Helsinki Konferansı Özet

Helsinki Konferansı

Doğu Bloku, Avrupa’da güvenlik ve işbirliği amacıyla bir konferans önerisi sununca, bloklar arasında bazı sorunların halledilmesi üzerine Batılılarda bu öneriyi kabul etti.

SALT-i Antlaşmasından sonra Avrupa devletleriyle (Arnavutluk dışında) Kanada ve ABD’nin katıldığı Avru­pa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) Helsinki’de toplandı. Uluslararası ilişkilerde temel barış ve işbirli­ğini kapsayan “Helsinki Nihai Senedi (Sonuç Belgesi)” 1 Ağustos 1975’te imzalandı.

Helsinki Nihai Sözleşmesi özetle şunları öngör­müştü :

  • Katılan devletler birbirlerinin tüm egemenlik hakla­rına saygılı olacaktır.Her birinin siyasi, toplumsal, ekonomik ve kültürel sistemini özgürce seçme ve geliştirme hakkına olduğu kadar, yasa ve tüzük saptama hakkına da saygılı davranacaklar.
  • Başka bir devletin bütünlük ve bağımsızlığına kar­şı, Birleşmiş Milletler amaçlarıyla ve işbu bildiriyle bağdaşmayacak bir biçimde tehdit veya kuvvete başvurmaktan kaçınılacaktır.
  • Bütün Avrupa devletlerinin sınırları dokunulmaz kabul edilecektir.
  • Sınırlara saldırıda bulunmaktan, doğrudan yada dolaylı güç kullanmaktan kaçınılacaktır. Bu nitelik­teki her işgal veya kazanım hukuka aykırı sayıla­caktır.
  • Anlaşmazlıklar, barış, güvenliği ve adaleti tehlike­ye atmadan barışçı yöntemlerle çözümlenecektir.
  • Katılımcı devletler birbirlerinin iç veya dışişlerine karışmayacaktır.
  • Ayrımcılık yapılmadan, insan haklarına ve herkese yönelik düşünce, din, vicdan ve inanç özgürlükle­ri de dahil olmak üzere temel özgürlüklere saygılı olunacaktır. Kişilik özünden kaynaklanan onurdan doğan, bireyin özgür ve tam gelişimi için gerekli olan yurttaşlık hak ve özgürlükleriyle, siyasi, eko­nomik, sosyal, kültürel ve de diğer haklar ile öz­gürlüklerin etkin şekilde kullanılması geliştirilecek ve desteklenecektir.

Tavsiye Konular

yumuşama dönemi ve sonrası

Camp David Antlaşmaları Kısaca

Camp David Antlaşmaları Sina Antlaşması’ndan sonra, ABD Başkanı Nixon Orta Doğu ülkelerini ziyaret etti ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir