11. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünite Test Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünite Devrimler Çağında Değişen Devlet Toplum İlişkilerinin tüm konularını kapsayan test soruları etkinliğimiz aşağıdadır.

11. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünite Test Soruları ve Cevapları
11. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünite Test Soruları ve Çözümleri

Test sorusu etkinliğimiz tam 23 sorudan oluşmaktadır.

Soruları çözmeye başlamadan aşağıdaki oynatma listesine bir çalış derim.

11. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünite (Devrimler Çağında Değişen Devlet Toplum İlişkileri)

11. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünite Test Soruları

CEVAPLAR MI NEREDE 🙂 Soruların en sonunda gerekli açıklama var. Önce kendini bir dene bakalım yahu !!!

1) Fransız İhtilali’nin etkilerinin yok edilmeye çalışıldığı “Restorasyon Dönemi”nde Metternich sistemi uygulanmaya çalışılmıştır. Bu dönemde bir takım fikir akımları ortaya çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde ortaya çıkan fikir akımlarından biri değildir?

A) Hümanizm   B) Kapitalizm  C) Marksizm   D) Liberalizm   E) Sosyalizm

2) Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin sonuçlarından biri değildir?

A) İşçi sınıfı ortaya çıktı.

B) Hammadde ve pazar ihtiyacı arttı.

C) El tezgâhları gelişti ve yaygınlaştı.

D) Kentleşme hız kazandı.

E) Ekonomide kar ön plana çıktı.

3) Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye ordusuyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Merkez ordusudur.

B) Eyaletlerde redif birlikleri kurulmuştur.

C) Asker ihtiyacı 15-30 yaş arası gönüllülerden karşılanmıştır.

D) Askerlik süresi 12 yıldır.

E) III. Selim döneminde kurulmuştur.

4) Osmanlı sınırları içinde yapışan ilk demiryolu hattı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İzmir-Aydın Demiryolu Yolu          B) Kahire-İskenderiye  Demiryolu Yolu

C) Erzurum-Sarıkamış Demiryolu Yolu    D) Hicaz Demiryolu Yolu    E) Bağdat Demiryolu Yolu  

5)

I. Vatandaş Bilinci

II. Zorunlu Eğitim

III. Zorunlu Askerlik

Yukarıdakilerden hangileri ulus devletinin varlığını devam ettirebilmesi için gerekli unsurlardan biridir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II  D) II ve III  E) I, II ve III

6) Aşağıdaki okullardan hangisi 1936 yılında Ankara’ya taşınarak Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak eğitim hayatına devam etmiştir?

A) Hendesehane   B) Mektebi Mülkiye    C) Mektebi Tıbbiye    D) Mektebi Harbiye    

E) Mühendishane-i Berri Hümayun

7) 2. Abdülhamid döneminde açılan Darülhayr-ı Ali …………………… sonrası yetim kalan Müslüman çocukların başta eğitim olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuştur.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Balkan Savaşları

B) 1. Dünya Savaşı

C) Ermeni Olayları

D) 93 Harbi

E) Balkan ve Kafkas göçleri

8)

I. Alemdar Mustafa Paşa’nın ölümü

II. 2. Mahmut’un sözleşmeden memnun olmaması

III.93 Harbinin başlaması

Yukarıdakilerden hangileri Sened-i İttifak’ın uygulanamamasının sebeplerindendir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II  D) II ve III  E) I, II ve III

9)

I. 2. Meşrutiyet

II. Sened-i İttifak

III. Islahat Fermanı

IV. Kanun-ı Esasi’nin ilanı

V. Tanzimat Fermanı

Yukarıdaki olayların kronolojik olarak doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) II-V-III-IV-I    B) II-III-V-IV-I   C) I-II-III-V-IV    D) V-III-II-IV-I     E)I-IV-III-V-II

INSTAGRAM: Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri

10)

I. İçeride bütünlüğü sağlamak

II. Devletin zayıflamasını engellemek

III. Avrupa kamuoyunun desteğini sağlamak

Yukarıda verilenlerden hangileri Tanzimat Fermanı’nın ilanının sebeplerindendir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II  D) II ve III  E) I, II ve III

11)

I. Mısır Sorunu

II. Boğazlar Sorunu

III. Reval Görüşmeleri

Tanzimat Fermanı’nın ilanında etkili olan dış etmenler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II  D) II ve III  E) I, II ve III

12) Gayrimüslim sağlıklı erkeklerden savaşa gitmemeleri karşılığında alınan vergi cizyedir.

Osmanlı tarihinde cizye vergisi aşağıdakilerden hangisi ile kaldırılmıştır?

A) Tanzimat Fermanı   B) Islahat Fermanı   C) Kanun-i Esasi    D) Sened-i İttifak   E) 1. Meşrutiyet

13) 1. Meşrutiyetin ilanında etkili olan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mustafa Reşid Paşa

B) Keçecizade Fuad Paşa

C) Ali Paşa

D) Mithat Paşa

E) Köprülü Fazıl Ahmet Paşa

14) 1. Ve 2. Meşrutiyet aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde ilan edilmiştir?

A) 2. Abdülhamid    B) Abdülaziz   C) Abdülmecid     D) 2. Mahmut     E) Vahdeddin

İPUCU: 2. Abdülhamit’in Tahta Geçişi ve I. Meşrutiyetin İlanı

15) Aşağıdakilerden hangisi Mecelle’nin özelliklerinden değildir?

A) Fransız Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır.

B) Tanzimat Dönemi’nin en önemli ve milli kanunudur.

C) Eşya, borçlar ve yargılama hukukuna dair bölümleri vardır.

D) Aile ve miras hukukuna yer verilmemiştir.

E) Hanefi fıkhına göre hazırlanmıştır.

16) 2. Meşrutiyet ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Türk tarihinde ilk defa çok partili hayat uygulanmıştır.

B) İlanında İttihat ve Terakki Cemiyeti etkili olmuştur.

C) Türk demokrasi tarihinin önemli adımlarındandır.

D) İki dereceli seçim sistemi uygulanmıştır.

E) Osmanlı tarihinde ilk rejim değişikliğidir.

17)  Osmanlıcılık fikri aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonucunda geçerliliğini yitirmiştir?

A) Balkan Savaşları

B) Berlin Antlaşması

C) 1. Dünya Savaşı

D) 2. Meşrutiyet

E) Tanzimat Fermanı

19) Prens Sebahattin tarafından ortaya atılan bu fikre göre Osmanlı’nın kurutuluşu yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ile mümkündür.

Yukarıda söz edilen fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlıcılık   B) Batıcılık   C) Türkçülük  D) Adem-i Merkeziyetçilik    E) Ümmetçilik

INSTAGRAM: Osmanlı Devletinin dağılmasını engellemek için ortaya atılan fikir akımları 

20) 1876 Darbesi neticesinde darbeciler tarafından tahttan indirilen ve tahta çıkarılan padişahlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdülaziz – V. Murat

B) 2. Abdülhamid – V. Mehmet Reşad

C) 3. Selim – 2. Mahmut

D) Abdülmecid – Abdülaziz

E) V. Mehmet Reşad – Vahdeddin

21)

I. 31 Mart Vakası

II. Kabakçı Mustafa İsyanı

III. Patrona Halil İsyanı

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde rejime karşı yapılmış bir ayaklanmadır?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II  D) II ve III  E) I, II ve III

22)

I. Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi

II. Avusturya-Macaristan’ın Bosna-Hersek’i ilhak etmesi

III. Girit’in Yunanistan’a katılması

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri 2. Meşrutiyet’in ilanı sonrası ortaya çıkan siyasi boşlukta ortaya çıkmıştır?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II  D) II ve III  E) I, II ve III

23) 31 Mart Vakası sonrası İttihat ve Terakki Cemiyeti muhaliflerini tasfiye etmiş, arka planda iktidara hakim olmuştur. 1912 seçimlerine İttihatçıların bu baskılarından dolayı “sopalı seçim” denilmiştir.

İttihatçıların bu tutumuna tepki göstererek Balkanlarda dağa çıkan subaylara ne ad verilmiştir?

A) Hamidiye Alayları

B) Hakaskar-ı Zabitan

C) Redif Birlikleri

D) Teşkilatı Mahsusa

E) Hareket Ordusu

24) Aşağıdakilerden hangisi 2. Meşrutiyet döneminde kurulan siyasi partilerden biri değildir?

A) Hürriyet ve İtilaf Fırkası

B) Ahrar Fırkası

C) Osmanlı Sosyalist Fırkası

D) Serbest Cumhuriyet Fırkası

E) Osmanlı Demokrat Fırkası

VEEEEE CEVAPLAR AŞAĞIDA Kİ VİDEODA

11. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünite Test Soruları ve Cevapları

] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir