11. SINIF TARİH DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI

1 -Krallıklar yıkıldı.

-Ulus devletler kuruldu.

-İnsan hakları yaygınlaştı.

Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

a)Coğrafi Keşifler

b)Rönesans

c)Reform

d)Fransız İhtilali

e)Sanayi İnkılabı

2- Fransız İhtilali’nin sonuçları arasında yer alan ulus devletlerinin ortaya çıkması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

a)İmparatorlukların dağılma sürecine girdiğinin

b)Kilisenin halk üzerindeki etkisinin arttığının

c)Feodal rejimin zayıfladığının

d)Hümanist düşüncenin güç kazandığının

e)Dogmatik düşüncenin zayıfladığının

3- Aşağıdakilerden hangisi Fransız ihtilalinin sonuçlarından biri değildir?

a)Meşrutiyet yönetimlerinin kurulması

b)Sömürgecilik hareketlerinin yaygınlaşması

c)Feodalizmin tarihsel olarak yok olması

d)Laik devlet yönetimlerinin oluşturulması

e)Ulusal devletlerin kurulmaya başlaması

4- Aşağıdakilerden hangisi, Fransız İhtilali’nin Osmanlı toplumu üzerinde görülen ilk etkisidir?

a)Sened-i İttifakın imzalanması

b)Divan-ı Hümayun’un kaldırılması

c)Sırpların devlete karşı ayaklanması

d)Tanzimat Fermanının yayınlanması

e)Yunanistan Devleti’nin kurulması

5- Aşağıdakilerden hangisi FRANSIZ İHTİLALİNİN nedenlerinden değildir?

A)        Fransa’nın İngiltere ile yapılan yedi yıl savaşlarını kaybetmesi

B)        Ekonomik sosyal sıkıntıların artması

C)        Vergi adaletsizliği

D)       Halkın sosyal sınıflara ayrılması

E)        Hammadde ve pazar ihtiyacı

6- Osmanlı tarihinde ilk milliyetçi isyanı çıkaran topluluk hangisidir?

a)Araplar      b)Sırplar       c)Ermeniler     

d)Yunanlılar      e)Bulgarlar

7- Yeni Çağ’da Batı Avrupa’da sermaye ve üretim araçlarının özel mülkiyete geçmesi sonucunda sürekli kar arama ilkeleri üzerine kurulmuş ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hümanizm    

b) Sosyalizm

c) Kapitalizm

d) Komünizm

e) Marksizm

8- Avrupa’da aydınlanma düşüncesi ilkelerine dayanan ilk modern yazılı anayasa 3 Mayıs 1791’de hangi ülkede yayınlanmıştır?

a) Fransa

b) İngiltere

c) Almanya

d) Polonya

e) İsviçre

9- I. Nizam- Cedit

II. Vakayı Hayriye

III. Asakir-i Mansure-i Muhammediye

Yukarıdakilerden hangisi 3. Selim döneminde yaşanan askeri gelişmelerden biridir?

a) I      b) II     c) III   d) I-II    e) I-III

10- Osmanlı Devleti’nin tüm demiryolunun yaklaşık %73’ünü inşa ettiren padişah hangisidir?

a)Abdülmecid

b)Abdülaziz

c)III.Selim

d)II.Mahmut

e)II.Abdülhamit

11- -Çağdaşlaşma hareketinin ilk kurumudur.

-Humbaracı Ahmet Paşa’nın çalışmalarıyla gelişmiştir.

Bahsedilen eğitim kurumu hangisidir?

a)Hendesehane

b)Mühendishane-i Bahri-i Hümayun

c)Mekteb-i Harbiye

d)Mekteb-i Tıbbiye

e)Mekteb-i Mülkiye

12- Günümüzde varlığını Deniz harp okulu olarak sürdüren okul aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hendesehane

b) Sahn-ı Seman

c) Nizamiye Medreseleri

d) Darülfünun

e) Mühendishane-i Bahr-i Hümayun

13- 1895 yılında İstanbul’da kurulan………..,Osmanlı Devleti’nde modern anlamda faaliyet gösteren ilk sosyal yardım kurumu olup günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Bahsedilen kurum hangisidir?

a) Hendesehane

b) Mekteb-i Tıbbiye

c) Mühendishane-i Bahr-i Hümayun

d) Darülaceze

e) Enderun

14- Osmanlı padişahının yetkilerini kısıtlayan, mutlak otoritesini sınırlayan ilk belge.

– Türk tarihinde demokratikleşme sürecini başlatan belge.

Yukarıda özelliği verilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kanuname-i Ali Osman

b) Sened-i İttifak

c) Tanzimat Fermanı

d) Islahat Fermanı

e)Kanun-ı Esasi

15- Osmanlı Devleti’nde ‘’Her gücün üzerinde kanun gücünün üstünlüğü’’ aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle ilk kez kabul edilmiştir?

a) Sened-i İttifak

b) Tanzimat Fermanı

c) Islahat Fermanı

d) I.Meşrutiyet

e) II.Meşrutiyet

16- Mecelle hangi alanla ilgili bir gelişmedir?

a) Hukuk      b) Eğitim       c)Askeri    d)Ekonomi     e) Sanat

17- Türk tarihindeki ilk çok partili hayat aşağıdaki dönemlerin hangisinde başlamıştır?

a) Lale Devri

b) I.Meşrutiyet Dönemi

c)İstibdat Devri

d) II.Meşrutiyet Dönemi

e) Tanzimat Dönemi

18- Aşağıdaki isimlerden hangisi Türkçülük akımını savunucularından değildir?

a) Ziya Gökalp

b) Yusuf Akçura

c)İsmail Gaspıralı

d)Mehmet Akif Ersoy

e) Ahmet Ağaoğlu

19- 1904 yılında Mısır’da “Türk” adlı gazete de “Üç Tarz-ı Siyaset” adlı makalesinde Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük fikirlerini inceleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Ziya Gökalp

b)Yusuf Akçura

c)İsmail Gaspıralı

d)Mehmet Akif Ersoy

e)Ahmet Ağaoğlu

20- Osmanlı Türk tarihinde darbe tanımlamasına uyan ilk siyasi hareket kaç yılında gerçekleşmiştir?

a)1718

b)1808

c)1839

d)1856

e)1876

21- Hicaz Demiryolu projesi aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin gelişmesine katkı sağlamıştır?

a) Osmanlıcılık

b) İslamcılık

c)Türkçülük

d)Kapitalizm

e) Sosyalizm

22- Osmanlı’nın sanayileşme çabalarının başarısız oluş nedenleri arasında hangisi yoktur?

a) Kapitülasyonlar

b) Devşirme sisteminin uygulanması

c)Sömürgeci devletlerin faaliyetleri

d)Yetişmiş personel eksikliği

e) Bilim ve teknolojide geri kalınması

23- İngiltere’nin fabrikalarda işlediği dokuma ürünlerinin Osmanlı pazarına girmesi, el tezgâhları ve atölyelerin kapanmasının yanı sıra birçok insanın işini kaybetmesine neden olmuştur. Bu durumun Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin yaşanmasına yol açtığı savunulamaz?

a) Yerli üretimin düşmesine

b) İşsizliğin artmasına

c)Loncaların önem kazanmasına

d)Ülkenin açık pazar haline gelmesine

e) Sosyal sorunların yaşanmasına

24- Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı’ya etkilerinden biri değildir?

a) Dış ticaret açığının meydana gelmesi

b) İşsiz sayısının artması

c)İthalatta artış olması

d)Paranın değer kaybetmesi

e) Köylünün toprağını terk etmesi

25- I. Yabancı mallar Osmanlı ekonomisine hakim olmaya başladı.

II. Osmanlı, Avrupa’nın açık pazarı haline gelemeye başladı.

Yukarıda özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yaş Antlaşması

b) Küçük Kaynarca Antlaşması

c)Balta Limanı Antlaşması

d)Berlin Antlaşması

e) Sevr Antlaşması

26- Aşağıdaki savaşlardan hangisi dolayısı ile Osmanlı Devleti ilk kez dış borç almak zorunda kalmıştır?

a)Kırım Savaşı

b)Trablusgarp Savaşı

c)Balkan Savaşları

d)1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı

e)II.Kosova Savaşı

27- Osmanlı Devleti’nde 1881’de Düyun-ı Umumiye’nin açılması aşağıdaki hangi alanla ilgili sorunların yaşandığını kanıtlar?

a)Kültürel     b)Dinsel       c)Askeri      

d)Ekonomi        e)Bilimsel

28- Osmanlı’nın endüstrileşmesinde aşağıdakilerden hangisi rol almıştır?

a)Islah-ı Sanayi Komisyonu      b)Yeniçeriler       c)Din adamları   

d)Enderun     e)Mülkiye Mektebi

29- Kırım, Kafkaslar ve Balkanlar Osmanlı’nın son döneminde hangi yönüyle öne çıkmıştır?

a)Göç hareketleri

b)Ekonomik gelişmişlik

c)Ordusunun güçlü oluşu

d)Kültürel faaliyetler

e)Hukuksal gelişmeler

30- 19. Yüzyıldan itibaren bazı Osmanlı şehirleri transit ticaretin merkezi haline gelmiştir. Bu şehirler aşağıdakilerden hangisidir?

a) İstanbul, İzmir, Selanik

b) İstanbul, Ankara, İzmir

c) İstanbul, Antalya, İzmir

d) İstanbul, Ankara, Bursa

e) Selanik, İzmir, Samsun


] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir