Afrika’daki Gelişmeler (Asya ve Afrika’nın Kurtuluşu)

Afrika’daki Gelişmeler

1941 ’de Atlantik Paktı’nda, Roosevelt ve Churchill ta­rafından ortaya atılan “Özgür irade ve özerklik” ilkeleri Afrika’daki sömürgeciliğin sonlandırılacağının bir işa­retiydi. İtalya’nın 1940’ta Libya ve Etiyopya’dan çıka­rılmasıyla Afrika uluslarının sömürgecilikten kurtulma süreci başladı.
Afrika ülkelerinde, bağımsızlığa karşın halk dünya öl­çütlerinin çok altında bir yaşam düzeyine sahiptir. Ül­kelerin çoğunda ya diktatörler ya da tek parti iktidarı yönetime sahiptir. Seçim, özgürlük, insan hakları gibi konularda yeterli bilinç düzeyi görülmemektedir.
Bu durumun en önemli nedenleri: Kabilecilik – aşi­ret anlayışının ulus bilincini engellemesi, sömürgecili­ğin, araç ve yöntemlerinin değiştirilerek sürdürülmesi, ekonomik kaynakların halk yararına kulanılmaması, etnik ve dini ayrımcılıkların önlenememesidir.
Afrika, dünyanın en fakir ve en borçlu ülkelerinin bu­lunduğu bir kıtadır. Afrika ülkelerinin, 1970’lerden bu yana dünya pazarlarındaki payı %50 azalırken, dış borç 20 kat artmıştır. Bu da gösteriyorki, dış yardım­lar, alınan borçlar ve kaynaklar gerektiği gibi kullanıl­mamaktadır.
Bağımsızlaşan Afrika devletleri, Doğu-Batı Blokları dışında kalıp öncelikle kalkınmaya önem vermişlerdir. Bu amaçlar için 1963’te OAU (Afrika Birliği Teşkilatı) kurulmuştu.

32 Afrikalı bağımsız devlet tarafından kurulan OAU’nun amaçlan şöyle özetlenebilir:
– Afrika ülkeleri arasında birlik ve dayanışmayı geliş­tirmek
– Her türlü kolonileşmeye son verip, üyelerin bağım­sızlığını gözetmek
– Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve İnsan Hakları Ev­rensel Beyannamesi’ne uygun olarak uluslararası işbirliğini geliştirmek
– Üye ülkelerin ekonomi, eğitim, sağlık, bilim, diplo­masi, savunma ve siyasi politikalarını uyumlu hale getirmek


Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası Türkiye, SSCB’nin 1936’dan itibaren kendisine ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir