10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Test

10. SINIF TARİH DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI 2. 3. VE 4. ÜNİTENİN YANINDA 5. ÜNİTEDE 1520-1595 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELERE KADARDIR.

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılının klasik sorulardan oluşan bir örneği lazım ise buyur. 10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Klasik

İçindekiler

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Test Soruları

1Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüzyıl başlarında Yakın Doğu ve Avrupa’da bulunan devletlerden biri değildir?

 A) Büyük Selçuklu Devleti B) Türkiye Selçuklu Devleti

C) İlhanlılar D) Memlükler E) Altı Orda Devleti

2. XIV. yüzyıl başlarında Avrupa’da feodalite rejimi hüküm sürmekteydi. Sırplar ve Bulgarlar Bizans aleyhine sınırlarını genişletiyordu. Katolik Macarlar, Ortodoks Balkan devletlerini mezhep değiştirmeye zorluyordu.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Avrupa devletleri siyasi birliklerini gerçekleştirememişlerdir.

B) Bizans siyasi olarak güçsüzdür.

C) Bölgede siyasi çatışmalar hüküm sürmektedir.

D) Dinî çatışmalar yaşanmaktadır.

E) Balkan devletleri Bizans’a karşı ittifak kurmuştur.

3-Kayı Boyu, küçük bir beylik yapılanması içinde iken kısa sürede ülke sınırlarını büyüterek Osmanlı Devleti’ni kurmuş ve imparatorluk hâline getirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin gelişmesini sağlayan faktörlerden biri değildir?

  1. Balkanlarda büyük devletlerin olmaması

B) Adalet ve hoşgörü politikası

C) Padişahların özellikleri

D) Devletin hanedan ailesinin ortak malı olması

E) Osmanlıların beyliklere karşı tutumu

4. Osmanlı Devleti, Trakya’da ve Balkanlarda fetih politikası izleyerek bu coğrafyalara hükmetmiştir.

Osmanlı Devleti Balkanlardaki fetih sürecinde;

I. iskân,II. cihat,III. istimalet

politikalarından hangilerini uygulamıştır?

  1. Yalnız I.B) Yalnız IIC) I ve II.D) I ve III. E) I, II ve III

5. Osmanlı Devleti, iskân siyaseti ile Balkanlarda fethettiği yerlere Anadolu’dan getirdiği Türk nüfusunu yerleştirerek onlara kullanmaları için toprak vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi iskân siyaseti ile ulaşılmak istenen hedeflerden değildir?

A) Devlet idaresinde Hristiyan tebaanın gücünden faydalanmak

B) Devlet otoritesini kuvvetlendirmek

C) Balkanları Türkleştirmek

D) Ele geçirdiği yerlerde kalıcı olmak

E) Fetih hareketlerini kolaylaştırmak

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin iskân siyasetini kolaylaştırmak için yaptığı faaliyetlerden biri değildir?

A)İskân bölgelerine vakıflar kurma

B)Göçmenlerin, yeni yerleşim bölgelerine yakın yerlerden olmasına dikkat etme

C) Pençik sistemini uygulama

D)Tekke ve zaviyeler inşa etme

E) Göçmenlerin kullanımına tımar toprağı verme

7. I. Bursa’nın Fethi

II. Palekanon Muharebesi

III. Koyunhisar Muharebesi

IV. İznik’in Fethi

Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinde meydana gelen gelişmelerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) I – II – III – IV       B) II – I – III – IV       C) III – I – II – IV      D) III – II – I – IV        E) IV – III – II – I

8. Osmanlı Devleti kuruluşunun ilk yıllarında Bizans İmparatorluğu ile savaşlar yapmış, Balkanlara geçtikten sonra ise savaşlarını genelde haçlılara karşı yapmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Bizans İmparatorluğu ile yaptığı savaşlardandır?

A) Çirmen – Sırpsındığı B) Koyunhisar – Palekanon

C) Koyunhisar – Çirmen    D) Palekanon – Sazlıdere

E) Sırpsındığı – I. Kosova

9. “Osmanlı Devleti, Anadolu’da Türk siyasi birliğini kurma faaliyetlerini – – – – zamanında başlatmış ve ilk olarak da- – – – beyliğini topraklarına katmıştır.”

Yukarıda verilen cümledeki boşluklara gelecek kelimeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Orhan Bey – Karesioğulları    B)Orhan Bey – Menteşeoğulları

C) Yıldırım Bayezid – Aydınoğulları      D)Sultan Murat – Hamitoğulları

E)Çelebi Mehmet – Saruhanoğulları

10. Osmanlı hükümdarı I. Murat, Germiyanoğullarından çeyiz yoluyla Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı’yı alırken Hamitoğullarından ise Akşehir, Beyşehir, Yalvaç, Seydişehir  ve Isparta’yı almıştır.

Bu bilgiye dayanarak Osmanlı Devleti’nin genişleme siyaseti hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?

A)Türk siyasi birliğinin sağlandığı

B) Beyliklere karşı barışçı bir yayılım politikası da izlendiği 

C)Cihat politikasının terkedildiği

D)Balkanlardaki yayılım siyasetinin Türk beyliklerince desteklendiği

E)Yayılım sürecinde halifelik desteğinin kazanıldığı

11. 1402’de Osmanlı ve Timur Devleti arasında yapılan Ankara Savaşı’nın sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Timur ve Yıldırım Bayezid arasında onur kırıcı mektuplaşmaların olması

 B) Timur’un çıkacağı Çin seferi öncesinde batı sınırlarını güvence altına almak istemesi

C) Topraklarını kaybeden Anadolu beylerinin, Osmanlı Devleti’ne karşı Timur’u kışkırtması

D) Timur’un, Osmanlı Devleti’ndeki taht kavgalarına karışması

E) Osmanlı Devleti’nin, kendisine sığınan Celayiroğlu Ahmet ve Kara Yusuf’u Timur’a iade etmemesi

12. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

A) Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu.

B) Osmanlı’nın Balkanlardaki fetihleri durdu.

C)Akkoyunlu Devleti, Osmanlı’yı Anadolu’nun doğusunda tehdit etmeye başladı.

D) On bir yıl süren Fetret Devri başladı.

E) Osmanlı Devleti Anadolu’da toprak kaybı yaşamazken Balkanlarda toprak kaybetti.

13. Fetret Devri’nde Balkanlarda Osmanlı’ya karşı isyan çıkmamasının ve bölgenin Osmanlı’ya bağlı kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)İskan politikasının ve adaletli yönetim anlayışının benimsenmesi

B) Ticaret yollarının Osmanlı’nın denetiminde olması

C)Bizans’la siyasi ilişkilerin iyi olması

D) Balkanlarda Türk nüfusunun çok olması

E) Beyliklerle mücadele edilmesi

14. Dünyanın en büyük fetihlerinden biri olan İstanbul’un fethi, gerek Türk ve İslam tarihi açısından, gerekse Dünya tarihi açısından önemli sonuçlar doğurmuştur.

 Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sadece Türk tarihi ile ilgili sonuçlarından biri değildir?

A) Osmanlı Devleti, Anadolu ve Rumeli topraklarının bütünlüğünü sağladı.

B) İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti yapıldı.

C) Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan deniz yolları Osmanlı denetimine girdi.

D) Ateşli silahların surlar üzerindeki etkisi anlaşıldı.

E) Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi’ne girdi.

15-

  1. Anadolu’da Türk siyasi birliği kesin olarak sağlandı.
  2. Doğu’da Şii tehlikesi önlendi.
  3. Baharat Yolu Osmanlı kontrolüne geçti.

Yavuz döneminde gerçekleşen bu gelişmeler ile savaş eşleştirmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 IIIIII
A)ÇaldıranTurnadağRidaniye
B)RidaniyeÇaldıranTurnadağ
C)TurnadağRidaniyeÇaldıran
D)TurnadağÇaldıranRidaniye
E)ÇaldıranRidaniyeTurnadağ

16- Yavuz Sultan Selim sekiz yıllık saltanatı boyunca Çaldıran, Turnadağ, Mercidabık ve Ridaniye savaşlarını yapmıştır.

Buna göre;

  1. I. Selim doğu yönünde fetih siyaseti izlemiştir.
  2. İslamiyetin yayıldığı alan genişlemiştir.
  3. Kuzey Afrika’nın fethi tamamlanmıştır.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  1. Yalnız I   B) Yalnız II  C) Yalnız III  D) I ve III  E) I, II ve III

17. Osmanlı Devleti’ndeki eğitim kurumları ve hizmet ettikleri alanlar hakkında aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Lonca Teşkilatı – Mesleki eğitim     B) Enderun Mektebi – Saray eğitimi

C) Medrese – Dinî eğitim

D) Humbarahane – Askerî eğitim

E) Sıbyan Mektebi – Sağlık eğitim

18. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Erken ve Klasik Dönemi’nde gelişme gösteren sanat dallarından biri değildir?

A) Hat B) Ahşap ve taş işlemeciliği C) Heykel D) DokumacılıkE) Çinicilik

19. Türkçenin büyük bir devlet dili olmasına zemin hazırlamıştır.

• Birçok eserin yapılmasına öncülük ettiği için “Ebü’l-Hayrat” diye anılmıştır.

• Danişmendnâme ve Kâbusnâme adlı eserleri Türkçeye tercüme ettirmiştir.

 Verilen bilgilerde Osmanlı padişahlarından hangisinden bahsedilmiştir?

A) I. Murad B) II. Murad C) II. Mehmed D) I. Selim  E) I. Süleyman

20.Osmanlı bilim insanları ve onların çalışma yaptıkları alanlarla ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

A) Ali Kuşçu –Matematik     B) Piri Reis -Coğrafya

C) Takiyuddin Mehmet- Astronomi

D) Akşemseddin-Tıp    E) Uluğ Bey –Kimya

21. Osmanlı şehir planlamasında önemli bir yere sahip olan bu yapılar Edirne, Amasya ve İstanbul gibi şehirlerin Osmanlı kimliği kazanmasında önemli rol oynamıştır. Bu tip yapılar genellikle bir camiyi merkez alan kütüphane, han,hamam vb. yapıları da içerisinde barındıran kompleks bir yapı özelliği göstermiştir.

Verilen bilgide bazı özelliklerine değinilen Osmanlı mimari yapısı aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmıştır?

A) İmaret B) Sur C) Tabhane D) Külliye E) Kümbet

22. Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin özelliklerinden biri değildir?

A) Vakıf kurumlarının giderlerinin karşılanması

B) Hazineden para çıkmadan taşra ordusu oluşturulması

C) Toprakların vergi gelirlerine göre sınıflandırılması

D) Memurların maaşları için mali kaynak oluşturulması

E) Tımar sahiplerince her üç bin akçe için “Cebelü” denilen asker yetiştirilmesi

23. Osmanlı Devleti’nde “Kapıkulu Askerleri” olarak adlandırılan askerî birliğin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Saray ordusu olma

B) İstanbul’un güvenliğini sağlama

C) Giderleri için tımar topraklarından faydalanma

D) Hanedan ailesinin otoritesini kuvvetlendirme

E) İnsan kaynağı olarak gayrimüslim kökenli kişilerden faydalanma

24. I. Cebelü yetiştirme

II. Vergi toplama

III. Köylüyü yargılama

IV. Toprağın işletilmesini sağlama

Yukarıdakilerden hangileri tımar sahibinin yetkilerindendir?

A) I ve II B) I ve III.C) II ve IV.D) I, II ve III E) I, II veIV.

25. Osmanlı Devleti’nde beylerbeyi, kadı ve nişancı nın ait olduğu yönetenler sınıfı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

     Seyfiye                İlmiye               Kalemiye

A) Nişancı-              Kadı-                  Beylerbeyi

B) Beylerbeyi-       Nişancı –                Kadı

C) Kadı-                 Nişancı –               Beylerbeyi

D) Beylerbeyi –          Kadı-                  Nişancı

E) Nişancı –            Beylerbeyi-            Kadı

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Cevapları


] }

Tavsiye Konular

11. SINIF TARİH 1. DÖNEM 2. YAZILI (TEST)

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. yazılı öncesi aşağıdaki oynatma listelerine bir göz at istersen. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir