Atatürk’ün 2. Dünya Savaşı ile İlgili Sözleri

Atatürk’ün 2. Dünya Savaşı ile İlgili Sözleri

Atatürk 1932’de Avrupa’nın durumu hakkında kendisine ne düşündüğünü soran Amerikalı General Mac Arthur’a şu cevabı vermiştir.

Versailles Antlaşması, I. Dünya Harbi’nin sebeplerinden hiçbirini bertaraf edemediği gibi taraflar arasındaki uçurumu büsbütün derinleştirmiştir. Zira galip devletler, mağluplara sulh şartlarını zorla kabul ettirirlerken bu memleketlerin etnik, jeopolitik ve iktisadi özelliklerini dikkate almamışlardır. Bugün içinde yaşadığımız sulh devresi sadece mütarekeden ibaret kalmıştır. Eğer siz Amerikalılar, Avrupa işleriyle alakadar olmaktan vazgeçmeyerek Wilson’un programını tatbikte ısrar etseydiniz, bu mütareke(…) devamlı bir sulha dönüşebilirdi.

-Bence, Avrupa’nın mukadderatı Almanya’nın alacağı vaziyete bağlı bulunacaktır. Bu 70 milyonluk çalışkan disiplinli millet, üstelik milli ihtiraslarını kamçılayabilecek siyasi bir cereyana kendisini kaptırdı mı er geç Versailles Antlaşması’nın tasfiyesine girişecektir…

İtalya Mussolini idaresi altında şüphesiz büyük bir kalkınma ve gelişmeye neden olmuştur. Eğer Mussolini, doğabilecek bir harpte, İtalya’nın mevcut gücünü, harp dışında kalmak suretiyle, layıkıyla kullanabilirse sulh masasında başlıca rollerden birini oynayabilir. Fakat korkarım ki İtalya’nın bugünkü şefi, Sezar rolünü oynamak hevesinden kendisini kurtaramayacak ve İtalya’nın askeri bir kuvvet yaratmaktan henüz çok uzak olduğunu derhal gösterecektir.

Gerçekten de Atatürk tahminlerin de hiç yanılmadı. Bu konuşmadan çok kısa bir zaman sonra Versay çiğnendi, yeni bir savaş başladı ve Hitler’le Mussolini bu savaşın baş aktörleri oldular.


] }

Tavsiye Konular

1923-1932 Dönemi Türkiye'nin Dış Politikası

1923-1932 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası Özet

1923-1932 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası Türkiye bu dönemde Lozan Barış Antlaşması ile çözüme kavuşturulamamış sorunların …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir