Türk Kültür Medeniyet Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı

Türk Kültür Medeniyet Tarihi 1. Dönem 1. YazılıTürk Kültür Medeniyet Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Karma sorular
Türk Kültür Medeniyet Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı

Türk Kültür Medeniyet Tarihi 11. ve 12. sınıfta alınabilen seçmeli tarih derslerindendir. Bazı okullarda Seçmeli Tarih dersi adı altında da 11. ve 12. sınıflarda okutulmaktadır.

Bizde 11 ve 12. sınıflar için Türk Kültür Medeniyet Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı örneği hazırladık. Bu yazılı sınavımızda klasik, boşluk doldurma, doğru yanlış, eşleştirme ve test soruları bulunmaktadır.

Soruları çözmeye başlamadan aşağıdaki oynatma listesine bir çalış derim.

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1. Ünite Türklerde Devlet Teşkilatı

Türk Kültür Medeniyet Tarihi (Seçmeli Tarih) 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

A) Aşağıda verilmiş olan klasik soruları cevaplayınız. (5×10=50p)

1) Türklerde devletin oluşturan unsurlar nelerdir? Yazınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

2) Türklerde toplum yapısını oluşturan unsurları yazınız.

Türklerde Toplumu Oluşturan Öğeler
Türklerde Toplumu Oluşturan Unsurlar

3) Osmanlı Devleti’nde sarayın (Topkapı Sarayı) bölümlerini yazınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

4) Osmanlı Devleti’nde veraset sisteminde hangi padişahlar ne gibi değişiklikler yapmıştır?

……………………………………………………………………………………………………………………………….

İPUCU: Türk Veraset Sisteminde Değişiklik Yapan Padişahlar

5) Yükselme dönemi divan-ı hümayuna üyelerinden 5 tanesini ve kısaca görevlerini yazınız.

DİVAN-I HÜMAYUN ÜYELERİ
Vezir-i Azam…………………………………………………
Kubbealtı Vezirleri…………………………………………………
Kazasker …………………………………………………
Defterdar …………………………………………………
Nişancı …………………………………………………
Kaptan-ı Derya …………………………………………………
Yeniçeri Ağası …………………………………………………
Şeyhülislam …………………………………………………

B) Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını belirlemek için karşılarına doğruysa (D)  yanlışsa (Y)yazınız. (5×2=10p)

1) İkili teşkilatta doğuda yabgu batıda kağan oturur. (……)

BİR BAK İSTERSEN: İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

2) Tımar sisteminin uygulandığı eyaletlere Salyanesiz, iltizam sisteminin uygulandığı eyaletlere Salyaneli eyalet denir. (…..)

LAZIM OLUR: Salyaneli ve Salyanesiz Eyaletler Arasındaki Farklar

TAVSİYE: Osmanlı’da Eyalet Sistemi ve Eyalet Çeşitleri

3) İlk Türk devletlerinde kağanın oğlunun (tigin) yetişmesinden sorumlu kişiye ataman denir. (Y)

4) Osmanlı Devleti ile Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim anlayışında ki ortak nokta “ülke hükümdar ailesinin ortak malı kabul edilmesidir. (……)

5) Senedi İttifak (1808) II.Mahmut döneminde ayanlarla imzalanmıştır (D)

SENEDİ İTTİFAK KONUSUNDA BİLGİ YETERLİ Mİ? 1808 Senedi İttifakın Maddeleri ve Önemi

C) Aşağıda verilen divanlar ile görevlerini eşleştiriniz. (2×4=8p)

DİVAN-I TUĞRA (İNŞA)Mali ve idari işleri teftiş ederdi. Başkanı müşriftir.
DİVAN-I İSTİFA  Devletin yazışmalarını yapan divan. Başkanı münşi veya tuğrai
DİVAN-I İŞRAFAskerlik işlerini yürütür. Başkanı arizdir.
DİVAN-I ARZ (CEYŞ)Mali işlere bakar. Başkanı müstevfidir.

OKUMA TAVSİYESİ: Büyük Selçuklularda Divanlar ve Görevleri

D) Asağıda boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. 2×6=12p

1) Ordusunda fil kullanan Türk devleti …………………………………. Dır.

2) Tevdi-i Emanet: …………………………………………………..

3) Osmanlı şehzadelerine ilk zamanlar …………………………….. da denirdi.

4) ……………………………………… ile padişah, kendi gücünün üstünde kanun gücünün varlığını kabul ederek yetkilerini sınırlandırmıştır.

5) 2. Meşrutiyet sonrası rejimine karşı çıkan isyan ……………………………………………….dır.

6) 1921 anayasasına ……………………………………………………………..denir.

E) Aşağıda verilen Çoktan Seçmeli (TEST) soruları cevaplayınız. (2×10=20p)

1) Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılma sebeplerinden değildir?

A) Millet egemenliğine dayalı yönetimin Türk milletinin karakterine daha uygun olması.

B) Saltanat sisteminin, millî egemenlik ilkesine ters düşmesi.

C) İstanbul Hükûmeti’nin Millî Mücadele devam ederken takındığı tavır ve aldığı kararlar.

D) Osmanlı Devleti’nin, TBMM Hükûmeti yanında Lozan Konferansı’na davet edilmesi ve bu durumun ikilik çıkaracağı endişesi.

E) Halifeliğin kaldırılması sonrası gereksiz bir kurum durumuna düşmesi

2) 31 Mart Vakası aşağıdaki birliklerden hangisi tarafından bastırılmıştır?

A) Hamidiye Alayları B) Hareket Ordusu C) Kuvayı Milliye

D) Bereket Ordusu E) Yeşil ordu

3) Osmanlı taşra teşkilatının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Kaza – Sancak – Köy – Eyalet

B) Eyalet – Sancak – Kaza – Köy

C) Sancak – Köy – Eyalet – Kaza

D) Köy – Sancak – Kaza – Eyalet

E) Eyalet – Kaza – Sancak – Köy

4) Türk – İslâm Devletleri’nde sultanın kıyafetlerinden sorumlu saray görevlisine ne ad verilir?

A) Abdar B) Çaşnigir C) Şarabdar D) Camedar   E) Candar

5) Aşağıdaki unvanlardan hangisi Anadolu Selçuklu sultanları tarafından kullanılmamışıtır?

A) Sultan B) Sultan’ül Bahreyn C) Padişah  D) Keyhüsrev E) Keykavvus

6)  Osmanlı’yı kurtarmak için öne sürülen fikir akımlarından hangisi 1. ve 2. Meşrutiyetin ilanı ile uygulanma alanı bulsada Balkan Savaşları ile geçerliliğini yitirmiştir?

A) Panislamizm B) Osmanlıcılık C) Adem-i Merkeziyetçilik D) Batıcılık E) Türkçülük

7) Osmanlı Devleti’nde ilk kurulan eyalet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu B) Rumeli  C) Hicaz D) Kırım   E) Diyar-ı Rum   

8)  2. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra kurulan ordunun adı nedir?

A) Eşkinci Ocağı B) Nizam-ı Cedid

C) İrad-ı Cedid D) Sekban-ı Cedid

E) Asakir-i Mansureyi Muhammediye

9) I. Avarız-ı Divaniye,

II. İmdadiye-i Seferiye

III. Ağnam  

Yukarıdaki vergilerden hangileri Osmanlı’da savaş zamanı reayadan alınan vergilerdir??

A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) Yalnız 3 D) 1, 2 E) 1,2,3

10) Osmanlı Devleti’nde savaş esirlerinin 1/5’inin alınarak asker olarak yetiştirilmesine ne ad verilir?

A) Gulam B) Devşirme C) Pencik D) İkta  E) Tımar

YOUTUBE KANALMIZ HASAN BURAN

VEEEE CEVAPLAR AŞAĞIDAKİ VİDEODA


] }

Tavsiye Konular

Divan-ı Arz Nedir? Görevleri Nelerdir?

Divan-ı Arz Nedir? Görevleri Nelerdir?

Kısa kısa soru-cevap ile başlayalım. Divan-ı Arz nedir?Askeri işlerden sorumlu divandır.Divan-ı Arzın diğer adı nedir?Divan-ı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir