9. SINIF TARİH 1. DÖNEM 2. YAZILI (TEST)

9. sınıf tarih 1. dönem 2. yazılı öncesi aşağıdaki oynatma listelerine bir bak istersen.

İçindekiler

9. SINIF TARİH 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

Cevaplar en son da.

1-Geçmişteki insan faaliyetlerini, neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer göstererek ve belgelerden yararlanarak araştıran bilim dalına tarih denir.

Bu tanımda tarih biliminin hangi özelliğine yer verilmemiştir?

A) Kaynaklardan faydalandığı 

B) Nedenselliğe sahip olduğu

C) Kronolojiye yer verdiği 

D) Eski devirleri aydınlattığı

E) Olayların geçtiği mekânı belirttiği            

2-Malatya yakınlarındaki Arslantepe kazı bölgesinde bir prens mezarının içinde MÖ 3300 yıllarına ait üzerleri işlemeli kılıçlar bulundu. Böylece Alacahöyük’teki kılıcın en eski kılıç olma bilgisi geçerliliğini yitirdi. Buna göre:

I. Tarih bilimi kendini yenileyen bir dinamizme sahiptir.

II. Tarihçiler yeni araştırmalarla tarihî bilgileri güncellemektedirler.

III. Alacahöyük’te kültürel etkileşim yaşanmıştır.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II        C) I ve II   D) I ve III     E) I, II ve III                              

3-I. Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralar.

II. Siyasi belgelerin cins, şekil ve içerik olarak değerlendirmesini yapar.                    

III. Kazı yolu ile toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkarır. 

IV. Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimlerini inceler.

Tanımları verilen tarihe yardımcı bilim dalları, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?    

A) Paleografya – Diplomasi – Kronoloji – Arkeoloji

B) Diplomasi – Kronoloji – Paleografya – Arkeoloji

C) Arkeoloji – Paleografya – Kronoloji – Diplomasi

D) Kronoloji – Diplomasi – Arkeoloji – Paleografya

E) Paleografya – Kronoloji – Diplomasi – Arkeoloji     

4-Miladi takvim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Başlangıç olarak 1 Ocak tarihi kabul edilmiştir.

B) Ülkemizde 1923’ten itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

C) Güneş yılına göre düzenlenmiştir.

D) Bir yıl 365 gün 6 saattir.

E) Takvimin ilk şekli Mısırlılara  aittir. 

5-Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ Anadolu medeniyetlerinden biri değildir?

A)Hititler     B)Frigler     C)Urartular    D)Lidyalılar         E)Akadlar

6-Tarihte bilinen ilk yazılı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A)Urukagina Kanunları    B)KleistenesKanunları           C) Kanun-i Esâsi   D) Hammurabi Kanunları   E) Lepid-İştar Kanunları

7-I. İlk camı yaptılar.

II. Bugünkü modern alfabenin temelini attılar.

III. Denizde yıldızlara bakarak yönlerini tayin etmiş ve yeni ülkelere yelken açmışlardır.

Yukarıda özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Urartular  B) Frigyalılar    C) Fenikeliler    

D) Romalılar     E) Yunanlılar

8-Mısır uygarlığında takvimin icad edilmesinde en etkili olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneş tutulması   B) Ay tutulması     C) Nil Nehri’nin taşması

D) Mimarideki ilerlemeler  E) Tıptaki ilerlemeler     

9-I. Doğa ve Bereket Tanrıçası Kybele (Kibele)’e inanırlardı.

II. Tarihçi Herodotos, Anadolu’nun en zengin halkı olarak tanıtır.

III. Kralları tarım ve hayvancılığın gelişmesine önem verdiler, bunları koruyan yasalar çıkardılar.

IV. Saban kıran veya öküz öldüren kişilere ölüm cezası verdiler.

Yukarıda özellikleri verilen Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Urartular    B) Hititler     C) Lidyalılar    D) Frigler     E) İyonyalılar   

10-* Urartular tarım alanlarının sınırlı olması nedeniyle daha çok hayvancılık ve madencilikle uğraşmışlardır.

* Mısır’da Nil Nehri etrafında verimli ovaların oluşması Mısır’ın temel geçim kaynağının tarım olmasını sağlamıştır.

Buna göre medeniyetlerin ekonomik uğraşlarında belirleyici olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Coğrafya   B) Irk    C) Din   D) Kültür     E) İhtiyaçlar 

11-Büyük İskender’in Asya’ya yönelik faaliyetleri Batı ile Doğu kültürlerinin karışmasına ve yeni bir kültürün ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Bu yeni kültürün ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Helenistik kültür   B) Rönesans kültürü  C) Greko-Romen kültürü

D) Okunev kültürü    E) Gotik kültürü   

12-I. Büyük İskender’in, satraplık idaresini uygulaması

II. Anadolu medeniyetlerinde çivi yazısının kullanılması

III. İbranilerin Musevilik dinine inanmaları

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri toplumlar arası etkileşime örnek olarak gösterilemez?

A) Yalnız I B) Yalnız II  C) Yalnız III   D) II ve III   E) I, II ve II                 

13-Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra ortaya çıkıp Orta Çağ Avrupa’sına egemen olan siyasi, ekonomik, sosyal ve dinî sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kast sistemi  B) Feodalizm  C) Cumhuriyet  D) Meşrutiyet E) Teokrasi             

14-Yunan Medeniyeti’nin ortaya çıktığı coğrafyanın, dar bir sahil şeridi olup dağlık bir yapısı vardır.

Bu durumun;

I. Ege göçlerinin yaşanmasına,

II. Merkezî devletler kurulamamasına,

III. Çok tanrılı dinî inanca sahip olunmasına

gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) I ve II    D) II ve III    E) I, II ve III          

15-Siyasi gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle kan yoluyla aile bireylerine geçtiği yönetim biçimine ne ad verilir?

  1. Demokrasi B)Oligarşi C)Monarşi D)Teokrasi E)Aristokrasi

16-Sasanilerde Tanrı Ahuramazda’nın yeryüzündeki temsilcisi olarak mutlak otoriteye sahip olan Şehinşahların ölümlerinden sonra ortaya çıkan iktidar kavgaları, merkezî otoritenin zayıf düşmesine yol açmıştır.

Buna göre, Sasanilerle ilgili olarak;

I. Kralların gücünün meşruiyet kaynağı tanrısaldır.

II. Veraset usulünde sorunlar yaşanmaktadır.

III. Şehinşahların gücü sınırlıdır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II  D) II ve III E) I, II ve III  

17-1347-1351 yılları arasında Avrupa nüfusunun neredeyse yarısının ölümüne sebep olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Veba SalgınıB) Otuz Yıl SavaşlarıC) Yüz Yıl Savaşları

D) Doğal Afet   E) İç İsyanlar               

18-Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupa’sında meydana gelen siyasi ve sosyal gelişmelerden biri değildir?

A) Vizigot Krallığı’nın sona ermesi  B) Katolik-Ortodoks bölünmesinin yaşanması 

C) Magna Carta’nın ilan edilmesi     D) Yüzyıl Savaşlarının yaşanması  E) Coğrafi Keşifler

19-Patrici-Plep arasındaki sınıf mücadelesi sonucu hazırlanan ve Avrupa hukukunun temelini oluşturan Roma hukuk kurallarına verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Solon Kanunu  B) Psistaros Kanunu  C) Hammurabi Kanunları

D) On iki Levha Kanunları   E) Dragon Kanunu    

20-İlk Çağ Anadolu medeniyetlerinden biri olan Hititler gelişmiş bir hukuk sistemine sahiptir.

Hitit kanunları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Sümer Kanunları gibi insancıldır.

B) İşlenen suçların cezası daha çok maddi niteliktedir.

C) Boşanma hakkı kadınlara da verilmiştir.

D) Kasten öldürme ile kazara adam öldürme birbirinden ayrılmıştır.

E) Kolektif cezalar uygulanmamıştır.  

21-Büyük İskender Mısır’da Aman-Ra rahipleri tarafından “tanrı-kral” ilan edilmiş; Didim Apollon Tapınağı kâhini tarafından “Zeus’un oğlu” olarak adlandırılmıştır.

Bu durum Büyük İskender ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Ülke ekonomisini güçlendirmiştir.

B) Ülkeyi yönetim birimlerine ayırmıştır.

C) Helenizm uygarlığını ortaya çıkarmıştır.

D) Gücünün meşruiyet kaynağını tanrısallaştırmıştır.

E) Aristokratik yönetim anlayışını benimsemiştir.   

22. Orta Çağ Avrupa’sına damgasını vuran feodalite ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Güçlü bir merkezî otorite yoktur.

B) Ekonomik yönü tarıma dayalıdır.

C) Senyörler, güvenliği sağlamak zorundadır.

D) Toplumsal tabakalaşma görülür.

E) Bütün toprakların mülkiyeti devlete aittir.    

23-Miladi 1374 yılının yüzyıl olarak tanımlanması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 12. Yüzyılın I. yarısının, II. Çeyreği   B) 13. Yüzyılın II. yarısının, III. Çeyreği    C) 13. Yüzyılın I. yarısının, II. Çeyreği   D) 14. Yüzyılın II. yarısının, III. Çeyreği    E) 14. Yüzyılın II. yarısının, IV. Çeyreği         

24-Tarihsel olarak, kültürel, etnik, ekonomik ve toplumsal açıdan çeşitlilik arz eden farklı halkları bünyesinde toplayan büyük, politik ve bölgesel gövdeye ne denir?

A) Krallık B) İmparatorluk  C) Beylik  D) Hanlık  E) Voyvodalık

25-İlk çağ uygarlıklarında şehir devletleri ve şehirlere Nom, Site ve Polis isimleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki uygarlık ve şehir ismi eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

     Mısır      Yunan        Mezopotamya

A)    Polis        Nom             Site

B)    Nom         Polis            Site

C)    Site           Nom            Polis

D)    Polis         Site              Nom

E)    Site            Polis           Nom

9. SINIF TARİH 1. DÖNEM 2. YAZILI CEVAPLARI


] }

Tavsiye Konular

11. SINIF TARİH 1. DÖNEM 2. YAZILI (TEST)

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. yazılı öncesi aşağıdaki oynatma listelerine bir göz at istersen. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir