Kavimler Göçünün Sonuçları Madde Madde

KAVİMLER GÖÇÜ’ NÜN SONUÇLARI

375 senesinde Hunların bir takım barbar kavimleri batıya sürmesiyle başlayan ve tahmini bir asır civarı devam eden Kavimler Göçü, Avrupa tarihini derinden etkilemiştir. Bu göçün Avrupa’ya politik , dini ve etnik neticeleri olmuştur. Kavimler Göçü’nün sonuçları şu biçimde sıralanabilir:

 1. Hun saldırılarından korkarak kaçan barbar kavimler Roma’da karışıklıkların ve iç isyanların çıkmasına sebep oldu. Theodosius’un ölümü üzerine imparatorluk erkek çocukları Arcadius ve Honorius aracılığıyla paylaşıldı. Böylece , bin seneyi aşkın köklü bir geçmişe sahip Roma İmparatorluğu, batısını Honorius, doğusunu Arcadius yönetecek biçimde ikiye ayrıldı (375).
 2. Kavimler Göçü’ne neden olan Hunlar, Orta Avrupa’da bugünkü Macaristan topraklarında Avrupa Hun Devleti’ni kurdular.
 3. Hunların batıya sürdüğü kavimler, Roma’yı talan etmek suretiyle ülkede çok büyük tahribata sebep oldular. V. asrın 2. yarısının ardından Batı Roma İmparatorluğu kuvvet yitirerek aşiret krallıklarına bölündü. 476 senesinde kral Romulus Augustulus, Odoaker isimli bir aşiret reisi aracılığıyla tahttan indirildi. Tahta oturan Odoaker’in, Roma imparatorluk simgelerini yanlısı olduğu İstanbul imparatoru Zenon’a göndermesiyle Batı Roma İmparatorluğu resmen bitti (476).
 4. Avrupa’da uzunca seneler devam eden Roma İmparatorluğu’nun 2’ye ayrılması ve ardından batı kanadının yıkılması, Avrupa’daki politik dengelerin bozulmasına neden olmuştur. Kavimler Göçü sonucu olarak Avrupa’ya iştirak eden kavimler (Franklar, Vizigotlar, Burgundlar vb.) Ortaçağ Avrupası’na damgasını vuran, “barbar krallıklar” olarak nitelendirilen küçük krallıklar kurdular.
 5. Avrupa’daki yetki boşluğundan faydalanan kilise ve Papalık, bütün Ortaçağ süresince siyasal gücü elinde tutmuştur.
 6. Avrupa’daki merkezi krallıkların zayıflaması derebeylik (feodalite) rejiminin meydana çıkmasına neden olmuştur. Feodalitenin oluşmasında göç ve istilanın önünden kaçanların kendilerine sığınacak bir koltuk aramaları, bunun sonucu olarak da asillerin topraklarına ve şatolarına yerleşmeleri neden olmuştur. Bu vaziyet bununla birlikte süzeren (himaye eden) ve vassal (himaye edilen) ilişkisini doğurmuştur.
 7. Avrupa tahmini 100 yıl devam eden bir kaos ortamı yaşamıştır.
 8. Avrupa’nın bugünkü etnik oluşumu, Hunların başlattığı Kavimler Göçü nihayetinde şekillenmiştir. Germen kavmi Franklar, Kavimler Göçü nihayetinde Galya’ya yerleşmişler ve burada önce devletlerini kurmuşlardır (5. asır ). Britanya adalarına göç eden Angıllar ve Saksonlar, bugünkü İngiltere’nin temelini atmışlardır. Bunların kaynaşmasıyla Anglo-Sakson deyimi meydana çıkmıştır. Kavimler Göçü, Vandalların, Vizigotların, Süevlerin ve Alanların İber Yarımadası’na yerleşmesi ve buradaki yerli halkı içlerinde eriterek bugünkü İspanyolların meydana gelmesi akıbetini doğurmuştur. Germen kavimlerinin (Saksonlar, Franklar, Burgundlar, Gepideler, Gotlar, Skirler, Vandallar vb.) Avrupa’ya yayılarak yepyeni milletlerin oluşmasına neden oldukları görülmektedir. Anayurtlarında olan Germenler, ardından Alaman kabilesinin etrafında yoğunlaşarak, yaşadıkları toprakların Almanya ismini almasını sağlamışlardır.
 9. Katolik kilisesi, misyonerler aracılığıyla, Batı Roma İmparatorluğu toprakları üstünde kurulan krallıkları hıristiyanlaştırarak dinlerini yayma imkanı buldu.
 10. Kavimler göçü tarihçiler aracılığıyla İlk Çağ’ın sonu Orta Çağ’ın başlangıcı olarak onay edilmiştir.
 11. Hunların gelmesiyle Avrupa’da atlı birlikler ehemmiyet kazanmış, süvarilerin silâh ve kıyafetlerinde Hunlardan esinlenilmiştir. Belki de Orta Çağ Avrupası’nın şövalye tipi, Hun Alplerine öykünülerek oluşturulmuştur.

OKUMA TAVSİYESİ: Kavimler Göçünün Siyasi, Ekonomik, Dini ve Sosyal Sonuçları


] }

Tavsiye Konular

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

9. sınıf tarih dersi Güç Paylaşımı ve Yönetim Organizasyonu konusu dahilinde bulunan İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir? sorularını cevaplamaya çalıştık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir