10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı ( 30 Test Sorusu)

10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı öncesi şu konu anlatım videolarına bak istersen.

İçindekiler

10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

Sınavın cevapları en sonda ki video da.

SORU 1: Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) 1. Murat – Şehit düşen ilk ve tek Osmanlı padişahıdır.

B) 1. Bayezid – Esir düşen ilk ve tek Osmanlı padişahıdır.

C) 2. Murat – Tahttan kendi isteğiyle feragat eden ilk Osmanlı padişahıdır.

D) 1. Murat – Devletin 2. Kurucusu olarak adlandırılır.

E) 2. Mehmet – Babası sağ iken tahta geçmiştir.

SORU 2: Aşağıdaki beyliklerden hangisinin toprakları Osmanlı Devleti tarafından satın alınmıştır?

A) Hamitoğulları
B) Aydınoğulları
C) Karakoyunlular
D) Menteşeoğulları
E) Germiyanoğulları

SORU 3: Osmanlı ile Haçlılar arasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sırpsındığı Savaşı

B) 1. Kosava Savaşı

C) Varna Savaşı

D) Ankara Savaşı

E) Niğbolu Savaşı

SORU 4: Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş ağıdakilerden hangisidir?

A)Varna B)Koyunhisar C)Maltepe(Palekanon)

D)I.Kosova E)Niğbolu

SORU 5: Aşağıdakilerden hangisi, Ankara Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

A)Türklerin Avrupa’da ilerlemesinin bir süre durması

B)İstanbul’un alınmasının gecikmesi

C)Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’ne girmesi

D)Fetret Devri’nin başlaması

E)Balkanlarda bazı toprakların kaybedilmesi

SORU 6: Türklerin Balkanlara yerleşmelerini kesinleştiren savaşı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sırp Sındığı                B) I. Kosova                    C) II. Kosova
D) Varna                        E) Niğbolu

SORU 7: “Anadolu Hisarı” hangi padişah döneminde yapılmıştır?

A) 2. Murat          B) 2. Mehmet          C)  1. Murat    D) 1. Bayezid     E)1. Süleyman(Kanuni)

SORU 8: Aşağıdaki Osman Padişahlarından hangisine halife tarafından  “Sultanı İklim-i Rum” unvanı verilmiştir?

A)I. Murad         B)II. Murad       C)I. Bayezid      D)II. Bayezid       E) I.Mehmet

SORU 9: Aşağıdakilerden hangisi Tımar sisteminin yararlarından değildir?

       A)  Devlet, merkezden toplanması son derece zor vergileri böylece toplamış oluyordu

       B)  Tımarlı sipahiler bulundukları yerlerde güvenliği sağlıyordu

       C)  Devlet asker yetiştirmekten kurtuluyordu

       D)  Topraklar boş kalmadığından üretim artıyor ve devamlılık sağlanıyordu

       E)  Özellikle Hristiyan ailelerden erkek çocuklar devşiriliyordu

SORU 10: I. Şehzade Mustafa İsyanı

II. Şeyh Bedreddin İsyanı

III. Düzmece Mustafa İsyanı

Yukarıdaki isyanlardan hangisi siyasi, sosyal ve ekonomik sebeplidir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve III  E) I, II ve III

SORU 11: I. Padişahların teşkilatçı olmaları

II. Ahilerin desteğinin alınması

III. Bitinya ve çevresinin siyasi durumu

IV. Beyliklere karşı saldırgan bir politika izlenmesi

V. Milliyetçilik politikası

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesini sağlayan faktörlerdendir?

A)  Yalnız I   B)  I ve III    C)  I, II ve III    D)  II, III ve IV    E)  I, II, III ve V

SORU 12: Fetret Devri’nde Balkanlarda Osmanlı’ya karşı is­yan çıkmamasının ve bölgenin Osmanlı’ya bağlı kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) İskan politikasının uygulanması       B) Ticaret yollarının Osmanlı’nın denetiminde olması

C) Bizans’la siyasi ilişkilerin iyi olması   D) Balkanlarda Türk nüfusunun çok olması

E) Osmanlı’nın hoşgörü anlayışı

SORU 13: Aşağıdakilerin hangisinde Osmanlı ordu teşkilatı ile ilgili doğru bir eşleştirme yapılmıştır?

A)Savaş araç gereçlerinin bakım ve onarımını yapar.Cebeci
B)Öncü birliklerdir. Keşif ve düşmanı yıpratma faaliyeti yaparlar.Lağımcı
C)Merkez ordudur. İstanbul’da bulunur, üç ayda bir ulufe maaşı alırlar.Eyalet askerleri
D)Merkeze yakın eyaletlerde maaşlı tamamı atlı askerlerdir.Yeniçeriler
E)Tünel kazarak kale surlarını tahrip ederler.Akıncılar

SORU 14: Osmanlı Devleti iktisadi anlayışında tımar sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Toprakların mülkiyeti devlete aittir.
B) Toprakların vakfedilmesi ve bağışlanması yasaklanmıştır.
C) Vergileri sipahi tarafından toplanmıştır.
D) Ordunun hazineye olan yükünü azaltıcı bir rol oynamıştır.
E) Sipahilere yılda dört defa ulufe ödenmiştir.

SORU 15: Osmanlı Devleti, iskân siyaseti ile Balkanlarda fethettiği yerlere Anadolu’dan getirdiği Türk nüfusunu yerleştirerek onlara kullanmaları için toprak vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi iskân siyaseti ile ulaşılmak istenen hedeflerden değildir?

A) Devlet idaresinde Hristiyan tebaanın gücünden faydalanmak
B) Devlet otoritesini kuvvetlendirmek
C) Balkanları Türkleştirmek
D) Ele geçirdiği yerlerde kalıcı olmak
E) Fetih hareketlerini kolaylaştırmak

SORU 16: Fetret Devri’nde Balkanlarda Osmanlı’ya karşı isyan çıkmamasının ve bölgenin Osmanlı’ya bağlı kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İskan politikasının ve adaletli yönetim anlayışının benimsenmesi
B) Ticaret yollarının Osmanlı’nın denetiminde olması
C) Bizans’la siyasi ilişkilerin iyi olması
D) Balkanlarda Türk nüfusunun çok olması
E) Beyliklerle mücadele edilmesi

SORU 17: Osmanlı Devleti kısa sürede gelişip sınırlarını batı yönünde genişletmiştir. Osmanlı Devleti’nin, sınırlarının genişlemesine bağlı olarak asker ihtiyacı artmıştır.

Osmanlı Devleti bu ihtiyacını karşılamak için;

I. Pençik    II. Tımar     III. Devşirme

sistemlerinden hangilerini uygulamıştır?

A) Yalnız I    B) Yalnız II      C) I ve II    D) I ve III     E) I, II ve III

SORU 18: Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Koyunhisar Savaşı – İlk Osmanlı Bizans savaşı
B) Çimpe Kalesi – Osmanlıların Balkanlarda ilk yerleştiği kale
C) I. Kosova Savaşı – İlk Osmanlı Haçlı Savaşı
D) Karesioğulları – Osmanlı sınırlarının Adalar (Ege) Denizi’ne ulaşması
E) Bursa’nın Fethi – Osmanlı Devleti’nin başkenti olması

SORU 19: Orhan Bey döneminde oluşturulan daimî ordu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cebeciler     B) Gönüllüler     C) Azaplar    D) Yaya ve Müsellemler    E) Yeniçeriler

SORU 20: İlme, sanata ve ahlaka çok büyük önem verilen Ahilikte kadının da önemli bir yeri vardı. Kadınların Ahilik çatısı altında teşkilatlanarak oluşturdukları topluluk, savaşlarda daha çok cephe gerisindeki işlerin yapılması ve şehrin savunmasında görev alırlardı.

Yukarıda özellikleri verilen bu topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gaziyân-ı Rûm     B) Abdalân-ı Rûm     C) Ahiyân-ı Rûm
D) İstimalet
E) Bâcıyân-ı Rûm

SORU 21: Ankara Savaşı sonrası fetihlerin belirli bir dönem azalması üzerine …………… sistemi işleyemez hale geldi. Kapıkulu Ocaklarının asker ihtiyacı karşılanamadı. Devlet yeni bir kaynak ve yöntem arayışı içine girerek daha önceki Türk ve İslam devletlerinde de uygulanan kendisine tabi Hristiyan ailelerinin belirli yaşlardaki çocuklarında bir tanesini acemi ocağına almaya başladı. Böylece …………. sistemi uygulanmaya başlandı.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

A) Pençik – Devşirme    B) Acemioğlanlar – Yeniçeri     C) Yeniçeri – Devşirme
D) Acemioğlanlar – Pençik   E) Devşirme – Yeniçeri

SORU 22: Osmanlı Devleti’nde;

– Asker ihtiyacını başlangıçta Pencik sistemi ile karşılayan,

– Padişahın merkezî otoritesini destekleyen,

– Avrupa’nın ilk daimî ordusu olan

 askerî birlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azebler    B) Yaya ve müsellem     C) Yeniçeriler
D) Ahiyân-ı Rûmlar    E) Tımarlı Sipahiler
SORU 23: Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak için son verdiği beyliklerden değildir?

A) Hamitoğulları    B) Aydınoğulları     C) Karakoyunlular     D) Menteşeoğulları                            E) Germiyanoğulları

SORU 24: Osmanlı Devleti Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla;

I. Barış politikası,

II. Satın alma politikası,

III. Savaş politikası,

IV. Çeyiz politikası

politikalarından hangilerini uygulamıştır?

A) I ve IV
B) II ve III
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

SORU 25: I. İzmir Hristiyanlardan alınmıştır.

II. Anadolu Türk beylerine toprakları geri verilmiştir.

III. İstanbul’un fethi gecikmiştir.

Ankara Savaşı’nın yukarıda verilen sonuçlarından hangileri Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulmasına sebep olmuştur?

A) Yalnız I      B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II    E) I ve III

SORU 26: “Osmanlı Devleti, Anadolu’da Türk siyasi birliğini kurma faaliyetlerini ………….. zamanında başlatmış ve ilk olarak da ………….. beyliğini topraklarına katmıştır.”

Yukarıda verilen cümledeki boşluklara gelecek kelimeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Orhan Bey – Karesioğulları
B) Orhan Bey – Menteşeoğulları
C) Yıldırım Bayezid – Karesioğulları
D) Sultan Murat – Hamitoğulları
E) Çelebi Mehmet – Saruhanoğulları

SORU 27: I. Cebelü yetiştirme,

II. Vergi toplama,

III. Köylüyü yargılama,

IV. Toprağın işletilmesini sağlama

Yukarıdakilerden hangileri tımar sahibinin yetkilerindendir?

A) I ve II    B) I ve III     C) II ve IV     D) I, II ve III     E) I, II ve IV

SORU 28: Osmanlı Devleti kuruluşunun ilk yıllarında savaşlarını Bizans İmparatorluğu ile yapmış iken Balkanlara geçtikten sonra genelde haçlılara karşı yapmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Bizans imparatorluğu ile yaptığı savaşlardandır?

A) Çirmen – Sırpsındığı
B) Koyunhisar – Palekanon
C) Koyunhisar – Çirmen
D) Palekanon – Sazlıdere
E) Sırpsındığı – I. Kosova

SORU 29: Osmanlı Devleti’nde “Fetret Devri (1402-1413)” olarak adlandırılan dönemin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Taht kavgalarının yaşanması
B) Anadolu’da Türk siyasi birliğinin bozulması
C) Beyliklerin bağımsızlığını ilan etmesi
D) Osmanlı Devleti’nin yıkılma tehlikesi geçirmesi
E) Egemenliğin farklı bir hanedana geçmesi

SORU 30:  Aşağıdakilerden hangisi kuruluş döneminde, Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla ele geçirilen yerlerden biridir?
A) Bursa  
B) İnegöl   
C) Kütahya
D) İznik  
E) İzmit

10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Cevapları


] }

Tavsiye Konular

Osmanlı Tarihinde Yürürlüğe Girmeyen Anlaşmalar

Osmanlı Tarihinde Yürürlüğe Girmeyen Anlaşmalar

Osmanlı tarihinde imzalanıp yürürlüğe girmeyen anlasmalar Osmanlı tarihinde pek çok antlaşma yapıldı. Lakin bu antlaşmaların …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir