2. Ünite: İnsanlığın İlk Dönemleri

Babiller Hakkında Kısa Bilgi

uygarlıkların doğuşu

Babiller Orta Mezopotamya’da kurulan Babiller I. Babil Devleti’nin kralları içerisinde en önemlisi Hammurabi’dir. İlk anayasa kabul edilen ‘’Hammurabi Yasalarını ‘’ yapmıştır. Bu kanunlar yapılırken daha önce uygulanan kanunlardan yararlanılmıştır. Urugakina Kanunlarına göre daha sert cezalar vardır. Bazı suçlara kısas cezaları verilmiştir. I. Babil Krallığı Hititlerin saldırısıyla yıkılmıştır.(M.Ö.1800) UYARI Babil Kralı Hammurabi rahip-kral anlayışını reddederek gücünü dinden değil, askeri kuvvetten almıştır. …

Devamını Oku

Elamlar Hakkında Kısa Bilgi

uygarlıkların doğuşu

Elamlılar Elam, Güneydoğu Mezopotamya’ya verilen isimdir. M.Ö. IV. binlerden itibaren bu bölgede varlığını sürdüren Elamlılar Mezopotamya medeniyetleri arasında en zayıf olandır. Sümerler ve Akadlarla birçok defa savaşlar yapmışlar ve zaman zaman bu devletlerin boyunduruğu altına girmişlerdir. Başkenti Sus olan Elamlılar güzel sanatlar ve süsleme alanında gelişme göstermişlerdir.

Devamını Oku

Akadlar Hakkında Kısa Bilgi

uygarlıkların doğuşu

Akadlar Arap yarımadasından gelen Sami kökenli Akadlar Orta Mezopotamya ‘ya yerleşip Sümerleri yıktılar. Paralı ve devam orduları sayesinde kısa sürede Mezopotamya’nın tamamına hâkim oldular. En geniş dönemlerinde Doğu Anadolu’ya kadar sınırlarını genişlettiler. Başkenti Agade olan bu uygarlık, çok tanrılı bir inanışa sahipti. Kerpiç ve tuğladan yaptıkları Agade denilen tapınaklar en önemli mimari eserleridir. Akadlar tarihte bilinen ilk büyük imparatorluğu, ilk …

Devamını Oku

Sümerler Hakkında Uzun Özet Bilgi

uygarlıkların doğuşu

SÜMERLER Son araştırmalara göre Sümerlerin örf adet ve geleneklerine, kullandıkları dil yapısına ve aletlere bakılarak Orta Asya ‘dan göç etmiş oldukları tahmin edilmektedir. Sümerler birbirinden bağımsız birçok küçük şehir devletçiklerinden oluşan bir uygarlık kurdular. En önemli şehir Ur, Uruk, Kiş, Lagaş olan Sümerler devletçiklerin başında ‘’Patesi ‘’ denen krallar bulunmaktaydı. Şehir devletleri arasında savaş eksik olmuyordu. Kuvvetli prensler yakınındaki diğer …

Devamını Oku

Mezopotamya Uygarlıkları Hangileridir?

uygarlıkların doğuşu

MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ Tarihin en eski uygarlık merkezlerinden biri olan Mezopotamya, Dicle ile Fırat nehirleri arasında kalan bölgedir. İklim ve coğrafi şartlarının insanların yaşayışına uygun olması, göç yolları üzerinde bulunması gibi nedenlerden dolayı birçok medeniyete beşiklik yapmıştır. Bölgede kurulan en önemli uygarlıklar Sümerler, Akadlar, Babiller, Asurlar ve Elmalılardır. Mezopotamya da yüksek bir medeniyet kurulmasına rağmen günümüze kadar önemli mimari eserleri ulaşamamıştır. …

Devamını Oku

Bizans Tarihi Özet

uygarlıkların doğuşu

Bizans İmparatorluğu Kavimler Göçünden sonra kurulan doğu Roma’nın (Bizans’ın) merkezi İstanbul olmuştur. Anadolu topraklarına hâkim olan Bizans İmparatorluğu 12 sülale tarafından yönetilmiştir. Bizans ahlaki ve siyasi çöküntü nedeni ile XI. Yüzyıldan itibaren zayıflamaya başlamıştır. Türklerin XI. yüzyılda Anadolu’ya gelmesinden sonra hızla topraklarını kaybeden Bizans İmparatorluğu ‘na Osmanlı devleti son vermiştir. Bizans Dönemi’nin en önemli en önemli eserleri İstanbul’dadır. Bunların başlıcaları …

Devamını Oku

Roma İmparatorluğu Hakkında Geniş Özet

uygarlıkların doğuşu

Roma İmparatorluğu M.Ö. 20 yıllarından itibaren İtalya’ya değişik kavimler yerleşmiştir. Roma medeniyetinin kurulmasında İtalikle ve Etrüsk’ler önemli rol oynamışlardır. Romalılar; disiplinli, planlı ve teşkilatçı hareket ederek kıs aşurede bütün İtalya’yı Roma’ya bağlamışlardır. Fenikelilerin Tunus’ta kurdukları kolonicilerden Kartacalılarla Romalılar arasında 100’den fazla Pön Savaşları yapılmıştır. Pön Savaşları sonucunda Kartaca Roma İmparatorluğuna bağlanmıştır. Bu gelişmelerden sonra Romalılar, Doğu Akdeniz’e yönelmiştir. On Savaşlarının …

Devamını Oku

İskender İmparatorluğu Kısa Özet

uygarlıkların doğuşu

İskender İmparatorluğu M.Ö.337’de tahta geçen İskender, önce Yunanistan’daki bütün şehir devletlerini sonra da Anadolu, İran, Suriye ve Mısır’da Preslere at tüm toprakları kendine bağlamayı başardı. Büyük İskender’in Asya’ya kadar uzanan seferinin sonucunda Helenizm Uygarlığı doğmuştur. Hindistan’ın Pencap bölgesini imparatorluğuna katan Büyük İskender Arabistan seferine hazırlanırken 33 yaşında öldü. (M.Ö.323) İskender ‘in ölümünden sonra kazanılan topraklarda bağımsız devletler kurulmuştur. Bu devletler …

Devamını Oku

Pers İmparatorluğu Maddeler Halinde

uygarlıkların doğuşu

Pers İmparatorluğu M.Ö. 555’de Medleri yıkan Persler İran’a ve tüm Orta Doğuya hâkim olmuşlardır. Perslerin en geniş sınırları doğuda Hindistan’daki İndus nehrinden batıda Tuna’ya, kuzeyde Karadeniz’e güneyde Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’na kadar uzanmıştır. Persler M.Ö. VI. Yüzyılda Anadolu’nun büyük bölümüne egemen olmuşlar ve 200 yıl kadar Anadolu’da kalmışlardır. Anadolu’ya hâkim olan Persler; Hititlerden sonra Anadolu’nun büyük bir kısmını tek yönetim …

Devamını Oku

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sanat Kısaca

uygarlıkların doğuşu

Hititlerde Sanat Hitit sanatı, Mezopotamya sanatının etkisinde gelişmiştir. Heykelcilik ve kabartmacılık gelişen başlıca sanatlar olmuştur. Hititlerin en önemli kabartmaları Yazılıkaya ve İvriz kabartmalarıdır. Frigyalılar da, dokumacılık, maden işçiliği, kaya mimarisi, Lidyalılarda dokumacılık, çömlekçilik, dericilik ve madencilik, Urartular da maden işlemeciliği, su mimarisi, İyonyalılar da ise, saray ve tapınak mimarisi gelişmiştir.

Devamını Oku


] }