Fransız İhtilali Özet

İçindekiler

Fransız İhtilali Özet

Fransız İhtilalinin Nedenleri:

 • Fransa’daki soylular monarşisi ve din adamlarının halk üzerindeki ağır baskısı
 • Fransa’da halkın sosyal sınıflara ayrılmış olması, siyasal haklardan yoksun olan burjuva sınıfının Coğrafi Keşifler sonunda zenginleşmesi ve siyasal haklar istemesi

^ Fransa’da halk; soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler 5 olmak üzere dört sınıfa aynlmıştı. Ülkenin en ağır yükü­nü köylüler çekiyordu.

 • Mali zorluklar ve halkın ağır vergiler altında ezilme­si
 • Jan Jak Russo, Monteskiyo, Volter ve Didero gibi aydınların fikirleriyle halkı etkilemesi
 • İngiltere’deki meşrutiyet yönetimi ve Amerika’daki insan hakları ve demokrasi gibi gelişmelerin Fran­sız toplumunu etkilemesi

Fransız İhtilalinin Başlaması ve Evreleri:

İhtilal, Bastil Hapishanesi’nin önünde başladı ve yayıldı. Bastil Hapishanesi’ndeki tutuklular ser­best bırakıldı (14 Temmuz 1789). Bu tarih bundan sonraki dönemde Fransa’da milli bayram olarak kutlanmıştır.

İhtilalle başlayan karışıklıklar, 1804’de Napolyon Bonapart’ın imparator olması ile son bulmuştur.

Yeni bir anayasa hazırlayan meclislere kurucu meclis denilmektedir. Kurucu meclis bir anayasa hazırladı. Meşrutiyet rejimi kurulmuş oldu.

Fransa’da ihtilal sürecinde 28 Ağustos 1789’da “İnsan ve Vatandaşlık Hakları Bildirgesi” ilan edilmiştir. Bu bildiride şu esaslar yer almaktadır:

 • İnsanlar, haklan bakımından hür ve eşit doğarlar ve öyle yaşarlar.
 • Her siyasi topluluğun amacı insan haklarını koru­maktır.
 • Bu haklar özgürlük, milliyet, güvenlik ve baskıya karşı direnme, haklarıdır.
 • Hakimiyet milletindir. Hiçbir kişi ve kuruluş millet­çe verilmeyen bir hakimiyeti kullanamaz.
 • Özgürlük, başkasına zarar vermeyen her şeyi ya­pabilmektir.
 • Özgürlüğün sınırı ancak kanunla belirlenir.

Fransız İhtilali’nin Sonuçları:

 • İnsan hakları kabul edildi. Demokratik ve laik anayasal rejimler yaygınlaştı.
 • Eşitlik, hürriyet, adalet ve demokrasi kavramları yayılmaya başladı.
 • Avrupa’nın monarşik devletlerinin demokratikleş­meye başlayan Fransa’ya karşı uzun süren sa­vaşları başlatmaları Fransız halkını bütünleştirdi ve bunun sonucunda “Milliyetçilik” akımı ortaya çıktı.
 • Milliyetçilik ilkesi siyasi bir karakter kazanarak çok uluslu devletlerin (imparatorluk) parçalanmasında ve mutlak krallıkların sona ermesinde etkili oldu.
 • Bunların yerine demokratik ve laik esaslara dayalı milli devletler kurulmaya başladı.
 • Ekonomide ve siyasette liberalizm ön plana çıktı.
 • Soylular ve din adamları ayrıcalıklarını yitirdi. Bur­juva sınıfı siyasi açıdan güçlendi.
 • Fransız İhtifali’nin yaymış olduğu bu fikir akımları evrensel nitelik taşıdığından Yeniçağ’ın kapan­ması, Yakınçağ’ın başladığının kabul edilmesinde ölçüt oldu.

Milliyetçilik akımlarından en çok etkilenen, çok uluslu imparatorluklardır. Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ihtilalden en fazla zarar gören iki devlet oldu.

Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne olumlu etkisi de olmuştur. Vatandaş haklarının korunması, yargı güven­cesi ve din ayrımı yapılmadan eşitlik gibi ilkelerin yayıl­masına ortam hazırlamıştır.

] }

Tavsiye Konular

XVIII

1. Mahmut Dönemi Islahatları Maddeler Halinde

1. Mahmut Dönemi Islahatları Maddeler Halinde Birinci Mahmut tahta çıktığında önce Patrona Halil’i ortadan kaldırdı. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir