Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2. dönem 2. yazılı sınavımız 23 adet test sorusundan oluşmaktadır. Sınav 5. ve 6. üniteden sorular içermektedir.

11. sınıf ve 12. sınıf (Seçmeli Tarih) Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı sorularımızın çözümleri en sondaki videoda

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

1) ……………….Dönemi’nde yerleşik hayat önem kazanmış, diğer kültürlerle de etkileşim artmış, örgün eğitim yerleşmeye başlamıştır.

Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi yazılmalıdır?

a)Asya Hunları     b)Kök Türkler      c)Uygurlar       d)Karahanlılar        e)Büyük Selçuklular

2) İlk Türk haritacısı ve filoloğu aşağıdakilerden hangisidir?

a)Yusuf Has Hacip     b)Kaşgarlı Mahmut        c)Farabi      d)Biruni        e)Harezmi

3) Aşağıdakilerden hangisi dini bilimlerin yanında pozitif bilimlerinde okutulması sebebiyle Dünya’nın ilk üniversitesi kabul edilmektedir?

a)Oxford        b)Cambridge         c)Nizamiye Medreseleri         

d)İznik Medresesi         e)İstanbul Üniversitesi

4) Alparslan Dönemi’nde açılan Nizamiye medreselerinin açılış amaçları arasında hangisi yoktur?

a)Devletin Haşhaşiler gibi radikal örgüt ve mezheplere karşı korunması

b) Memur ihtiyaçlarının karşılanması ve din adamı yetiştirilmesi

c)Hanedan üyelerinin yönetim tecrübesi kazanması

d) İslamiyet’e yeni geçen Oğuz topluluklarının inançlarının pekiştirilmesi

e) Yoksul ve yetenekli öğrencilerin topluma kazandırılması

5) – Sibernetik biliminin kurucusu kabul edilir.

– Kitabül Hiyel adlı eserinde yaptığı makineleri detaylı bir şekilde tanıtmıştır.

– En ünlü makinesi filli su saatidir.

Bahsedilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Akşemseddin     b)Biruni      c)El-Cezeri      d)Katip Çelebi      e)Farabi

6) – Fizik, astronomi, mantık, müzik ve siyaset gibi alanlarda eserler vermiştir.

– Aristo mantığını en iyi kavrayan ve açıklayan kişi olduğu için ikinci öğretmen anlamına gelen Muallim-i Sâni ünvanıyla anılır.

– İhsâ’ül-Ulûm adlı eserinde bilimleri sınıflandırmış, bu nedenle de İslam dünyasında bilimleri sınıflara ayıran ilk kişi olarak tarihe geçmiştir.

– Musiki kitabı da yazmıştır.

Yukarıda bahsedilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Harezmi     b)Farabi        c)İbni Sina         d)Biruni         e)El Hazini

7) Aşağıdakilerden hangisi ahilik meslek eğitiminin derecelerinden biri değildir?

A)   Yamak    B)   Çırak      C)  Kalfa      D)   Usta     E)   Yönetici

8) Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet dönemi eğitim alanında yapılan çalışmalardan değildir?

A)   Eğitim öğretim millileştirildi       B)    Eğitim öğretim tek çatı altında toplandı

C)   Eğitim dili Türkçeleştirildi            D)   Medreseler modernleştirildi

E)   Eğitim öğretim çağdaşlaştırıldı

9) Türk tarihine ait bilinen ilk yazılı eser olması açısından önemlidir.

Türk milletine hitaben yazılan bu yazıtlar Türk milli tarihi ve Türk eğitim tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Orhun yazıtları       B)   Kutadgu Biliğ       C)   Divan-ı Lügatit Türk      D)   Oğuz Kağan Destanı

E)   Uygur yazıtları

10)Türklerin kullandığı ilk takvim aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Çin takvimi      B)   12 hayvanlı Türk takvimi        C)   Rumi takvim   

D)   Hicri takvim   E)   Celali takvim

11) Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi zamanında Türk İslam dünyasında ilk defa medreseler kurulmuştur?

A)   Hazarlar      B)   Selçuklular      C)   Samanoğulları       D)   Karahanlılar       E)   Gazneliler

12) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde eğitimin bozulmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Ekber ve Erşed sisteminin uygulanması

B) Yöneticilerin bilim alanındaki çalışmalara desteğinin azalması
C)Felsefe ve mantık gibi aklî ilimlerden vazgeçilmesi
D)Medreselerin kendi iç müfredatının gelişmeyi zorlaştırması
E)Batı’da eğitim alanında görülen gelişmelerin takip edilememesi

13) -Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nin önemli hekim ve bilim insanıdır.
-Risâletü’n-Nûriyye ve Mâddetü’l Hayât adlı eserleri vardır. Mikrop teorisini bulan kişidir ve ilk kanser araştırmacısıdır.
Yukarıda söz edilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Dâvûd-i Kayserî      b)Kadızâde-i Rûmî       c)Akşemseddin

d)Sabuncuoğlu Şerafeddin     e)Altuncuzâde

14) 1633 yılında IV. Murat’ın kızı Kaya Sultan’ın doğum gününde yapmış olduğu roketle yerden 300 metre yukarıya kadar uçmuş  ve kendi yaptığı kanatlarla Sinan Paşa Kasrı önündeki denize iniş yapmıştır. XVII. yüzyılda yaşamış ve insanlık tarihinde ilk kez roketle uçan kişi olarak tarihe geçmiştir. Yukarıda söz edilen bilim insanı kimdir?

a) Lagari Hasan Çelebi

b)Takiyüddin

c) Hezarfen Ahmet Çelebi

d)Sabuncuoğlu Şerafeddin

e)Katip Çelebi

15) Osman Hamdi Bey’in 1882 yılında II. Abdülhamit tarafından buraya müdür olarak atanmasıyla kurulan ilk güzel sanatlar okulu aşağıdakilerden hangisidir?

a)Mekteb-i Hukuk-u Şahane      b)Sanayi-i Nefise Mektebi       c)Dârülfünun

d)Dârülmuallimât         e)Mülkiye Mektebi

16) Kandilli Gözlemevi’nin kurucusu ve ilk müdürü aşağıdakilerden hangisidir?

a)Fatin Gökmen     b)Prof. Dr. Hulusi Behçet     c)Prof. Dr. Akil Muhtar Özden

d)Prof. Dr. Mazhar Osman       e)Cahit Arf

17) Büyük Hun Devleti ve Kök Türk Devleti’ne ait yerleşim merkezlerinde, aşağıdakilerden hangisine rastlanılamaz?

a)Halı ve kilimler     b)At koşumları         c)Tapınak kalıntıları       d)Deriden yapılmış eşyalar

e)Altından süs eşyaları

18) İlk Türk devletlerindeki anıtmezar geleneği, İslami dönemde de devam etmiştir. Silindirik veya çokgen gövdenin konik bir çatı ile kaplı anıtmezarlara ………………………… adı verilmiştir.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Türbe      B)Kümbet        C)Balbal       D)Kög       E)Berbab

19) Türk-İslam sanatının ilk örnekleri aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin döneminde ortaya çıkmıştır?

a)Gazneliler      b)Uygurlar      c)Büyük Selçuklular     d)Karahanlılar      e)Harzemşahlar

20) Unesco tarafından dünya miras listesine alınan ilk kültürel yapımız hangisidir?

a)Edirne Selimiye Cami      b)Divriği Ulu Cami      c)Göbeklitepe kalıntıları     d)Sultan Ahmet Cami

e)Mostar Köprüsü

21) İslam dininin Türk el sanatları üzerinde en fazla etkisinin bulunduğu sanat dallarından birisi de hat sanatıdır. Arap harfleriyle yazılarak uyum ve güzelliğin ön planda tutulduğu bu güzel yazı yazma sanatına hat; bu sanatı icra eden sanatçılara da hattat denilmektedir.

İlk Türk hattat aşağıdakilerden hangisidir?

a)Amasyalı Yakut     b)Naima      c)Amasyalı Şeyh Hamdullah      d)İbrahim Müteferrika

e)Hafız Osman

22) Altı tane minaresi ve revaklı bir avlusu bulunan süslemesinde daha çok mavi çiniler kullanıldığı için bu cami Mavi Cami olarak bilinen cami aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Sultan Ahmet Camisi     B) Süleymaniye Camisi      C) Selimiye Camisi    D)Bursa Ulu Camisi

E) Şehzade Camisi

23) – Matrakçı Nasuh

– Levni

Yukarıda verilen isimler Osmanlılar’da hangi alanda öne çıkan isimlerdir?

a)Müzik  b)Fen    c)Minyatür     d)Matematik     e)Askeriye

11. ve 12. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı (Test – TKMT – Seçmeli Tarih)

] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir