11. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünite Boşluk Doldurma Soruları

11. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünite Devrimler Çağında Değişen Devlet Toplum İlişkilerinin tüm konularını kapsayan boşluk doldurma soruları etkinliğimiz aşağıdadır.

11. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünite Boşluk Doldurma Soruları
11. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünite Boşluk Doldurma Soruları Full Tekrar

Etkinliğimiz tam 133 sorudan oluşmaktadır. 11. sınıf tarih dersi 2. dönem 1. yazılı hazırlığı yapan öğrencilerimizi çok işine yarayacaktır.

Tabii biz bu yazıya 11.sınıf tarih 2.dönem 1.yazılı çalışma kağıdı da diyebiliriz.

Soruları çözmeye başlamadan aşağıdaki oynatma listesine bir çalış derim.

11. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünite (Devrimler Çağında Değişen Devlet Toplum İlişkileri)

11. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünite Boşluk Doldurma Etkinliği

CEVAPLAR MI NEREDE 🙂 Soruların en sonunda gerekli açıklama var. Önce kendini bir dene bakalım yahu !!!

 1. Fransız İhtilali öncesi halkı aydınlatan düşünürlerden biri ………… ………………………………………………dır.
 2. İhtilal öncesi Fransa ……………….…………… ile yönetiliyordu.
 3. Fransız İhtilali öncesi Fransa’da ……………………… ve ……………………… sınıfı vergi vermiyordu.
 4. Fransız İhtilali öncesi Fransa’nın yaşamış olduğu ekonomik problemi çözmek isteyen Fransa kralı 14. Louis …………………………… …………………’yu toplantıya çağırmıştır.
 5. Fransız halkı 14 Temmuz 1789’da ……………………… hapishanesini basarak mahkumları serbest bırakmıştır.
 6. Fransız İhtilali sonrası …………………………………..… Hakları Bildirisi yayınlanmıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: Fransız İhtilali Özet

 1. 1795 1799 yılları arasında yürütme gücü meclis tarafından seçilen ve ………………………… denilen 5 üyeden oluşan bir kurula verilmiştir.
 2. İhtilal dönemi 1804 yapılan halk oylaması ile ……………….……………… İmparator seçilmesi ile son bulmuştur.
 3. Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan fikir akımlarının yayılması üzerine Avrupa’nın diğer Devletleri ile Fransa arasında …………………………..… savaşları başlamıştır.
 4. Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan fikir akımlarından 3 tanesi ………………………, ………………………. ve ………………………dır.
 5. Fransız İhtilali’nin doğurmuş olduğu milliyetçilik akımından en çok etkilenen devletler………………………, ……………………… ve ………………………………………………dır.
 6. Fransız İhtilali’nin doğurmuş olduğu milliyetçilik akımı neticesinde Avusturya’ya karşı ……………………… isyan etmiştir.
 7. Fransız İhtilali’nin doğurmuş olduğu milliyetçilik akımı sonrası Rusya’ya karşı …………………..……… isyan etmiştir.
 8. İhtilal sonrası Avusturya’ya karşı isyan eden Macarların ve Rusya’ya karşı isyan eden Lehlerin Osmanlı Devleti’ni sığınması ve Avusturya ve Rusya’nın Osmanlı Devleti’nden bu sığınmacıları geri istemesi ……………………..…… sorununu ortaya çıkarmıştır.
11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı (2020-2021, 3.ve 4. ünite, Klasik, Test, Boşluk Doldurma, D-Y)
 1. Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımından faydalanan Rusya Osmanlı’nın Balkanlardaki toprakları üzerinde ………………….……… politikasını uygulamaya başlamıştır.
 2. Fransız İhtilali’nin doğurmuş olduğu milliyetçilik akımı neticesinde Osmanlı’ya karşı isyan eden ilk azınlık ………………………dır.
 3. İlk Sırp isyanı 1804 te ……………………… önderliğinde çıkmıştır.
 4. Osmanlı Devleti 1812 ……………………… Antlaşması ile Sırplara ayrıcalık vermiştir.
 5. Mora’da çıkan Yunan isyanını bastıramayan Osmanlı ……………… ………………………………dan yardım istemiştir.
 6. Yunan İsyanı’nın bastırılması üzerine İngiltere, Rusya ve Fransa’nın ortak donanması Mısır ve Osmanlı donanmasını ………………………da 1827 yılında yakmıştır.
 7. Osmanlı’dan ayrılarak bağımsız olan ilk Balkan milleti …………………….……dır.
 8. Yunanistan 1829 ……………………… Antlaşması ile bağımsız olmuştur.
 9. …………………………..…nın bağımsız olması diğer Balkan milletlerine örnek teşkil etmiştir.

TAVSİYE: Sanayi İnkılabının Nedenleri, Başlaması, Gelişimi ve Sonuçları

 1. İnsan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından makine gücüne dayalı üretim tarzına geçilmesine ……………………………………………… denir.
 2. Sanayi Devriminin temeli kömürün enerji kaynağı olarak kullanılmaya başlamasıdır. ……………….…………… tarafından buhar makinesi geliştirilmiştir.
 3. Sanayi devrimi ……………,,,,,,…………’da ortaya çıkmıştır.
 4. Sanayi devrimi neticesinde fabrikaların çoğalmasıyla ……………… ……….… sınıfı ortaya çıkmıştır.

BİR BAK DERİM: Sanayi İnkılabının Sonuçları Nelerdir Maddeler Halinde

 1. Fabrikalarda çalışan ve hayat şartları iyice ağırlaşan işçilerin giydikleri tahta ayakkabılar ile makinaları kırma ve tahrip etmelerine ………..………………… denir.
 2. Sanayi devrimi yeni hammadde ve ……………………… arayışına sebep olmuştur.
 3. 1830 ve 1848 ihtilalleri ………………………’da başlamıştır.
 4. 1830 İhtilalinde ……………………… akımı etkili olmuştur.

OKUMA TAVSİYESİ: 1830 İhtilalinin Nedenleri ve Sonuçları

 1. 1848 ihtilallerinin de liberalizmin yanında ……………………… ve ……………………… akımları da etkili olmuştur.
 2. Birey devlet ilişkisini akılcılık yönünden açıklamaya çalışan siyasal düşünce akımı …….………… ………..……………dır.
 3. Sürekli kar arama ilkesi üzerine kurulmuş ekonomik sisteme ……………………… denir.
 4. ……………………………. kapitalizme tepki olarak doğmuştur.
 5. Sermaye sahipleri ile işçiler arasındaki eşitsizliği, Servet ve refah farklarını ortadan kaldırma iddiasında olan ideolojiye …………… ………….… denir.
 6. Komünist manifestosu ………………………………… tarafından kaleme alınmıştır.
 7. Karl Marx, ……………………………………………… ile birlikte bilimsel sosyalizmi ortaya koymuştur.
 8. Aydınlanma düşüncesi ilkelerine dayanan ilk modern ve yazılı anayasa 3 Mayıs 1791 tarihli ……………………………… anayasasıdır.
 9. Zorunlu askerlik sistemi …………………………..……… sonrasında ortaya çıkmıştır.
 10. Osmanlı Devleti’nde Lale Devri’nde başlayan batılılaşma hareketleri ……………………… döneminde bir devlet politikası haline getirilmiştir.
 11. 3. Selim döneminde 1792 yılında Batı tarzında eğitilen ve techizatlandırılan ……………..………………… ordusu kurulmuştur.
 12. Nizam-ı Cedid ordusunun masraflarının karşılanması için ……………………… denilen yeni bir hazine oluşturulmuştur.
 13. Nizam-ı Cedid ordusunun en büyük başarısı ………………………………yı Akka’da mağlup etmesidir.
 14. II. Mahmut döneminin ilk sadrazamı ………………………………………… ……………………………’dır.
 15. II. Mahmut döneminde Alemdar Mustafa Paşa’nın sadrazamlığı sırasında Nizam-ı Cedid ordusu örnek alınarak ……………….…………… isimli bir birlik oluşturulmuştur.
 16. 2. Mahmut döneminde 1826’da Yeniçeri Ocağı içinde ……………………… adı verilen talimli Tüfekçi birliklerin kurulması sağlanmıştır.
 17. Yeniçeri Ocağı ……………………… döneminde kaldırılmıştır.
 18. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasına Osmanlı tarihinde ………………… …………………………… denilmiştir.
 19. Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra 2. Mahmut döneminde …………………………………………………..……….……………………… adıyla talimli ve düzenli yeni bir ordu kurulmuştur.
 20. Bedel ödeyerek askerlik görevinden muafiyet getirilmesine ……………………………………………… denir.
 21. Askere gitmek istemeyen kişilerin yerine başka birinin gönderilmesi uygulamasına …………………………………………. denir.
 22. 2. Abdülhamit döneminde Doğu Anadolu’daki aşiretlerden oluşturulan hafif süvari birliklerine ………………………………………… ………………………………………… denir.
 23. Osmanlı Devleti’nde tam anlamıyla zorunlu askerlik sistemine geçiş …………………………………………….. dönemindedir.
 24. Avrupa’da ilk demiryolu 1830 yılında ………………………’de açılmıştır.
 25. Osmanlı Devleti döneminde açılan ilk demiryolu ……………………… -……………………… hattıdır.
 26. Osmanlı Devleti döneminde Anadolu’da açılan ilk demiryolu ……………………-…………………… hattıdır.
 27. Osmanlı Devleti döneminde yapılan demiryolu ağının yaklaşık % 73’ü ………………………………………….. döneminde inşa ettirilmiştir.
 28. Osmanlı Devleti’nde yapılan demiryollarının büyük çoğunluğu yabancı sermaye ile yapılırken yerli ilk ve tek girişim ………………………. demiryolu hattıdır.
 29. 19. yüzyılda demiryolu hatları ve ……………………… hatlarının yapımı Osmanlı Devleti’nin merkezi otoritesinin ülke geneline yayılmasını sağlamıştır.
 30. Osmanlı Devleti’nde çağdaşlaşma hareketinin ilk eğitim kurumu ……………………………dır.
 31. Hendesehanenin kurulmasında önemli hizmetleri olan Kont do Boneval Aleksandr müslüman olduktan sonra ………………………… …………………………………………… adını almıştır.
 32. 1775 yılında Kaptan-ı Derya Hasan Paşa’nın önerisi üzerine donanmayı geliştirmek için açılan okulun adı ……………………………… ……………………………………………………dır.
 33. Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun okulunun ilk hocaları Kaptan-ı Derya Hasan Paşa ve ……………..……….………………………dır.
 34. 3. Selim tarafından 1795 te kurulan kara mühendishanesine …………………………………………………………………………………………… denir.
 35. Mektebi Harbiye ……………………… döneminde 1834 te İstanbul’da kurulmuştur.
 36. Mektebi Harbiye ……………………………………………………………………… ordusuna modern askeri ve teknolojik bilgiye sahip subay yetiştirmek amacıyla açılmıştır.
 37. ……………………………………………… II. Mahmut döneminde 1827 yılında İstanbul’da Şehzadebaşı’nda Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu’nun sağlık alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla açılmıştır..
 38. Mekteb-i Tıbbiye mezunlarını diplomalarının üzerine ……………………………………………… yazılmıştır.
 39. Osmanlı Devleti’nin ilk sivil Yüksek Okulu 1859 yılında İstanbul’da açılan ……………………………………………………..’dir.
 40. Sanayi-i Nefise Mektebi …………………………..… döneminde açılmıştır.
 41. Avrupa’da sosyal devlet anlayışında ilk defa önemli ilerlemeler kaydeden devlet …………….…………’ dır.
 42. Osmanlı Devleti’nde modern anlamda faaliyet gösteren ilk sosyal yardım kurumu ……………………… dır.
 43. 2. Abdülhamit döneminde kurulan sosyal yardım kurumları ………………………, ……………………… ve ………………………………………… ’dır.
 44. 1895 yılında II Abdülhamit döneminde İstanbul’da çocuk, yaşlı, engelli ve kimsesizleri korumak amacıyla kurulan sosyal yardım kuruluşu ………………………………………………dır.
 45. II Abdülhamit döneminde 1890’lı yıllarda ki Ermeni Olayları sonrası yetim kalan Müslüman çocukların başta eğitim olmak üzere diğer tüm ihtiyaçları karşılamak amacıyla açılan sosyal yardım kurumu ………………………………………………dır.
 46. 2. Abdülhamit döneminde 1908 yılında Kırklareli’de kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuklar için ……………………………………………… Cemiyeti kurulmuştur.
 47. Osmanlı Devleti’nde emeklilik sistemi ile ilgili kurulan ilk kurum 1866 yılında askerler için kurulan ……………………………………………… dır.
 48. 3. Selim dönemi ve onun döneminde Nizam-ı Cedid diye anılan yenilikler ………………….………………… isyanı ile sona ermiştir.
 49. Sened-i İttifak padişah ……………………… zamanında imzalanmıştır.
 50. Sened-i İttifak 2. Mahmut döneminde 29 Eylül 1808 tarihinde ……………………… ile imzalanmış bir sözleşmedir.
 51. Osmanlı padişahının yetkileri ve mutlak otoritesi ilk defa ………… ……………………………………………. ile sınırlandırılmıştır.
 52. 1215 de İngiltere’de Kral ile soylular arasında imzalanan sözleşmeye ………………………………… denir.
 53. Sened-i İttifak bir kısım araştırmacılar tarafından 1215 de İngiltere’de Kral ile sorular arasında imzalanan ……………… ………………………………’ya benzetilir.
 54. Osmanlı padişahı ………………………………….. döneminde Tanzimat Fermanı yayınlanmıştır.
 55. Tanzimat Fermanı’nın ilanında etkili olan Osmanlı devlet adamı …………………………………………………..………………………..’dır.
 56. Mısır sorunu ve Boğazlar sorunu için Avrupa kamuoyunun desteğini almak isteyen Osmanlı Devleti 1839’da ……………………… Fermanı’nı yayınlamıştır.
 57. Tanzimat Fermanı’na ……………………… Hattı Hümayunu da denir.
 58. ……………………… Osmanlı Devleti’nin içte ve dışta güçlenebileceği ihtimalinden dolayı Tanzimat Fermanı’ndan rahatsız olmuştur.
 59. ……………………………… benzer isteklerin kendi ülkesine de sirayet edebileceğini düşündüğünden Tanzimat Fermanı’ndan rahatsız olmuştur.
 60. ……………………………………………… ile ilk defa bir Osmanlı padişahı kendi gücünün üstünde kanun gücü olduğunu kabul etmiştir.
 61. …………………………… Fermanı anayasal düzene ve hukuk devleti anlayışına geçişin ilk adımı kabul edilir.
 62. Islahat Fermanı 1856 yılında Osmanlı padişahı ………………………………… döneminde yayınlanmıştır.
 63. Cizye vergisi ……………………… Fermanı ile kaldırılmıştır.
 64. 1. Meşrutiyet 1876 yılında Osmanlı padişahı ……………………………… döneminde ilan edilmiştir.
 65. 1. Meşrutiyet’in ilanında etkili olan devlet adamı ………………………. Paşa’dır.
 66. 1. Meşrutiyet’in ilanında etkili olan grup ………………………………………dır.
 67. Hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halk oyuyla seçilen meclis tarafından kısıtlandığı yönetim biçimine ……………………… denir.
 68. 1. Meşrutiyet’in ilanının dış sebebi ……………………… konferansıdır.
 69. Meşrutiyet yanlıları tarafından padişah …………………………. tahttan indirilerek Sultan 5. Murat tahta geçirilmiştir.
 70. 1876 yılında ilan edilen ……………………………………. Türk tarihinin ilk anayasasıdır.
 71. ………………………………… ile Osmanlı tarihinde ilk kez yönetim şekli değişmiştir.
 72. ………………………………… ile Osmanlı tarihinde ilk defa halk yönetime katılmıştır.
 73. 19. yüzyılda hazırlanan 2 milli kanunundan biri olan Mecelle 1868 yılında ……………………………………. ……………………………. başkanlığındaki bir komisyon tarafından hazırlanmıştır.
 74. Kanuni Esasiye göre meclisi açma kapama, mebusları sürgüne gönderme, anlaşma yapma, savaş ve barış kararı alma, kara ve deniz kuvvetlerinin kumandası ……………………… mutlak hakkıdır.
 75. Meşrutiyet döneminde ………………………………………………’nın üyeleri padişah tarafından belirlenirdi.
 76. Meşrutiyet döneminde ……………………………………….’nın üyeleri halk tarafından seçilirdi.
 77. 2. Meşrutiyet Osmanlı padişahı ……………………………………… döneminde ilan edilmiştir.
 78. 2. Meşrutiyet’in ilanında etkili olan grup …………………………………… …………’dir.
 79. 2. Meşrutiyet’in ilanında etkili olan dış sebep …………………………… Görüşmeleri’dir.
 80. Türk tarihinde ilk defa çok partili hayat …………………..……………… döneminde uygulanmıştır.

INSTAGRAM: Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri

 1. Üç Tarz-ı Siyaset adlı makale ……………………………………………… tarafından yazılmış ve 1904 yılında Mısır’da “Türk” adlı gazetede yayınlanmıştır.
 2. Yusuf Akçura Üç Tarz-ı Siyaset adlı makalesinde Osmanlı devletinin dağılmasını önlemek için öne sürülen fikir akımlarından ………………………, ……………………… ve ……………………… fikirlerini karşılaştırmalı olarak incelemiştir.
 3. Osmanlı ülkesinde yaşayan tüm halkların ırk dil din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin eşit kabul edildiği fikir akımına ……………………………………………… denir.
 4. Osmanlıcılık fikri ……………………………………………… sonrası kesin olarak sona ermiştir.
 5. Dünyadaki tüm Müslümanlardan İslam Birliği meydana getirme fikrine ……………………………………… (………………..…………) denir.
 6. İslamcılık Fikri’nin en etkin olduğu dönem padişah ……………… ……………………….. dönemidir.
 7. 1. Dünya Savaşı esnasında halife tarafından ilan edilen cihadın etkili olmaması ve bazı Arap kabilelerinin İngilizlerle ittifak yapması .………………………… fikrinin çöküşünü hazırlamıştır.
 8. Türkçülük fikri ……………………………………………… Cemiyeti ile güçlenmiş Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda etkili olmuştur.

INSTAGRAM: Osmanlı Devletinin dağılmasını engellemek için ortaya atılan fikir akımları 

 1. Ordu’nun ya da devlet içerisindeki siyasi elitlerin örtük ve yasadışı yöntemlerle mevcut hükümeti değiştirmesine ……………………… denir.
 2. Türk ve Osmanlı tarihinde darbe tanımlamasına uyan ilk siyasi hareket ……………………… darbesidir.
 3. Mustafa Reşit Paşa ile başlayıp Keçecizade Mehmet Fuat Paşa ve Ali Paşa ile devam eden döneme ……………………………………………… Dönemi denir.
 4. 1876 darbesinde Sultan ……………………… tahttan indirilerek yerine 5. Murat geçirilmiştir.
 5. II Abdülhamid’in tahta geçmesinden sonra 5. Murat’ı yeniden tahta geçirmek isteyen Ali Suavi, 20 Mayıs 1828’de Çırağan Sarayı’na baskın yapmıştır. Bu olay tarihe ……………………… Vakası olarak geçmiştir. Bu olay esnasında Yedisekiz Hasan Paşa Ali Suavi’yi öldürmüş ve baskın başarısız olmuştur.
 6. 2. Meşrutiyet’in ilanından sonra Meşrutiyet ve İttihat Terakki’ye 13 Nisan 1909 da karşı kalkışılan darbe girişimine ……………………………………………… denir.
 7. 31 Mart Vakası Selanik’ten gelen ……………………… ordusu tarafından bastırılmıştır.
 8. Hareket Ordusu’nun Kurmay Başkanlığını …………………………………… yapmıştır. Bu dönemde Berlin’de askeri ateşe olan Binbaşı Enver, ordu İstanbul’a girmeden önce yetişerek kurmay başkanlığı görevini devralmıştır.
 9. 31 Mart Vakası sonrası padişah ……………………………………………… tahttan indirilmiştir.
 10. Balkan savaşlarında ki mağlubiyeti bahane gösteren Enver Bey ve İttihat Terakki ileri gelenleri 23 Ocak 1913’te ……………………………………………… baskını ile yönetime el koymuştur.
 11. Bulgaristan ……………………………………………… sonra bağımsızlığını ilan etmiştir.
 12. 1878 tarihli ……………………… Fermanı ile Girit Rumlarına geniş haklar verilmiştir.
 13. 1908 yılında ……………………… Yunanistan Krallığı’na katıldığını resmen ilan etmiştir.
 14. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 1878 Berlin Antlaşması’ndan sonra kendisine bırakılan ……….……………………………………………… 7 Ekim 1908 tarihinde kendi topraklarına kattığını ilan etmiştir.

VEEEEE CEVAPLAR AŞAĞIDA Kİ VİDEODA

11. Sınıf Tarih 4. Ünite Full Tekrar 133 Boşluk Doldurma Sorusu ile Yazılıya Hazırlık

] }

Tavsiye Konular

XVIII

1. Mahmut Dönemi Islahatları Maddeler Halinde

1. Mahmut Dönemi Islahatları Maddeler Halinde Birinci Mahmut tahta çıktığında önce Patrona Halil’i ortadan kaldırdı. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir