11. Sınıf Tarih Dersi 3. Ünite Boşluk Doldurma Soruları

11. Sınıf Tarih Dersi 3. Ünite Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914nin tüm konularını kapsayan boşluk doldurma soruları etkinliğimiz aşağıdadır.

11. Sınıf Tarih Dersi 3. Ünite Boşluk Doldurma Soruları
11. Sınıf Tarih Dersi 3. Ünite Boşluk Doldurma Soruları ile Yazılıya Hazırlık

Etkinliğimiz tam 79 sorudan oluşmaktadır. 11. sınıf tarih dersi 2. dönem 1. yazılı hazırlığı yapan öğrencilerimizi çok işine yarayacaktır.

Tabii biz bu yazıya 11.sınıf tarih 2.dönem 1.yazılı çalışma kağıdı da diyebiliriz.

Soruları çözmeye başlamadan aşağıdaki oynatma listesine bir çalış derim.

11. Sınıf Tarih Dersi 3. Ünite (Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)

11. Sınıf Tarih Dersi 3. Ünite Boşluk Doldurma Etkinliği

CEVAPLAR MI NEREDE 🙂 Soruların en sonunda gerekli açıklama var. Önce kendini bir dene bakalım yahu !!!

1.      Rus Çariçesi 2. Katerina ile Avusturya İmparatoru 2 Joseph’in Osmanlı topraklarını paylaşma ve eski Bizans’ı yeniden canlandırma emellerine …………………….. Projesi denir.

2.      Grek Projesi ………………………………………………………………….….. sebebiyle gerçekleşmemiştir.

3.      Türklerin Avrupa’dan atılması Osmanlı’nın ortadan kaldırılması ve topraklarının paylaşılması fikrine ……………………..…………………….. denir.

4.      Şark Meselesi tabiri ilk defa Viyana Kongresi’nde ……………………..……………………..tarafından kullanılmıştır.

5.      Şark Meselesi’nin 1. aşaması olan 1071-1683 arasında Avrupalılar…………………….. politikası uygulamıştır.

6.      Şark Meselesi’nin ikinci aşaması olan 1680-1920 arasında Avrupalı devletler ………………………….. politikası izledi.

7.      Osmanlı’nın Kadim dostu Fransa’nın Osmanlı’dan almaya kalktığı ilk yer ……………………..dır.

8.      ……………………………………………………………………… ile Osmanlı için tehdit ve saldırı yönü kuzeyden Doğu Akdeniz’e kaymıştır.

9.      Gittikçe zayıflayan Osmanlı Devleti 19. Yüzyıl boyunca …………………….. politikası uygulamıştır.

10.   Denge politikası ilk defa ……………………………………………… ..…………………….. sırasında uygulanmıştır.

11.   Osmanlı 1878’de kadar…………………….., 1878 den sonra …………………….. yanlısı politika izlemiştir.

12. İngiltere, Fransa, Rusya, Prusya ve …………………….. Osmanlı’nın Düveli Muazzama şeklinde isimlendirdiği devletlerdendir.

13.   Fransız İhtilali sonucu ortaya çıkan özgürlük ve milliyetçilik akımı ……………………..  tarafından Avrupa kıtasına yayılmaya çalışıldı.

14.   Napolyon Savaşları sonrası altüst olan Avrupa haritası ve güçler dengesini yeniden düzenlemek üzere …………………….. Kongresi toplandı.

15.   …………………….. Kongresi’nde büyük devletler hukuk tanımadan ülke sınırlarını çizmiş ve baskı yoluyla diğer devletlere kabul ettirmeye çalışmıştır.

16.   Viyana Kongresi’nde kararlaştırılan özgürlük ve milliyetçilik akınlarına karşı bütün kralların yardımlaşmasını öngören …………………….. Sistemi kurulmuştur.

OKUMA TAVSİYESİ: Viyana Kongresi Hakkında Kısa Bilgi (1815)

17.   Yunan bağımsızlığı için Odessa’da …………………………………..…… ………………..adıyla gizli bir örgüt kurulmuştur.

18.   Tepedelenli Ali Paşa isyanı sebebi ile Osmanlı …………………….. İsyanı ile yeterince ilgilenememiştir.

19.   Mora İsyanı bastıramayan Osmanlı …………………….. valisinden yardım istedi.

20.   Mora İsyanı bastırmak konusunda yardım etmek için Kavalalı Mehmet Ali Paşa …………………….. ve …………………….. kendisine verilmesini talep etmiştir.

21.   Osmanlı Mısır Kuvvetleri Mora İsyanı bastırınca İngiltere Rusya ve Fransa Osmanlı’ya karşı …………………….. protokolünü imzaladılar.

22.   Mora İsyanı’nı bastıran Osmanlı-Mısır donanması İngiliz, Fransız ve Rus donanması tarafından ……………………..’da imha edildi.

23.   Yunanistan …………………….. Antlaşması ile bağımsız oldu.

BİR BAK İSTERSEN: 1821 Rum İsyanı ve Yunanistan’ın Kurulması Özet

24.   Kırım Savaşı Osmanlı-…………………….. arasında yapıldı.

25.   Kırım Savaşı’nda …………………….., …………………….. ve Piyemonte Osmanlı’ya yardım etmiştir.

26.   Kırım Savaşı sonunda …………………….. Antlaşması imzalandı.

27.   Paris Antlaşması öncesi Osmanlı ……………………… Fermanı’nı ilan etmiştir.

28.   ……………………… Antlaşması ile Osmanlı toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin koruyuculuğu altına alınmıştır.

29.   Osmanlı Devleti ………………………… Antlaşması ile ilk defa Avrupa devleti sayılmıştır.

30.   Paris Antlaşması’nda Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün Avrupalı devletlerin garantisi altına alınması Osmanlı’nın …………………….. tehdidinden bir süreliğine kurtulmasına sebep olmuştur.

31.   Paris Antlaşması ile Karadeniz’in tarafsız deniz olmasını sağlayan …………………………. Sömürgelerine giden yolu güvence altında tutmayı başarmıştır.

32.   Kırım Savaşı esnasında Ruslar ……………………..’da Osmanlı donanmasını yakmıştır.

33.   Osmanlı Devleti ilk dış borcu ……………………… Savaşı esnasında aldı.

34.   1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nı diğer adı. …………………………… dır.

35.   93 harbinin en önemli sebebi.………………………… Konferansı kararlarının Osmanlı tarafından kabul edilmemesidir.

36.   93 Harbi’nde Osmanlı’nın Doğu cephesi komutanı ……………………… …………………..…………………….. dır.

37.   93 Harbi’nde Plevne’yi savunan Osmanlı komutanı …………………… ……………………….…….dır.

38.   ………………………………………….. Savaşı sonrası Türk tarihinin en büyük göç dalgası yaşanmıştır.

39.   93 Harbi sonrası yapılan ve büyük devletlerin baskısı ile geçerse duruma düşen antlaşma. ………………………………………………. dır.

40.   Ayastefanos ile bağımsız olan ……………………….…….. üçe bölünerek Berlin Antlaşması ile Osmanlı’da kalmıştır.

41.   Berlin Antlaşması ile Sırbistan, Karadağ ve …………………….. bağımsız olmuştur.

42.   Kars, Ardahan, Batum …………………….. Antlaşması ile Rusya’ya verildi.

43.   Berlin Antlaşması ile Osmanlı’ya bağlı olan ………………………………….’in Avusturya tarafından yönetilmesine karar verildi.

44.   Berlin Kongresi öncesi. …………………….. Osmanlı Devleti tarafından İngiltere’ye verildi.

45.   Ermeni meselesi …………………….. Antlaşması ile ortaya çıktı.

46.   1878-1910 yılları arasında Osmanlı’nın en sorunlu bölgesi ……………………………………dır.

47.   İtalyan Siyasi birliğini ………………………………. sağladı.

48.   İtalyan siyasi birliğini sağlamak için dış desteğe ihtiyaç duyan Piyemonte …………………….. Savaşı’nda İngiltere ve Fransa ile Osmanlı’ya yardım etti.

49.   Piyemonte İtalyan siyasi birliğini sağlamak için ………………………………….. ile mücadele etti.

50.   Alman siyasi birliğini …………………….. Devleti sağladı.

51.   Alman siyasi birliği sağlayan Prusya başbakanı ……………………………..……………..dır.

52.   Alman siyasi birliği sağlama isteyen Prusya …………………….. ve …………………….. ile mücadele etti.

53.   Prusya 1870’de Fransa’yı …………………….. Savaşı’nda yendi

54.   1870 yılında yapılan Sedan Savaşı ile Almanya Fransa’dan …………………………………. Aldı.

BİR BAK DERİM: Almanya’nın Siyasi Birliğini Tamamlaması

55.   1882’de kurulan …………………….. bloğunda Almanya Avusturya-Macaristan ve İtalya vardı.

56.   1882’de sömürgesi olmayan Almanya, Avusturya Macaristan, İtalya …………………….. bloğunu kurdu.

57.   1907’de kurulan …………………….. bloğunda İngiltere Fransa Rusya vardı.

58.   1.Dünya Savaşı’nda Osmanlı …………………….. bloğunda yer aldı.

59.   Napolyon komutasındaki Fransa ordusu Cezzar Ahmet Paşa tarafından ……………………..’da mağlup edildi.

60.   Kavalalı Mehmet Ali Paşa Hicaz’daki …………………….. isyanını bastırarak Hicaz valiliğini de almıştır.

61.   Vehhabi-…………………….. ittifakı Arap yarımadasına hakim olmaya çalışmıştır.

62.   Rusya Balkanlardaki nüfusunu artırmak için …………………….. politikası uygulamıştır.

63.   Rusya Karadeniz’de ticaret yapma hakkını. ………………………………..…….. Antlaşması ile elde etmiştir.

64.   Rus savaş gemileri ……………………..……………………..…………………….. sonrası ilk defa boğazlardan geçmiştir.

65.   Osmanlı ile İngiltere arasında yapılan ……………………..…………………….. Antlaşması ile İngiltere barış zamanında boğazların yabancı savaş gemilerinin kapatılacağını kabul etmiştir.

66.   Osmanlı boğazlar üzerindeki egemenlik hakkını tek başına son kez ……………………..……………… ………………………. Antlaşması ile kullanmıştır.

67.   Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı …………………….. Antlaşması ile çözülmüştür.

68.   . …………………….. Boğazlar Antlaşması ile boğazlar uluslararası statü kazanmıştır.

69.   1908 yılında İngiltere Kralı 7 Edward ve Rus Çarı ikinci Nikola ……………………..’da Makedonya ve Boğazlar sorunu görüşmüşlerdir.

70.   ……………………..……………………..’in ilanındaki en önemli dış etken Reval Görüşmeleri’dir.

71.   Osmanlı İtalya ile. ……………………..…………………….. Savaşı’nı yaparken 1. Balkan Savaşı çıkmıştır.

72.   Balkan Savaşı’nda Osmanlı’ya saldıran devletler Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve …………………………….’dır.

KODLAMA: 1.Balkan Savaşına Katılan Devletler Kodlaması

73.   1. Balkan Savaşı …………………….. Antlaşması ile sona ermiştir.

74.   1.Balkan Savaşı’nda Osmanlı ……………………..…………………….. hattına çekildi.

75.   1.Balkan Savaşı sonrası. ……………………..…………….. bağımsızlığını ilan etti.

76.   Osmanlı’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden son Balkan milleti ……………………..…………… ………..’dır.

77.   1. Balkan Savaşı’ndan ……………………..……………………..nın büyüyerek çıkması 2. Balkan Savaşı’na sebep olmuştur.

78.   İkinci Balkan Savaşı’nda …………………….. ve …………………….. Osmanlı Devleti tarafından geri alındı.

79.   Balkan Savaşları sonucunda …………………….. Nehri Osmanlı ile Bulgaristan arasında sınır oldu.

VEEEEE CEVAPLAR AŞAĞIDA Kİ VİDEODA

11. Sınıf Tarih 3. Ünite Full Tekrar 79 Boşluk Doldurma Sorusu ile Yazılıya Hazırlık

] }

Tavsiye Konular

Ayastefanos Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

Ayastefanos Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

Ayastefanos Antlaşmasının tarihi nedir? nerede imzalandı? hangi padişah döneminde imzalandı? kimler arasında imzalandı? maddeleri ve önemi hakkında bilgi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir