Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı
Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı

Türk Kültür Medeniyet Tarihi 11. ve 12. sınıfta alınabilen seçmeli tarih derslerindendir. Bazı okullarda Seçmeli Tarih dersi adı altında da 11. ve 12. sınıflarda okutulmaktadır.

Bizde 11 ve 12. sınıflar için Türk Kültür Medeniyet Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı örneği hazırladık. Bu yazılı sınavımızda 17 test sorusu kullandık.

Cevaplar nerde Hocaaaaaam de me. En son da video var. :::)

İçindekiler

TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

1- Türklerde toplum yapısını oluşturan unsurlar doğru sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A- Urug – Oguş – Bodun – İl – Boy              

B- Oguş – Urug – Boy  – Bodun – İl

C- Bodun – Oguş – Urug – Boy  – İl

D- İl – Urug – Oguş – Bodun – Boy

E- Oguş – Urug – Boy  – İl – Bodun

2- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı istimalet politikasının özelliklerinden biri değildir?

A- Balkanlara Türkmenlerin yerleştirilmesi              

B- Bölge halkına dini özgürlük tanınması

C- Can ve mal güvenliği sağlanması                 

D- Vergilerin azaltılması

E- Kendi kültürlerini yaşama imkanı sağlanması

3- Türk-İslam devletlerinde tüm hayır kurumlarının bir arada bulunduğu yapıya ne ad verilir?

A- Medrese                  B- Darüşşifa     C- Ribat                 D- Külliye       E- Bimarhane

4- Türk-İslam devletinde fakirlere ve medrese öğrencilerine sıcak yemek dağıtmak amacıyla kurulan kurumlara ……………………. Denirdi.

Verilen boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

A- Darüşşifa                 B- Bimaristan          C- Ribat           D- İmarethane       E- Akarat

5- I. Kırım Savaşı

II. 93 Harbi

III. Balkan Savaşları

Verilenlerden hangileri neticesinde Anadolu’ya göçler yaşanmıştır?

A- Yalnız II               B- I ve III           

 C- II ve III                 D- I ve II          E- I – II ve III

6- Aşağıdakilerden hangisi Kızılay’ın eski adıdır?

A- Hilal-i Ahmer                  B- Darüleytam         C- Darülaceze                 D- Enderun    

E- Asakir-i Mansure-i Muhammediye

7- Aşağıdakilerden hangisi Türk töresinin değiştirilemeyen hükümlerinden biri değildir?

A- Adalet                  B- İyilik            C- Temizlik                  D- Eşitlik        E- İnsanlık

YANDAKİ LİNKE TIKLA İSTERSEN: Türk Töresinin Özellikleri Maddeler Halinde

8- Türk-İslam devletlerinde kadıların verdiği kararlara itiraz hangi divana yapılırdı?

A- Divan-ı Tuğra                  B- Divan-ı İşraf      C- Divan-ı Arz                  D- Divan-ı Mezalim   

E- Divan-ı İstifa

9- Osmanlıda ‘’milleti sadıka’’ olarak nitelendirilen etnik grup aşağıdakilerden hangisidir?

A- Rumlar                  B- Araplar       C- Türkler                  D- Ermeniler       E- Boşnaklar

10- Osmanlı toplumunda, yönetim görevi de bulunan askeri grup ……………… olarak adlandırılmıştır. Verilen boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

A- İlmiye                 B- Saray Halkı               C- Seyfiye               D- Kalemiye           E- Birun

11- I- Askerlik yapmazlardı

II- Cizye vergisi verirlerdi

III- Genellikle ticaret ve tarımla uğraşırlardı

Verilenlerden hangileri Osmanlıdaki gayrimüslim halkın özellikleri arasındadır?

A- Yalnız II               B- I ve III         C- II ve III                 D- I ve II             E- I – II ve III

12- II. Mahmut’un “Ben tebaamdan  Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Yahudileri ise havrada görmek isterim.” Sözü Osmanlı devlet yönetiminin hangi özelliğine vurgu yapmaktadır?

A- Türklüğü üstün tutma                    B- Ülkede dinsel bütünlük sağlama

C- Herkesin eşit olması                       D- Orduda Türklere önem verme

E- İskan politikasının uygulandığı

13- Osmanlı aile yapısıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A- Osmanlı toplumunda aile İslami kurallara göre şekilleniyordu.

B- Geniş aileler genellikle konaklarda yaşıyorlardı

C- Osmanlı toplumunda tek eşle evlilik yaygındı.

D- Boşanma durumunda kadının mağdur olmaması için Mehir uygulamasına önem verilmiştir.

E- Türklerin başka etnik gruplarla evlenmesi yasaktı.

14-  Kişilerin kendilerine ait menkul, gayrimenkul mallarını veya paralarını toplum yararına oluşturulacak eğitim,  din, sağlık, bayındırlık gibi sosyal ve kültürel alanlarda daimî kamu hizmeti verecek kuruluşlara bağışlaması veya oluşturmasıdır.

Açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A- Tımar Sistemi                    

B- Vakıf Sistemi

C- Tereke defteri                  

D- Mütevelli

E- Ahilik Teşkilatı

15- – Geçim kaynakları hayvancılıktı.

     – Yayla veya kışlaklarda yaşıyorlardı.

Yukarıda özellikleri verilen Osmanlı toplumu aşağıdakilerden hangisidir?

A- Konar göçerler                         B- Köylüler

C- Şehirliler                                   D- Yeniçeriler          E- Ahiler

16- I- Tanzimat Fermanı

    II- Islahat Fermanı

    III- Teşkilatı Esasiye

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlıda din ve ırk ayrımını kaldırıp kaynaşmış bir Osmanlı toplumu oluşturulmaya yönelik yapılan çalışmalar arasında yer alır?

A- Yalnız I                     B- I ve II                 C- Yalnız III                      

                   D- I ve III                      E- I – II ve III

17- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıda sosyal yardımlaşmaya yönelik yapılan çalışmalardan biri değildir?

A- Dar’üş-şafaka                       

B- Hamidiye Etfal Hastanesi

C- Darülaceze                            

D- Nizam-ı Cedid

E- Hilalî Ahmer Cemiyeti    

TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1. DÖNEM 1. YAZILI CEVAPLARI

VİDEO GÖZÜKMÜYORSA LİNKİ: https://youtu.be/N16GVT98kJg

          


] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir