Helsinki Konferansı Özet

Helsinki Konferansı

Doğu Bloku, Avrupa’da güvenlik ve işbirliği amacıyla bir konferans önerisi sununca, bloklar arasında bazı sorunların halledilmesi üzerine Batılılarda bu öneriyi kabul etti.

SALT-i Antlaşmasından sonra Avrupa devletleriyle (Arnavutluk dışında) Kanada ve ABD’nin katıldığı Avru­pa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) Helsinki’de toplandı. Uluslararası ilişkilerde temel barış ve işbirli­ğini kapsayan “Helsinki Nihai Senedi (Sonuç Belgesi)” 1 Ağustos 1975’te imzalandı.

Helsinki Nihai Sözleşmesi özetle şunları öngör­müştü :

  • Katılan devletler birbirlerinin tüm egemenlik hakla­rına saygılı olacaktır.Her birinin siyasi, toplumsal, ekonomik ve kültürel sistemini özgürce seçme ve geliştirme hakkına olduğu kadar, yasa ve tüzük saptama hakkına da saygılı davranacaklar.
  • Başka bir devletin bütünlük ve bağımsızlığına kar­şı, Birleşmiş Milletler amaçlarıyla ve işbu bildiriyle bağdaşmayacak bir biçimde tehdit veya kuvvete başvurmaktan kaçınılacaktır.
  • Bütün Avrupa devletlerinin sınırları dokunulmaz kabul edilecektir.
  • Sınırlara saldırıda bulunmaktan, doğrudan yada dolaylı güç kullanmaktan kaçınılacaktır. Bu nitelik­teki her işgal veya kazanım hukuka aykırı sayıla­caktır.
  • Anlaşmazlıklar, barış, güvenliği ve adaleti tehlike­ye atmadan barışçı yöntemlerle çözümlenecektir.
  • Katılımcı devletler birbirlerinin iç veya dışişlerine karışmayacaktır.
  • Ayrımcılık yapılmadan, insan haklarına ve herkese yönelik düşünce, din, vicdan ve inanç özgürlükle­ri de dahil olmak üzere temel özgürlüklere saygılı olunacaktır. Kişilik özünden kaynaklanan onurdan doğan, bireyin özgür ve tam gelişimi için gerekli olan yurttaşlık hak ve özgürlükleriyle, siyasi, eko­nomik, sosyal, kültürel ve de diğer haklar ile öz­gürlüklerin etkin şekilde kullanılması geliştirilecek ve desteklenecektir.

] }

Tavsiye Konular

yumuşama dönemi ve sonrası

Camp David Antlaşmaları Kısaca

Camp David Antlaşmaları Sina Antlaşması’ndan sonra, ABD Başkanı Nixon Orta Doğu ülkelerini ziyaret etti ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir