12. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı (Test)

12. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı sınavımız 21 test sorusundan oluşmaktadır. Sorularımız 1. ve 2. üniteden hazırlanmıştır.

Soruların cevapları en sonda videoda.

Önce veya sonra şu 2 videoya bak derim.

İnkılap Tarihi Şifreleri (37 Kodlama ile AYT KPSS İnkılap Ezberi)
Genelgeler Kongreler 15 Dakikada Son Tekrar (LGS, AYT, KPSS)

İçindekiler

12. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

1) I. Kanal

II. Irak

III. Çanakkale

Cephelerinden hangilerini Osmanlı Devleti başlatmıştır?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III   D) I ve II   E) II ve III

2) Pontus Rum Cemiyeti’nin faaliyetlerine karşı kurulan milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kilikyalılar Cemiyeti     B) Trakya Paşaeli Cemiyeti    C) Milli Kongre Cemiyeti     

D) Redd-i İlhak Cemiyeti      E) Mavri Mira Cemiyeti

3) Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı sonucunda imzalanan barış antlaşmalarından bir değildir?

A) Mondros   B) Versay    C) Triannon    D) Sen Jermen    E) Nöyyi

4) Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından değildir?

A) Yenen devletler yenilen devletlere ağır antlaşmalar imzalattı.

B) İmparatorluklar parçalandı.

C) Ulusal devletler kuruldu.

D) Soğuk savaş dönemi başladı.

E) Mandacı yönetimler ortaya çıktı.

BİR BAK İSTERSEN: 1. Dünya Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde

5) Aşağıdaki yararlı cemiyetlerden hangisinin işgallere ve kurutuluşa bakış açısı diğerlerinden farklıdır?

A) Reddi İlhak Cemiyeti      B) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti

C) İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti        D) Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cem.

E) Kilikyalılar Cemiyeti

İŞİNE YARAYABİLİR: Yararlı (Milli) Cemiyetler ve Amaçları

6) Aşağıdakilerden hangisinde alınan kararlar diğerlerine temel oluşturmuştur?

A) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi    B) İlk TBMM

C) Erzurum Kongresi      D) Sivas Kongresi

E) Amasya Mülakatı

7) Amasya Genelgesi’ni Mustafa Kemal haricinde bazı komutanlar tarafından imzalanmış, bazı komutanlar tarafından da telgrafla onaylanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin Amasya Tamimi’nde imzası ya da onayı yoktur?

A) Ali Fuat (Cebesoy) Bey   B) Refet (Bele) Bey  

C) Rauf (Orbay) Bey  D) Kazım (Karabekir) Paşa   

E) Fevzi (Çakmak) Bey

8) Sivas’ta ulusal bir kongre toplanması kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

A) TBMM              B) Osmanlı Mebusan Meclisi

C) Erzurum Kongresi         D) Amasya Genelgesi

E) Amasya Görüşmeleri

9) TBMM’nin açılışına kadar geçici hükümet görevini yürüten kurul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Heyet-i Temsiliye                B) Müdafa-i Hukuk Grubu

C) Kuvayı Milliye                      D) Felah-ı Vatan

E) Misak-ı Milli

10) Mustafa Kemal hangi olaydan önce askerlikten istifa etmiştir?

A) Havza Genelgesi

B) Amasya Genelgesi

C) Erzurum Kongresi

D) Sivas Kongresi

E) TBMM’nin açılması

11) Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisinin çıkmasında İstanbul Hükümeti’nin rolü yoktur?

A) Anzavur Ayaklanması

B) Kuvayı İnzibatiye Ayaklanması

C) Çapanoğlu İsyanı

D) Çerkez Ethem İsyanı

E) Milli Aşiret İsyanı

BİR SINAV DAHA

12) Sevr Antlaşması’na göre Antalya ve Konya çevresi aşağıdaki devletlerden hangisine bırakılmıştır?

A) İtalya   B) Fransa    C) İngiltere   D) Yunanistan     E) Ermenistan

13) Aşağıdakilerden hangisi Kuvayı Milliye hareketinin hedefleri arasında gösterilemez?

A) Düzenli orduya zaman kazandırmak

B) Düşman ilerleyişini yavaşlatmak

C) Ulusal bilinci yaygınlaştırmak

D) Yunan ordusunun rahatça ilerlemesine engel olmak

E) Yurdu işgalden kurtarmak

14)Türkiye adının ilk defa geçtiği ve TBMM Hükümetinin ilk defa resmi olarak tanındığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lozan Barış Antlaşması           B) Moskova Antlaşması

C) Sevr Antlaşması                         D) Gümrü Antlaşması

E) Kars Antlaşması

15) Aşağıdakilerden hangisi 1. İnönü Savaşı’nın sonuçlarından bir değildir?

A) Teşkilatı Esasiye Kanunu                      B) Afganistan ile dostluk antlaşması

C) Londra Konferansı                                 D) İstiklal Marşı’nın kabulü

E) Kanun-i Esasi

16) Hangi savaş sonrası Mustafa Kemal, Gazi ve Mareşal ünvanını hangi savaş sonrası almıştır?

A) I. İnönü                         B) II. İnönü

C) Kütahya-Eskişehir       D) Sakarya

E) Başkomutanlık

17) I. Gümrü Antlaşması

II. Moskova Antlaşması

III. Ankara Antlaşması

Yukarıdaki antlaşmalardan hangisinde TBMM Hükümeti Misak-ı Milli’den taviz vermiştir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III     D) I ve II        E) II ve III

18) Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele Dönemi’nin olumlu gelişmelerinden biri değildir?

A) Amiral Bristol Raporu                           B) General Harbord Raporu

C) Kuvayı Milliye                                         D) Misak-ı Milli

E) Kuvayı İnzibatiye

19) I. İstanbul’un İtilaf devletleri tarafından işgali,

II. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması,

III. Amasya Görüşmesi,

IV. Misak-ı Millî’nin kabulü

Yukarıda verilen gelişmelerin kronojik açıdan doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) III – IV – I – II B) IV – I – III – II C) III – II – IV – I D) II – IV – I – III E) II – III – IV – I

20) Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi kararlarından biri değildir?

A) İstanbul Hükümeti ile birlikte hareket edilmelidir.

B) Yurdun her yönden en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongre toplanmalıdır

C) Sivas’ta toplanacak kongreye katılacak olan delegeleri müdafa-i hukuk grupları ve belediyeler seçmelidir

D) Milli bir kurul oluşturulmalıdır.

E) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır

21) ……… Melhame-i Kübrası, Subaylar Savaşı adıyla da anılan Batı Cephesi muharebesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. İnönü

B) II. İnönü

C) Kütahya-Eskişehir

D) Sakarya

E) Başkomutanlık

12. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Cevapları


] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir