balkan Paktı'na Üye Devletler

Balkan Paktı’na Katılan Devletler Balkan Paktı, Balkanlarda SSCB ve uzantılarına karşı kendini güvence altına almak isteyen Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya’nın 1953 yılında oluşturduğu pakttır. DİKKAT: KPSS değeri taşıyan bu pakt, Balkan Antantı ile karıştırılmaktadır. Oysa ikisi ayrı oluşumlardır. İkisi arasında ki en önemli fark Balkan Antantı 1934 yılında yani 2. Dünya Savaşı öncesi Almanya ve İtalya tehdidine karşı kurulurken, Balkan …

Devamını Oku

Türkiye’nin Nato’ya Girişi Özet

Soğuk savaş dönemi

Türkiye’nin Nato’ya Girişi Türkiye’nin dış politika hedeflerinden biri de NATO üyeliği idi. Truman Doktrini gereği Amerikan yardım­larının NATO aracılığı ile Batı Avrupa’ya yayılması, Türkiye’ye yapılan yardımların azalacağı kaygısını do­ğurmuştu. Üyelik için ilk başvuru Mayıs 1950’de İkin­cisi de Ağustos 1950’de yapıldı. ABD itiraz etmese de İngiltere ve bazı Avrupa devletleri, Türkiye kabul edildiğinde SSCB’nin tepki göstereceği hatta yeni bir savaş ortamına …

Devamını Oku

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası Türkiye, SSCB’nin 1936’dan itibaren kendisine yö­nelik olumsuz tutumları karşısında ABD ve Batılı dev­letlerle daha yakın ilişkiler kurmaya yönelmiştir. Bu doğrultuda Türkiye, Avrupa Konseyi’ne ve NATO’ya girmiş; Balkan ve Bağdat Paktlarının kurulmasında etkin olmuştur. Türkiye’nin Avrupa Konseyine Girişi Türkiye, Batı ile siyasi, ekonomik ve güvenlik amaçlı işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 8 Ağustos …

Devamını Oku

Afrika’daki Gelişmeler (Asya ve Afrika’nın Kurtuluşu)

Soğuk savaş dönemi

Afrika’daki Gelişmeler 1941 ’de Atlantik Paktı’nda, Roosevelt ve Churchill ta­rafından ortaya atılan “Özgür irade ve özerklik” ilkeleri Afrika’daki sömürgeciliğin sonlandırılacağının bir işa­retiydi. İtalya’nın 1940’ta Libya ve Etiyopya’dan çıka­rılmasıyla Afrika uluslarının sömürgecilikten kurtulma süreci başladı. Afrika ülkelerinde, bağımsızlığa karşın halk dünya öl­çütlerinin çok altında bir yaşam düzeyine sahiptir. Ül­kelerin çoğunda ya diktatörler ya da tek parti iktidarı yönetime sahiptir. Seçim, özgürlük, …

Devamını Oku

Güney Asya’daki Gelişmeler (Asya ve Afrika’nın Kurtuluşu)

Soğuk savaş dönemi

Güney Asya’daki Gelişmeler (Asya ve Afrika’nın Kurtuluşu) XVIII. yüzyıldan itibaren İngiliz sömürgesi durumunda­ki Hindistan’da XX. yüzyıl başlarında Mahatma Gandi öncülüğünde milliyetçi eylemler başladı. İngilizler 1919’da bazı Hint eyaletlerinde yetkiyi seçilmiş yerel liderlere bıraktı. Bunlar bağımsızlık hareketini önleye­limedi. Avrupa’da okuyan Hintli aydınlar, halktan çok büyük destek gördü ve yerel yönetimlerde görev almaya başladılar. 1935’te hazırlanan yeni anayasa ile eyaletlerde bütün yetkiler …

Devamını Oku

Mahatma Gandhi Kısaca Hayatı

Soğuk savaş dönemi

Mahatma Gandhi Gandi, yüce ruh anlamına gelen Mahatma adıyla bilinir. Hindistan’da resmen “Ulus Babası” ilan edilmiş; doğum günü olan 2 Ekim “Gandhi Jayanti” günü adıyla ulusal tatil kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler’de 2007’de 2 Ekim’i “Dünya Şiddete Hayır Günü” ilan etmiştir. Londra’da hukuk öğrenimi gördü. 1893-1914 arasında Güney Afrika’da yaşayıp bu ülkedeki Hintlilerin haklarını savundu. Hindistan’a döndükten sonra da “Hindistan Ulusal …

Devamını Oku


] }