2. Ünite: İnsanlığın İlk Dönemleri

İskender İmparatorluğu Kısa Özet

uygarlıkların doğuşu

İskender İmparatorluğu M.Ö.337’de tahta geçen İskender, önce Yunanistan’daki bütün şehir devletlerini sonra da Anadolu, İran, Suriye ve Mısır’da Preslere at tüm toprakları kendine bağlamayı başardı. Büyük İskender’in Asya’ya kadar uzanan seferinin sonucunda Helenizm Uygarlığı doğmuştur. Hindistan’ın Pencap bölgesini imparatorluğuna katan Büyük İskender Arabistan seferine hazırlanırken 33 yaşında öldü. (M.Ö.323) İskender ‘in ölümünden sonra kazanılan topraklarda bağımsız devletler kurulmuştur. Bu devletler ...

Devamını Oku

Pers İmparatorluğu Maddeler Halinde

uygarlıkların doğuşu

Pers İmparatorluğu M.Ö. 555’de Medleri yıkan Persler İran’a ve tüm Orta Doğuya hâkim olmuşlardır. Perslerin en geniş sınırları doğuda Hindistan’daki İndus nehrinden batıda Tuna’ya, kuzeyde Karadeniz’e güneyde Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’na kadar uzanmıştır. Persler M.Ö. VI. Yüzyılda Anadolu’nun büyük bölümüne egemen olmuşlar ve 200 yıl kadar Anadolu’da kalmışlardır. Anadolu’ya hâkim olan Persler; -Hititlerden sonra Anadolu’nun büyük bir kısmını tek yönetim ...

Devamını Oku

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sanat Kısaca

uygarlıkların doğuşu

Hititlerde Sanat Hitit sanatı, Mezopotamya sanatının etkisinde gelişmiştir. Heykelcilik ve kabartmacılık gelişen başlıca sanatlar olmuştur. Hititlerin en önemli kabartmaları Yazılıkaya ve İvriz kabartmalarıdır. Frigyalılar da, dokumacılık, maden işçiliği, kaya mimarisi, Lidyalılarda dokumacılık, çömlekçilik, dericilik ve madencilik, Urartular da maden işlemeciliği, su mimarisi, İyonyalılar da ise, saray ve tapınak mimarisi gelişmiştir.

Devamını Oku

İyonyalılarda Bilim

uygarlıkların doğuşu

İyonyalılarda Bilim Anadolu medeniyetleri içinden her yönden en ileri olanı İyonyalılardır. İyonyalılar özgür düşüncenin ve pozitif bilimlerinin öncüsü olmaları yönüyle önem taşırlar. Felsefe, matematik ve tıp bilimlerinin temeli İyonya’da atılmıştır. Matematikte Tales ve Pisagor, Felsefede Diyojen, tıpta Hipokrat ve tarih alanında Herodotos ünlü isimlerdir. Herodotos(M.Ö.484-425)Bodrum’da doğmuş, Pers Savaşlarını kitabında yazmıştır. Bu eser ilk tarih kitabı kabul edilmiştir.

Devamını Oku

Hititlerde Yazı, Dil ve Edebiyat

uygarlıkların doğuşu

Hititlerde Yazı, Dil ve Edebiyat Hititlerden kalan en önemli eser anal adı verilen yıllıklardır. Hititler anallarla (yıllıklar)Anadolu’da tarih yazıcılığını başlatmışlardır. Bir yılda gerçekleşen olayların yazılmasıyla meydana getirilen bu yıllıklarda tanrıya hesap verme duygusu hâkimdir. Bundan dolayı olaylar doğru olarak yazılmıştır. Hitit yıllıkları Mezopotamya’da olduğu gibi, hükümdarları övecek şekilde değildir. Kral tarafından yazdırılan anallarda, kralların başarıları kadar, yenilgilerinde yazılmasından çekinilmemiştir. UYARI ...

Devamını Oku

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyal ve Ekonomik Hayat

uygarlıkların doğuşu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyal ve Ekonomik Hayat Anadolu’da halk sosyal sınıflara ayrılmıştı. En üst sınıf olarak kabul edilen kral ve ailesi devletin yönetimini üstlenmiştir. Anadolu’da asillerden başka rahipler, sanatçılar, askerler, memurlar ve köleler gibi sınıflar da bulunuyordu. UYARI Anadolu’da bu sınıfların bulunması Türkiye’de yaşayan insan toplulukları arasında eşitsizliğin olduğunu göstermektedir. Anadolu medeniyetlerinden Hititlerin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanıyordu. Hititler toprakların ...

Devamını Oku

Kral Yolunun Önemi Madde Madde

uygarlıkların doğuşu

Kral Yolu Ticarete büyük önem veren Lidyalılar bu amaçla Efes’ten başlayarak Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu yapmışlardır. Bu yolun yapılması sonucunda; -Lidyalılar zenginleşmişlerdir. -Doğu-Batı kültürleri arasında etkileşim artmıştır. -Takas usulünün gelişen ticareti karşılaması üzerine M.Ö.700 yıllarında Lidyalılar ilk parayı kullanmışlardır. UYARI Lidyalılar parayı icat etmeleri; alışverişi kolaylaştırmış, ekonomik hayatı, sermaye birikimine ve finans sektörünün oluşmasında ortam hazırlamıştır. Paranın kullanılmaya başlamıştır. ...

Devamını Oku

Koloni, Kolonicilik, Kolonizasyon Nedir?

uygarlıkların doğuşu

Koloni Bir devletin ekonomik, siyasal ve sosyal nedenlerden dolayı, kendi sınırları dışında ele geçirip yönettiği ülkeye veya topraklara koloni denir. Bir devletin koloni kurmasının sebepleri; -Hammadde ihtiyaçların karşılanması -Üretim fazlası mallar için Pazar bulunması -Askeri gücün artırılmak istenmesi -Diğer devletlere askeri siyasal ve ekonomik alanlarda üstünlük sağlama düşüncesi etkili olmuştur. İlk çağda hem denizlerde hem de karalarda koloniler kurulmuştur. Kolonicilik ...

Devamını Oku

Anadolu Uygarlıklarında Din ve İnanış

uygarlıkların doğuşu

Anadolu Uygarlıklarında Din ve İnanış İlk Çağ’da Türkiye’de çok tanrılı bir din anlayışı hakimdi. Bu nedenle Anadolu için “Bin Tanrı İli” denilmiştir. Anadolu’nun batısında kurulan medeniyetler Yunan tanrılarından, doğuda kurulan medeniyetler ise, Mezopotamya tanrılarından etkilenmişlerdir. Bu durum, Türkiye’nin coğrafi konumundan doğan tabii bir sonuçtur. Anadolu’da yapılan kazılar sonucunda kral mezarlarından pek çok değerli eşya çıkarılmıştır. Urartular, mezarlarını ev ve oda ...

Devamını Oku

Hititlerde Hukuk

uygarlıkların doğuşu

Hititlerde Hukuk Anadolu’da İlk Çağ hukuku komşu medeniyetlere göre yumuşak bir karakter taşımaktadır. Anadolu’da yapılan kanunlarda komşu medeniyetlerin önemli etkisi ve katkısı olmuştur. Hitit hukuku dini anlayışla ilgiliydi ve adalet güneşle sembolize ediliyordu. Hititler, kanunlarını Mezopotamya’dan almakla beraber, ilaveler ve düzeltmelerle Anadolu’da ilk kanunları yapmışlardır. Medeni hukuk ve ceza hukuku büyük gelişme göstermiştir. Hitit kanunları, hür vatandaşlara olduğu kadar kölelere ...

Devamını Oku