TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI (TEST)

12. Sınıf TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI (TEST) sınavı öncesi bir test formatında sınav daha çözmek istersen buyur.

İçindekiler

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISORULARI

Cevaplar en sonda.

1- Aşağıdakilerden cemiyetlerden hangisi Mustafa Kemal tarafından Şam’da kurulmuştur?

A) Felah-ı Vatan

B) Vatan ve Hürriyet

C) İttihat ve Terakki

D) Hürriyet ve İtilaf

E) Ahrar

2- I.   Erzurum Kongresi   
II.  Meclis-i Mebusan
III. Amasya Mülakatı

Mustafa Kemal aşağıdakilerden yukarıdakilerden hangisine bizzat katılmamıştır?

A) Yalnız I                         
B) Yalnız II        
C) I ve II
D) II ve III         
E) I, II ve III

I.   Sakarya Savaşı   
II.  Eskişehir-Kütahya savaşı
III. Birinci İnönü Savaşı
IV. TBMM’nin açılması
3-Yukarıda  verilen  olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?A)    III-I-II-IV       
B)    IV-II-I-III      
C)   IV-III-I-II
D)   IV-III-II-I                          
E)   IV-II-III-I

4-TBMM açıldığı günden itibaren çeşitli tehditlerle karşılaşmıştır. TBMM bu tehditlerin giderilmesi için bir takım önlemler almıştır.   
Aşağıdakilerden hangisi  TBMM’nin kendini  korumaya  yönelik aldığı tedbirlerden biri değildir?A)   TBMM’nin “Meclis Hükümeti” sistemini kabul etmesi
B)   İstiklal Mahkemelerini kurması
C)   Tekalif-i Milliye Emirlerini yayınlaması
D)   Ayaklanmaları bastırmak için sert tedbirler alması
E)   Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarması

5-Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda aşağıdaki cephelerden hangisinde müttefiklerine yardım etmiştir?
A) Kanal Cephesi               
 B) İran Cephesi                               
C)  Suriye-Filistin Cephesi        
D) Kafkas Cephesi    
E)  Irak Cephesi  

6-Rusya Birinci Dünya Savaşı’ndan hangi antlaşma ile çekilmiştir?

A) Versay

B) Moskova

C) Varşova

D) Nöyyi

E) Brest-Litowsk

7- Balkan Savaşlarından sonra Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki fikir akımlarından hangisi güçlenmiştir?

A) İslamcılık

B) Osmanlıcılık

C) Türkçülük

D) Batıcılık

E) Laiklik

8-Aşağıdakilerden hangisi “yararlı cemiyetler” içerisinde yer alır?
A) Osmanlı Sulh ve Selâmeti Fırkası
B) Wilson Prensipleri Cemiyeti
C) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
D) Megalo İdea  Cemiyeti
E) İzmir Müdâfaa-i Hukuk-u Millîye Cemiyeti  

9- Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti adına aşağıdakilerden hangisi imzalamıştır?

  1. İsmet Paşa
  2. Rauf Bey
  3. Fevzi Paşa
  4. Refet Bey
  5. Damat Ferit
  6.  

10-Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden  hangisinde belirtilmiştir?
A)  Havza Genelgesi                      
B)   Amasya Genelgesi                
C)   Erzurum Kongresi
D)   Sivas Kongresi
E)   Amasya Protokolü

11-Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, Kurtuluş  Savaşı’nın amaç ve yöntemini ortaya koymaktadır?
A)      Her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır
B)      Sivas’ta bir millî kongre toplanacaktır
C)      Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır
D)      Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir
E)      İstanbul Hükûmeti görevini yerine getirememektedir

12-Manda ve himayecilik aşağıdakilerin hangisinde, bir daha gündeme    gelmemek üzere son kez reddedilmiştir?
A)    Amasya Genelgesi                
B)    Sivas Kongresi                     
C)    Amasya Protokolü
D)    Havza Genelgesi
E)    Balıkesir Kongresi

13-Misak-ı Milli kararları arasında aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir hüküm yoktur?
A)      Azınlık hakları
B)      Sınırlar
C)      Savaş tazminatı
D)      Boğazlar
E)      Kapitülasyonlar

14-Kurtuluş Savaşı’nda

I. Batı

II. Doğu

III. Güney

Cephelerinin kapanış sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 2,3,1     B) 1,2,3   C) 2,1,3    D) 3,1,2    E) 3,2,1

15-Aşağıdaki antlaşma ve sonuç eşleştirmesi, hangisinde yanlıştır?
Antlaşma 
                               SonuçA)      Moskova – İlk kez bir Avrupa devleti TBMM’yi resmen tanıdı
B)      Kars      –     Doğu Anadolu sınırı kesinlik kazandı
C)      Ankara         – İlk kez bir itilaf devleti TBMM’yi resmen tanıdı
D)      Gümrü    –     TBMM’nin yaptığı ilk antlaşmadır
E)      Lozan     –     Hatay sınırlarımız içine alındı

16- Mustafa Kemal Paşa Başkomutanlık Kanunu’na dayanarak ilk olarak ne yapmıştır?
A)      TBMM’yi açmıştır
B)      Halifeliği kaldırmıştır

C)      Kütahya-Eskişehir Savaşlarını yapmıştır
D)      Tekalif-i Milliye Emirleri’ni çıkarmıştır.
E)      Maarif Kongresi’ni toplamıştır.

17-Aşağıdakilerden hangisi, I.İnönü Muharebesi’nin sonuç ve özelliklerinden biri değildir?
A)      TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun ilk başarısıdır
B)      Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır
C)      TBMM’nin İtilâf devletleri tarafından hukuken tanınmasına ortam hazırlamıştır
D)      TBMM ve düzenli orduya güven artmıştır
E)      İtalyanlar işgâle son vererek Anadolu’yu boşaltmaya başlamışlardır

18-Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
A)      Silâhlı mücâdele dönemi sona ermiştir
B)      TBMM için siyâsî bir başarıdır
C)      Osmanlı Devleti İtilâf devletleri tarafından hukuken yok sayılmıştır
D)      İngiltere Musul üzerindeki isteklerinden vazgeçmiştir
E)      İstanbul’un yönetimi TBMM Hükûmeti’ne geçmiştir

19-Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini gösterir?
A)    İstanbul ve Boğazlar, Büyük Millet Meclisi Hükümeti yönetimine bırakılacaktır.
B)      Doğu Trakya’nın devir teslim işi hilaf Devletleri’nin memurları aracılığıyla otuz gün içinde yapılacaktır.
C)      Lozan Konferansı’nın bilimine kadar Türkler Doğu Trakya’da sekiz bin asker bulunduracaktır.
D)      Doğu Trakya’da Meriç ırmağının sol sahiline kadar olan bölge on beş gün içinde Yunanlılar tarafından terkedilecektir.
E)      İtilaf Devletleri’nin kuvvetleri Lozan Antlaşması’na kadar İstanbul’da kalacaktır.

20-Temsil Heyeti 27 Aralık 1919 yılında Ankara’yı kendisine merkez olarak seçmiştir.
Ankara’nın merkez seçilmesinde;I- Doğu Cephesine yakınlığı
II- Batı Cephesine yakınlığı
III- Güvenilir bir konumda bulunması
özelliklerinden hangilerine sahip olması etkili olmuştur?A) Yalnız I               B) Yalnız II        C) I ve II
D) II ve III         E) I, II ve III

21-Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Muharebesinin sonuçlarından birisi değildir?
A)    Türk toprakları kesin olarak düşman askerlerinden temizlenmiştir.
B)      Mustafa Kemal Paşaya Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı verilmiştir.
C)      Sovyet Rusya ile Kars Antlaşması yapılmıştır.
D)      Fransa ile Ankara Antlaşması yapılmıştır.
E)      Yunan ordusunun taarruz gücü kırılmıştır.

22-Asıl adı Mehmet Said olan, Milli Mücadele’de Antep şehrinin savunulması sırasında şehit düşen ve şehrin kurtuluşu için önemli bir yer tutan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sütçü İmam
B) Şahin Bey
C) Arslan Bey
D) Çerkez Ethem
E) Kazım Karabekir

23-Kurtuluş Savaşı sırasında kazanılan askeri başarılar aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamamıştır?
A) Türk-Yunan sınırının son şeklini almasına    B) Antlaşmaların yapılmasına
C) İşgallerin sona ermesine    D) Halkın meclise olan güveninin artmasına
E) Kuvayımilliye’nin ortaya çıkmasına

24- I. TBMM’ni tanıyan ilk devlet
II. TBMM’ni tanıyan ilk Müslüman devlet
III. TBMM’ni tanıyan ilk Avrupalı büyük devlet
IV. TBMM’ni tanıyan ilk İtilaf Devleti
Yukarıda verilen bilgileri göre, aşağıda verilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur?I                                II                      III                   IV
A) Ermenistan      Rusya          Fransa           Afganistan
B) Rusya            Ermenistan    İngiltere         ABD
C) Ermenistan  Afganistan     Rusya              Fransa
D) İtalya            Afganistan      Fransa             Rusya
E) İngiltere          Afganistan      Rusya            İtalya

25-Subaylar Savaşı olarak bilinir.

– Mustafa Kemal tarafından ……… Melhame-i Kübrası olarak adlandırılır.
– Mustafa Kemal’e Gazilik unvanı ve Mareşallık rütbesi verilmiştir.
– Bu savaşta Mustafa Kemal “Hattı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır.” sözünü söylemiştir.
Yukarıda özellikleri verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?A) Sakarya   B) I. İnönü   C) Kütahya-Eskişehir   D) II. İnönü    E) Büyük Taarruz

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI CEVAPLARI


] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir