11. SINIF TARİH 1. DÖNEM 2. YAZILI (TEST)

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. yazılı öncesi aşağıdaki oynatma listelerine bir göz at istersen.

11. SINIF TARİH 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

Cevaplar konunun en sonunda

1. Avrupa’da “Rönesans” ile bilim, kültür ve sanat alanlarında gelişmeler sağlanırken, “Reform” ile din alanında yeniden yapılanma gerçekleşmiştir.

Rönesans ve Reform hareketlerinin;

I. Kilisenin itibarının azalması,

II. Özgür düşüncenin gelişmesi,

III. Avrupa’da “Üniversite” eğitiminin başlaması

gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu söylenemez?

A) Yalnız I      B) Yalnız II       C) Yalnız III

D) I ve II          E) I, II ve III

2.I. Tarımsal üretim düştü.

II. Tımar sistemi bozuldu.

III. Yeniçerilerin sayısı arttı.

IV. Devletin gelirleri azaldı.

V. Halk köylere göç etti.

Yukarıdakilerden hangileri Celâli İsyanlarının sonuçlarındandır?

A) I, II ve V         B) I, III ve IV

C) II, III ve IV     D) I, IV ve V

E) I, II ve IV

3. Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasında geçen, Avrupa ile barışın korunmasına özen gösterildiği ve bir kısım yeniliklerin yapıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fetret Devri           B) Lale Devri     C) Meşrutiyet Devri   D) Islahat Devri

E) Tanzimat Devri

4. IV. Murad döneminde, devletin kötüye gidişini önlemek ve sorunlara çözüm yolları bulmak için raporlar hazırlatmıştır.

Rapor hazırlayan bu devlet adamlarının isimleri hangi seçenekte verilmiştir?

A) Evliya Çelebi- Kâtip Çelebi

B) Sokullu Mehmet Paşa – Kâtip Çelebi

C) Koçi Bey – Evliya Çelebi

D) Evliya Çelebi- Sokullu Mehmet Paşa

E) Kâtip Çelebi- Koçi Bey

4. XVII. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketlerinde sorunun asıl kaynağına inilmeye çalışıldığının kanıtı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Avrupa’daki gelişmelerin dikkate alınmamış olması
B) Devlete eski gücünü kazandırmak amaçlı yapılması
C) Köklü değişikler yerine mevcut durumun korunmaya çalışılması
D) Devletin genel politikası olmaması ve kişilere bağlı kalması
E)  IV. Murat’ın Koçi Bey ve Kâtip Çelebi’ye raporlar hazırlatması

5. Şark Meselesi’nin Avrupa’nın siyasi gündemine girmesindeki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı Devleti üzerindeki emeller
B) Balkanlarda millî duyguların gelişmesi
C) Fransız İhtilali’nin gerçekleşmesi
D) Sanayi İnkılabı’nın yaşanması
E) Almanya’nın siyasi birliğini sağlaması

6.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin bozulan ekonomisini dengede tutmak için aldığı tedbirlerden biri değildir?

A) Avarız          B) Sanayi İnkılabı

C) Para Tağşişi      D) Malikâne Sistemi

E) İltizam sistemi

7. Bir ülkenin zenginliğini, sahip olduğu altın ve gümüş gibi değerlere bağlayan, bu madenlerin dış satımını arttıran iç satımını engelleyen ya da bir milletin ekonomik gücünü ve zenginliğini en üst düzeye çıkarmak amacını güden ekonomik bir modeldir.

Bu paragrafa göre, XV. ve XVI. yüzyıllarda etkili olan ekonomik model aşağıdakilerden hangisidir?

A) Merkantilizm    B) Komünizm     C) Sosyalizm          D) Liberalizm    E) Kapitalizm

8. Tımar sisteminin bozulması Osmanlı Devleti’ni sosyal, siyasal, ekonomik vs… olmak üzere birçok alanda etkilemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi tımar siteminin bozulmasının sosyal sonuçlarından biri değildir?

A) Köylerden şehirlere göç artmıştır.

B) Eyaletlerde devlet otoritesi zayıflamıştır.

C) Şehirlerde güvenlik sorunu ortaya çıkmıştır.

D) Göç ve işsizlik gibi sorunlar ortaya çıkmıştır.

E) Tımarlarını kaybedenler Celali İsyanlarına katılmıştır.

9.  – Ekber ve Erşed usulünün getirilmesi

– Görevlendirmelerde rüşvetin etkili olması

– Merkezi otoritenin bozulması

gelişmelerinin Osmanlı Devleti‘ne etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fetihler devam etmiştir.

B) İç isyanlar çıkmıştır.

C) Bilim ve sanat faaliyetleri gelişmiştir.

D) İltizam sistemi önem kaybetmiştir.     E) Tımar sistemi yaygınlaşmıştır.

10.  XVII. yüzyılda askerlikle ilgili olmayanların Yeniçeri  Ocağı’na alınmasıyla devletten maaş alan yeniçeri sayısı artmış, ayrıca Tımar Sistemi’nin bozulmasıyla da köylü, toprağını bırakarak şehirlere göç etmek zorunda kalmıştır.

Bu gelişme;

I. Askerî           II. İdari     

III. Mali           IV. Sosyal     V. Eğitim

verilen alanlardan hangisiyle ilişkilendirilemez?

A) Yalnız I     B) Yalnız II   C) Yalnız III   D) Yalnız IV    E) Yalnız V

BİR SINAV DAHA

11.  Yeniçeriler, IV. Mehmet döneminde sarayı basarak ele geçirdikleri otuz kadar devlet adamını Sultan Ahmet Meydanı’ndaki çınar ağaçlarına astılar.

Tarihteki en büyük yeniçeri isyanı kabul edilen bu olayın adı nedir?

A) Vakay-ı Hayriye     B) Teşkilat-ı Mahsusa   C) Vakay-ı Mısriye    D) Asâkir-iMansûre-i Muhammediye         

E) Vakay-ı Vakvakiye

12.  XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde isyanların yaşanması ve savaşlardan başarısızlıkla dönülmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

A) Osmanlı’nın eski gücünü kaybettiğinin

B) Ganimet gelirlerinin azaldığının

C) Merkezî otoritenin zayıfladığının

D) Islahatlara gereksinim duyulduğunun

E) Avrupa’dan askerî destek alındığının

13.  Coğrafi Keşifler Osmanlı Devleti’ni öncelikle hangi alanda etkilemiştir?

A) Siyasi        B) Ekonomik  C) Kültürel     D) Askerî    E) Sosyal

14. I. Coğrafi Keşifler          II. Kavimler Göçü         III. Reform

Avrupa’da yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri skolastik düşüncenin yıkılmasında etkili olmuştur?

A) Yalnız I.     B) Yalnız II.      C) Yalnız III.         D) I ve III.         E) I, II ve III.

15. Aşağıdakilerden hangisi Celâli İsyanlarının sebeplerinden biri değildir?

A) Yeniçeri maaşlarının düşük ayarlı akçeyle verilmesi

B) Yerel yöneticilerin adaletsiz yönetimi

C) Ekonominin bozulması

D) İltizamın yaygınlaştırılması

E) Halktan ağır vergiler alınması

16. Bir bölgenin vergisinin ihale yoluyla peşin alınması esasına dayanan sisteme iltizam denilmiştir. İltizam sisteminden vergi kaynağı olan arazi kişilere ömür boyu verilmeye başlanmış ve bu sistemin devamı niteliğinde bir uygulamaya geçilmiştir. Bu uygulama aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?

A) İltizam       B) Mukataa       C) Mültezim

D) Tımar    E) Malikâne

17-Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde (1718-1730) yaşanan gelişmelerden biri değildir?

  1. Yeni sanat eserlerinin yapılması           B) Matbanının kullanılmaya başlanması        

C) İtfaiye teşkilatının kurulması       D) Sürekli elçiliklerin açılması    E) Çiçek aşısı uygulanması

18- I. İşsizlik artmıştır.

II. Arz talep dengesi korunmuştur.

III. Köyden şehirlere göçler artmıştır.

IV. Eyaletlerde asayiş ve güvenlik bozulmuştur.

Yukarıdakilerden hangileri tımar sisteminin bozulması sonucu ortaya çıkmıştır?

A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) I, III ve IV

19. Sancağa çıkma usulünün kaldırılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Tımar sisteminin bozulması    B) Eyalet askerlerinin sayısının azalması

C) Taht kavgalarını önlemek   D) İlmiye sınıfının bozulması 

E) Kalemiye sınıfının bozulması

20. I.Tımarların hak etmeyen kişilere dağıtılması,

II.Mültezimlerin halktan fazla vergi istemesi,

III.Sekban adındaki ücretli askerlerin halktan haraç toplaması

XVII. yüzyılda yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri halkın topraklarını terk ederek şehirlere göçmesine neden olmuştur?

A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) I ve II      D) II ve III     E) I, II ve III

21. I.İç isyanlara ortam hazırlamıştır.

II.Köylünün toprağını terk etmesine sebep olmuştur.

III. Vergilerini ödemeyenlerin topraklarına el konulmuştur.

IV.Halkın devlete olan güveni sarsılmıştır.

Bu gelişmeler Osmanlı Devleti’nin uyguladığı aşağıdaki sistemlerden hangisinin sonucu olarak söylenebilir? 

  1. Devşirme sistemi      B) Mukataa sistemi  C) Lonca sistemi      D) Salyane sistemi
  2. E) İltizam sistemi

22. Osmanlı Devleti’nde şehzadeler yetiştirilmek için sancaklara gönderilirdi. Ancak bu uygulamaya I. Ahmet Dönemi’nde son verildi.

I. Ahmet’in sancağa çıkma uygulamasına son vermesinin nedenleri arasında;

I. Merkezi otoriteyi güçlendirmek,

II. Şehzadeler arasındaki taht kavgaları önlemek,

    III. Şehzadelerin sancaklarda siyasi güç kazanmalarını engellemek

hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?         

  1. Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III     D) II ve III     E) I, II ve III

2. ÜNİTEDEN TEST SORULARI

23. Coğrafi Keşiflerle birlikte Avrupa’da sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik alanda değişimler yaşanan yeni bir döneme girildi. Bu gelişmelerin ilki ………….’da kültür ve sanat alanında etkisini gösteren Rönesans, diğeri ise Martin Luther tarafından …………..’da Katolik Kilisesi’ne karşı başlatılan Reform hareketleridir.  

Bu paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

  1. Almanya – Fransa     B) İtalya – İngiltere     C) İtalya – Almanya   D) İngiltere – Almanya
  2. E) Fransa – İtalya

24. – Ekber ve Erşed usulünün getirilmesi

– Görevlendirmelerde rüşvetin etkili olması

– Merkezi otoritenin bozulması

Gelişmelerinin Osmanlı Devleti’ne etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fetihler devam etmiştir.
B) İç isyanlar çıkmıştır.
C) Bilim ve sanat faaliyetleri gelişmiştir.
D) İltizam sistemi önem kaybetmiştir.
E) Tımar sistemi yaygınlaşmıştır.

25. ● İncil’in, Latince’den Avrupa dillerine çevrilmesiyle kiliseye ve din adamlarına olan güvenin sarsılması

 ● Deney ve gözleme dayalı pozitif bilimlerin ilerlemesi

Verilen durumlar aşağıdaki gelişmelerden hangisinin neticesinde yaşanmıştır?                           

A) Haçlı Seferleri B) Coğrafi Keşifler C) Rönesans Hareketi

D) Reform Hareketi E) Aydınlanma Çağı

26. ‘‘Korkunç bir yeniçeri isyanıydı. Bir Osmanlı padişahı ilk kez yeniçeriler tarafından katledilmekteydi. Hem de devleti güçlendirmek istediği için, yapmayı düşündüğü ıslahatlar yeniçerilerin çıkarlarını zedelediği için…’’ Yazarın yukarıdaki anlatımı Osmanlı Devleti’nin hangi dönemini betimlemektedir?                                                                                                           

A) II. Mahmut B) Yavuz Sultan Selim C) I. Ahmet D) II. Osman E) IV. Mehmet

27. Aşağıdakilerden hangisi III. Ahmet Dönemi’nde yapılan yeniliklerden biri değildir?

A) İlk Türk matbaasının kurulması B) Çiçek aşısının yapılması C) İtfaiye ocağının kurulması D) Tercüme Encümenliğinin kurulması E) Nizamıcedit ordusunun kurulması

28. Osmanlı Devleti I. Ahmet zamanında “Ekber ve Erşed Sistemi’’ ile hanedanın yaşça en büyük ve olgun üyesinin hükümdar olmasını benimsemiştir.

Buna göre Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki alanlardan hangisinde değişiklik yapıldığı söylenebilir?

A) Veraset Sistemi B) Sancak Sistemi C) Tımar Sistemi D) Devşirme Sistemi E) Yönetim Rejimi

29. Paris’e elçi olarak atanan Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi tarafından yazılan ve Osmanlı’nın “Batı’ya açılan ilk pencere”si olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Sefaretname B) Layiha C) Risale D) Mektubat E) Salname

30. I. Asker kaçaklarının Anadolu’da eşkıyalık yapması

II. Ulufelerin tağşiş edilmiş akçe ile ödenmesi

III. Medreselerde öğrenci sayısının artması

30. 17. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde çıkan isyanların sebepleri ile ilgili eşleştirme hangisinde doğrudur?

       CELALİ-İSTANBUL-SUHTE

A) 1-2-3

B) 3-2-1

C) 1-3-2

D) 2-3-1

E) 3-1-2

11. SINIF TARİH 1. DÖNEM 2. YAZILI CEVAPLARI


] }

Tavsiye Konular

9. SINIF TARİH 1. DÖNEM 2. YAZILI (TEST)

9. sınıf tarih 1. dönem 2. yazılı öncesi aşağıdaki oynatma listelerine bir bak istersen. İçindekiler …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir