12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı

12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı
12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı

12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı sorularının çözümleri sayfanın sonunda bulunan videodadır. Sorular 3. 4. ve 5. üniteden hazırlanmıştır. Klasik, boşluk doldurma, doğru yanlış ve test sorularından oluşmaktadır.

12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı

1- Aşağıda Atatürk ilkeleri ile ilgili özellikler verilmiştir. Verilen özelliklerin hangi Atatürk ilkesi ile ilgili olduğunu karşısına yazınız.
CUMHURİYETÇİLİK – MİLLİYETÇİLİK – HALKÇILIK – DEVLETÇİLİK – LAİKLİK – İNKILÂPÇILIK
Egemenliğin bir kişiye veya zümreye değil, toplumun tümüne ait olduğu devlet sistemidir. Temel ilke seçimdir Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir.  _________________________
Halkçılığın zorunlu sonucudur. Devlet; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın temel faktörüdür. Özel teşebbüsün tamamen reddi değildir.  _________________________  
Irkçılığa karşıdır, laiktir, birleştiricidir. Kendi Türk olarak gören herkesi Türk kabul eder. En önemli birlik noktası dil ve kültür birliğidir.  _________________________
Toplumun ihtiyaçlarının giderilmesinde akıl ve bilimin esas olarak alınması Kişilere din, vicdan ve ibadet özgürlüğü tanınması.  _________________________
Halkın kendi kendisini yönetmesini öngörür. Kanunlar önünde eşitliği kabul eder. Sınıf mücadelesini reddeder. Hiçbir toplumsal gruba ayrıcalık tanımaz  _________________________
Türk milletini geride bırakan tüm müesseseleri yıkarak yerine en yüksek medeni gerekçelere göre ilerlemeyi sağlayacak müesseseleri kurmayı amaçlar. Sosyal ve kültürel kalkınmanın temel faktörüdür. İleriye ve çağdaşlaşmaya yöneliktir. Diğer ilkelerin durağanlıktan çıkmasını ve sürekliliğini sağlar.  _________________________
ATATÜRK İLKE İNKILAP EŞLEŞMELERİNE DİKKAT Atatürk İlke ve İnkılapları Eşleştirme Tablosu
2- Aşağıdaki verilen sorunların hangi devletlerle yaşandığını karşısına yazınız. (İngiltere, Fransa, Yunanistan) Dikkat bir devletle birden fazla sorun yaşanmış olabilir.
SORUN _________________________ DEVLET
Türkiye Irak Sınırı   _________________________
Patrikhane sorunu   _________________________
Yabancı okullar sorunu   _________________________
Nüfus mübadelesi   _________________________
Borçlar sorunu   _________________________
Adana-Mersin Demiryolu’nun millileştirilmesi   _________________________
3- II. Dünya Savaşı’nın tarafları ile ilgili tabloyu doldurunuz. (İngiltere, Almanya, SSCB, ABD, İtalya, Japonya, Fransa)
MİHVER DEVLETLER …………………., ……………………., …………………………., Bulgaristan, Macaristan, Romanya MÜTTEFİK DEVLETLER …………………, ………………, ………………, …………….., Polonya, Çin, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Çekoslovakya, Yunanistan, Norveç, Hollanda, Belçika, Brezilya, Güney Afrika
4- 17 Şubat 1926 kabul edilen Türk Medeni Kanunu hangi ülkenin Medeni kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır. Bu kanunla getirilen yeniliklerden ikisini yazınız.    
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________
5- Cumhuriyet döneminin ilk muhalefet partisi hangisidir? Bu parti hangi olayla ilgili olduğu gerekçesiyle kapatılmıştır?      
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________
6- Lozan Barış Konferansı’na katılacak heyetten kesinlikle taviz verilmemesi istenen konular nelerdir?        
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________  
7- Balkan Antantı’na katılan devletler hangileridir?      
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________
8- Aşağıdaki cümlelerin başına, verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
(    ) İspanya aracılığı ile davet edilen Türkiye 1932 yılında Birleşmiş Milletler’e üye oldu.
(    ) Olimpiyatlara ilk defa 1924’te katılan Türkiye, ilk altın madalyasını 1936 Berlin Olimpiyatları’nda güreş alanında Yaşar Erkan ile kazanmıştır.
(    ) İtalya’yı 2. Dünya Savaşı’na sokan Mussolini “Duçe” unvanı kullanmıştır.
(    ) I. Meclis’te siyasi partiler yoktur.
(   ) Özel sektörün sanayiye ve ekonomiye katılımını ve millî sanayinin gelişmesini sağlamak amacıyla 28 Mayıs 1927’de “Misak-ı Milli Kanunu” kabul edildi.
9- Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşluklara uygun ifadeleri yazınız.
– Harf İnkılabından sonra yeni yazının okul çağını geçmiş vatandaşlara da öğretilmesi için ………………………………… açıldı.
– 1926 yılında kabul edilen 815 sayılı ………………………………… Kanunu ile Türk kara suları üzerinde taşıma hakkı Türklere verilmiştir.
– 1936 yılında imzalanan …………………………………….. ile Boğazlar üzerinde Türkiye’nin tam denetimi sağlandı ve millî egemenliği sınırlayıcı engeller ortadan kaldırıldı.
– Halifeliğin kaldırıldığı gün ……………………………………………………….……… Kanunu kabul edildi. Böylece ülkedeki bütün eğitim kurumları Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlandı ve öğretimde birlik sağlandı.
– İtalya’nın Habeşistan’a (Etiyopya) saldırması ve Orta Doğu’nun güvenliğini tehdit etmesi bölgede iş birliği çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye, İran, Irak ve Afganistan aralarındaki görüşmelerin ardından 8 Temmuz 1937’de İran’ın başkenti Tahran’da ………………………………………………..’nı imzaladılar.  
10- Aşağıdakilerden hangisi Halifeliğin kaldırılmasının sonuçlarından biri değildir?
A) Devlet başkanlığı sorunu ortaya çıktı.             B) Laikliğe geçiş süreci hızlandı. C) Hilafet yanlılarının dayanağı ortadan kaldırıldı.                               D) İnkılâpların yapılması kolaylaştı. E) Ulusal egemenlik anlayışı güçlendi.
11- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde yapılan toplumsal alandaki inkılâplara örnek olarak gösterilemez? A) Şapka Kanunu’nun çıkarılması                            B) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması C) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması            D) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması E) Genel Kurmay Başkanlığı’nın kurulması
12- İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanma sına rağmen uygulanamayışının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletçilik ilkesinin uygulanması       B) II. Dünya Savaşı’nın çıkması         C) 1929 Dünya ekonomik bunalımı        D) Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olması E) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının Kurulması
13- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesinin doğal sonucu durumunda olan Halkçılığın özellikleri arasında yer almaz? A)Toplumsal barış        B)Kanunlar önünde eşitlik         C)Ayrıcalıklı zümrelerin haklarını gözetme. D)Dengeli gelir dağılımı         E)Sosyal dayanışma
14- Almanya ve İtalya’nın Avrupa’da saldırgan politikaları, Almanya ile problemi olan Fransa’yı tedirgin etmiştir. Tehdidin büyüklüğünü gören Fransa, Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırarak Suriye’ye bağımsızlık vermiştir. Bu durum aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümünü kolaylaştırmıştır? A) Hatay sorunu       B) Osmanlı borçları         C) Yabancı okullar           D) Musul sorunu          E) Savaş tazminatı  
12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı 2022 (Klasik, Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış, Test)

] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir