10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı

1) Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin nedenleri arasında yer almaz?

a)Kentin dinsel önemi

b)Anadolu ve Rumeli toprakları arasında bağlantı sağlama isteği

c)Bizans’ın Anadolu beyliklerini Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması

d)İstanbul’un jeopolitik konumu

e)Bizans’ın Osmanlı Devleti’ne sürekli saldırılar düzenlemesi

2) -Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçları arasında yer almaz?  

a)Osmanlı Devleti imparatorluk seviyesine yükseldi.                                       

b)Baharat yolları Osmanlı kontrolüne girdi.                                                                                          

c)Osmanlı Devleti’nin Yükselme Devri başladı.

d)Osmanlı Devleti’nin Rumeli ve Anadolu toprakları arasındaki birlik sağlandı.

e)Türklerin Avrupa içlerine doğru ilerlemeleri kolaylaştı.

3) Aşağıdakilerden hangisi Fatih döneminde gerçekleşmemiştir?

a)Karadeniz’in Osmanlı gölü haline gelmesi

b)Balkanlarda hakimiyetin kurulması

c)İslam dünyasında siyasal birliğin sağlanması

d)İpek Yolu üzerinde denetim kurulması

e)Topkapı Sarayı’nın yapılması

4) Fatih dönemindeki aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin Anadolu siyasi birliğini sağlamaya yönelik girişimlerden olduğu söylenebilir?

a)Kırım’ın fethi                               b)Eflak’ın Osmanlı Devleti’ne bağlanması

c)Karamanoğullarından Konya’nın alınması

d)Boğdan’ın fethi                         

e)Mora’dan despotların çıkarılması

5) Osmanlı Devleti, aşağıdaki devletlerden hangisine diğerlerinden önce ekonomik ayrıcalık(kapitülasyon) vermiştir?

A)Fransa     B)Venedik      C)Hollanda

D)Rusya     E)İngiltere

6) Otlukbeli Savaşı’nın kazanılması ile aşağıdaki devletlerden hangisi Osmanlı devleti için tehlike olmaktan çıkmıştır?

A)Akkoyunlular

B)Bizans

C)Ceneviz

D)Memlukler

E)Avusturya

7) -Türk-İslam dünyasını tek çatı altında toplamak

-Safeviler’in Anadolu’ya hakim olmak için uygulamaya koyduğu Şii propagandasını önlemek

Yukarıda verilenler hangi padişah döneminin politikasıdır?

a)Fatih Sultan Mehmet

b)Kanuni Sultan Süleyman

c)Yavuz Sultan Selim

d)Yıldırım Bayezit

e)Orhan Bey

8) -Tebriz,Musul,Kerkük ve Erbil Osmanlı topraklarına katıldı.

-Tebriz-Halep-Bursa İpek Yolu hakimiyeti  Osmanlılar’a geçti.

-Anadolu’da Safevi tehlikesi kırıldı.

Yukarıda verilenler hangi savaşın sonucudur?

a)Koyunhisar         b)II.Kosova

c)Çaldıran

d)Ankara

e)Ridaniye

9) Anadolu Türk siyasi birliğinin kesin olarak sağlandığı savaş ve sonucunda alınan beylik aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)Koyunhisar Savaşı-Karesioğulları

b)Turnadağ Savaşı-Dulkadiroğulları

c)Ridaniye Savaşı-Ramazanoğulları

d)Turnadağ Savaşı-Aydınoğulları

e)Otlukbeli Savaşı-Akkoyunlu Devleti

10) Mısır Seferi’nin aşağıdaki sonuçlarından hangisi Osmanlı Devleti’nin ‘’teokratik’’ yapısının güçlenmesinde etkili olmuştur?

a)Hicaz’ın Osmanlı himayesine girmesi

b)halifeliğin Osmanlı padişahlarına geçmesi

c)Kutsal emanetlerin İstanbul’a getirilmesi

d)Suriye ve Filistin’in Osmanlı topraklarına katılması

e)Baharat Yolu’nun Osmanlı egemenliğine girmesi

11) Yükselme döneminde imzalanan aşağıdaki hangi antlaşma ile Avrupa’nın siyasi üstünlüğü Osmanlı Devleti’ne geçmiştir?

a)İstanbul Antlaşması

b)Amasya Antlaşması

c)Vasvar Antlaşması

d)Zitvatorok Antlaşması

e)Bucaş Antlaşması

12) Aşağıdakilerden hangisinde I.de verilenin II.ye ortam hazırladığı savunulamaz?

                    I                                                     II

a)Kırım’ın fethi-İpek Yolu’nun denetiminin sağlanması

b)Fransa’ya kapitülasyonların verilmesi-Haçlı İttifakının parçalanması

c)Çaldıran Savaşı’nın kazanılması-Doğu Anadolu’nun Osmanlı egemenliğine girmesi

d)Cem Sultan’ın isyan etmesi-Veraset sisteminin değiştirilmesi

e)Memluk Devleti’ne son verilmesi-Osmanlı padişahlarının otoritesinin artması

13) II.Mehmet döneminde denizlerde yapılan aşağıdaki seferlerden hangisi başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan sefer başarıya ulaşmıştır?

a)Rodos Seferi

b)İtalya Seferi

c)Kırım Seferi

d)Kıbrıs Seferi

e)Ege Adaları Seferi

14) Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşifler’in  sebepleri arasında yer almaz?

a)Süveyş Kanalı’nın açılması

b)Pusulanın geliştirilmesi

c)Avrupalılar’ın Doğu’nun zenginliğine ulaşmak istemeleri

d)Hristiyanlığı Avrupa dışında yayama düşüncesi

e)İpek ve Baharat yollarının Türkler’in denetiminde olması

15) Aşağıdaki yerlerden hangisi Hint Deniz Seferleri ile önem kazanan yerlerden değildir?

a)Arap Yarımadası     b)Kızıldeniz     c)Basra Körfezi     d)Fas     e)Yemen

16) Osmanlı Devleti’nin,

-İstanbul’un fethini gerçekleştirmesi

-Boğazların kontrolünü sağlaması

-İpek ve Baharat ticaret yolları üzerinde etkinliğini artırması

Gelişmeleri Avrupalı devletleri aşağıdakilerden hangisine zorlamıştır?

a)Coğrafi Keşiflere      b)Reform Hareketlerine

c)Haçlı Seferlerine      d)Hümanizm Hareketlerine

e)Rönesans Hareketlerine

17) -Avrupa’da kapalı tarım ekonomisinin sona ermesi

-Avrupa’ya zengin maden akışının sağlanması

-Hristiyanlığın yeni kıtalarda yayılması

Gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin sonucunda meydana gelmiştir?

a)Rönesans Hareketleri

b)Haçlı Seferleri

c)Coğrafi Keşifler

d)Reform Hareketleri

e)Kavimler Göçü

18) I.Skolastik düşüncenin zayıflaması

II.Sömürge bölgelerinin oluşması

III.Burjuva sınıfının güçlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri Coğrafi keşiflerin sonuçlarındandır?

a)I  b)II   c)I-II  d)I-III   e)I-II-III

19) Osmanlı İmparatorluğu’nda en yüksek karar organı, devlet işlerinin görüşüldüğü makam aşağıdakilerden hangisidir?

a)Birun      b)Enderun      c)Divan-ı Hümayun

d)Narh     e)Vakıf

20) Aşağıdakilerden hangisi Enderun Mektebi’nin asıl amacıdır?

a)Saray hizmetlilerini yetiştirmek        b)Sanatkar yetiştirmek

c)Asker yetiştirmek         d)Bilim adamı yetiştirmek

e)Devlet adamı yetiştirmek

21) I.Defterdar: Maliye işlerine bakar.

 II.Nişancı: Padişahın tuğrasını çeker,dirlikleri dağıtır.

III.Kazasker: Güvenlik işlerine bakar.

IV.Şeyhülislam: Din işlerinden sorumludur.

V.Kaptan-ı Derya: Deniz kuvvetleri komutanı.

Osmanlı divan üyelerinden hangisinin görevi yanlış tanımlanmıştır?

a)I     b)II   c)III   d)IV   e)V

22) -Padişahın fermanlarına tuğra çekmek

-Devletlerarası yazışmaları yapmak

-Fethedilen toprakları tapu defterine kaydetmek

Osmanlı Devleti’nde, yukarıda verilen işlerin yapılmasından sorumlu görevli aşağıdakilerden hangisidir?

a)Kazasker     b)Şeyhülislam     c)Nişancı    d)Kadı      e)Vezir

23) I.Murat,başlangıçta benimsenen ‘’Ülke hanedanın ortak malıdır’’ anlayışının yerine ‘’Ülke ,padişah ve oğullarının ortak malıdır.’’anlayışının benimsenmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a)Teokrasiyi güçlendirmek     b)Merkezi otoriteyi güçlendirmek

c)Gelenekçi yapıyı terk etmek      d)Saltanat anlayışını değiştirmek

e)Mutlakiyet anlayışını pekiştirmek

24) Osmanlı şehzadelerini  padişah olmadan evvel eğiten,tecrübe kazandıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Lala     b)Atabey     c)Defterdar

d)Enderun     e)Dirlik

25) Osmanlılarda mülkiyeti devlete ait topraklara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mirî arazi    B) Mülk arazi      C) Öşrî arazi    D) Vakıf arazi     E) Haracî arazi

26) Osmanlılarda gayrimüslimlerden aynı din ve mezhepten insanların oluşturduğu cemaatlerin her birine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millet       B) Tarikat      C) Reaya     D) Lonca

E) Zanaatkâr

27) Aşağıdakilerden hangisi gelirleri maaş ve hizmet karşılığı devlet görevlilerine verilen mirî arazisinin bölümlerinden birisidir ?

A) Paşmaklık     B) Yurtluk     C) Ocaklık      D) Mukataa    E) Dirlik

28) Aşağıdakilerden hangisi Müslüman çiftçilerden alınan ürün vergisidir?

A) Cizye    B) Öşür     C) Haraç     D) Çiftbozan     E) Ağnam

29) Vakıfların faaliyet alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Köprü yapmak      B) Aşevleri kurmak     C) Kültürel faaliyetlerde bulunmak

D) Yeniçeriye ulufe vermek     E) Cami yapmak

30) Osmanlı Devleti’nde fiyatları denetim altında tutmak amacıyla ilk dönemlerden itibaren başvurulan narh uygulaması temel ihtiyaç maddelerine konan azami ve asgari fiyattı. Yani bir malın en fazla veya en az kaç paraya satılabileceğini devlet belirlerdi. Ekonomik ve sosyal bir tedbir olarak düşünülen narh uygulamasında, belirlenen fiyatın üs­tünde ve altında satış yapılamazdı. Narh, malın kalite­sine göre tespit edilmekteydi. Fiyatlar belirlenirken halkın alım gücü dikkate alınırdı. Narha riayet etmeyenler, eksik ve hatalı mal satanlar ise cezalandırılırdı.

Buna göre narh sisteminin uygulanmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Devletin haksız rekabeti önlemeye istediği

B) Halkın ekonomik olarak korunduğu

C) Malların kalitesinin artmasının sağlandığı

D) Üretimin artırılmaya çalışıldığı

E) Ekonomik ve sosyal bir tedbir olarak düşünüldüğü


] }

Tavsiye Konular

Osmanlı Tarihinde Yürürlüğe Girmeyen Anlaşmalar

Osmanlı Tarihinde Yürürlüğe Girmeyen Anlaşmalar

Osmanlı tarihinde imzalanıp yürürlüğe girmeyen anlasmalar Osmanlı tarihinde pek çok antlaşma yapıldı. Lakin bu antlaşmaların …

Bir Yorum

  1. Bu yqzılının cevaplarına nereden ulaşabiliriz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir