11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı Video Çözümlü 20 Test Sorusu

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı Video Çözümlü 20 Test Sorusu
11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı Video Çözümlü 20 Test Sorusu konumuzda ki sorular yeni müfredata göre hazırlanmış olup 11. sınıf tarih dersi Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti ünitesindendir.

Soruları çözmeye başlamadan aşağıdaki oynatma listesine bir çalış derim.

11. Sınıf Tarih 1. Ünite Oynatma Listesi

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Test Soruları

CEVAPLAR MI NEREDE 🙂 Soruların en sonunda gerekli açıklama var. Ama önce kendini bir dene bakalım yahu !!!

Soru 1 1606’da Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan Zitvatorok Antlaşmasına göre:

– Savaşlar sırasında alınan Eğri, Kanije ve Estergon Kaleleri Osmanlı’da kalacak.
– Avusturya’nın her yıl Osmanlı Devleti’ne ödemek zorunda olduğu yıllık vergi kaldırılacak ancak Avusturya savaş tazminatı ödeyecek.
– Avusturya arşidükü, protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı Devleti’nin Avusturya karşısında ki üstünlüğü sona emiştir.
B) Osmanlı Devleti’nin Avusturya üzerindeki yaptırım gücü sona ermiştir.
C) Avusturya Osmanlı’ya karşı üstünlük kazanmıştır.
D) Avusturya, Osmanlı Devleti karşısında bazı kazanımlar elde etmiştir.
E) Osmanlı Devleti sınırlarını genişletmiştir.

Soru 2

1700 yılında Rusya ile yapılan İstanbul Antlaşması’na göre Azak Kalesi Rusya’ya bırakıldı.

Antlaşmanın bu maddesine göre Rusya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Panslavim politikası için önemli bir adım atmıştır.
B) Osmanlı’nın iç işlerine karışma şansı elde etmiştir. C) Orodoksların hamiliğini elde etmiştir.
D) Sıcak denizlere inme siyasetini değiştirmiştir.
E) Karadeniz’e inme politikasında başarılı bir adım atmıştır.

BİR TEST DAHA: Bu üniteden bir test daha çözmek istesen bu testin sonunda link verdim haberin ola 🙂

Soru 2

1700 yılında Rusya ile yapılan İstanbul Antlaşması’na göre Azak Kalesi Rusya’ya bırakıldı.

Antlaşmanın bu maddesine göre Rusya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Panslavim politikası için önemli bir adım atmıştır.
B) Osmanlı’nın iç işlerine karışma şansı elde etmiştir. C) Orodoksların hamiliğini elde etmiştir.
D) Sıcak denizlere inme siyasetini değiştirmiştir.
E) Karadeniz’e inme politikasında başarılı bir adım atmıştır.

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşması’nın Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir?

A) İlk defa büyük çapta toprak kaybına uğraması
B) Avrupa karşısında prestij kaybedilmesi
C) Osmanlı Devleti’nin fetih politikasından savunmaya geçmesi
D) Duraklama devrinin sona ermesi
E) Avrupa’daki siyasi üstünlüğün korunması

Soru 4

Zitvatorok Antlaşması ile Osmanlılar, Macaristan’da durumunu korumuş hatta Eğri ve Kanije adlarında iki yeni beylerbeylik oluşturmuştur. Fakat Osmanlılar; eski Macaristan Krallığı’ndan, Habsburglarda kalan yerler üzerindeki iddialarından ve bunun için ödenen yıllık 30 bin altın vergiden vazgeçmiştir. Osmanlı padişahının, rakibini “Caesar” unvanıyla kendisiyle eşit bir hükümdar olarak tanıması ve antlaşmayı yirmi yıl için imzalaması, Osmanlı Devleti’nin artık Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’ndeki büyük iddialarından vazgeçtiğini göstermiştir.

Verilen antlaşma maddelerine göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Avusturya’nın büyük devlet seviyesine çıkmasını sağlamıştır.
B) Osmanlı Devleti’nin Macaristan’dan vazgeçmesine neden olmuştur.
C) Osmanlı Devleti Avusturya karşısındaki üstünlüğünü kaybetmiştir.
D) Osmanlı Devleti diplomasisinde mütekabiliyet esasını kabul etmiştir.
E) Osmanlı Devleti’nin dış politikada prestij kazanmasını sağlamıştır.

Soru 5

Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında Vasvar Antlaşması ile sağlanan barış ortamı Avusturya’nın Protestan Macarları mezhep değiş­tirmeye zorlaması ile bozuldu. Macar ileri gelenlerinden Tökeli İmre, Avusturya’nın baskılarına karşı Osmanlı Devleti’nden yardım istedi. Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa’nın ölümünden sonra sadrazam olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, IV. Mehmet’i ikna ederek hem Macarların yardım isteğini yerine getirmek hem de Orta Avrupa’daki Avusturya’nın gücünü kırmak için sefer düzenledi.

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın bu sebeplerden dolayı düzenlediği sefer aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hotin Seferi
B) Alman Seferi
C) II. Viyana Kuşatması
D) Zigetvar Seferi
E) Irakeyn Seferi

Soru 6

1739 Belgrad Antlaşması’na arabuluculuk yapan Fransa’ya verilen kapitülasyonlar 1740 yılında sürekli hale getirilmiştir.

1740 Kapitülasyonlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Fransız elçisi diğer devletlerin elçisinden üstün sayılmıştır.
B) Fransa aslında kendi çıkarlarını korumak için arabuluculuk yapmıştır.
C) Kapitülasyonlar Osmanlı ekonomisinin gerilemesine sebep olmuştur.
D) Ortodoksların Rusya’nın koruması altında olması kabul edilmiştir.
E) Fransa’ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir.

Soru 7

Zitvatorok Antlaşması’na göre Avusturya arşidükü protokolde Osmanlı padişahına denk sayılacaktır.

Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Avusturya’nın yeni kurulmuş bir devlet olduğu
B) Avusturya’nın Osmanlı’dan daha kalabalık bir nüfusu olduğu 
C) Avusturya’nın Osmanlı ile siyasi ilişkilerini kesmek istediği
D) Osmanlı’nın siyasi üstünlüğünü kaybettiği  
E) Osmanlıların Avrupa’nın baskısı altında kaldığı

Soru 8

Tarihçi Hammer’e göre; Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa kumandasındaki Türk ordusu kuşatma sırasında o derece kararlı ve azimli davranmıştı ki kalenin fethi gözle görülür hâle gelmişti. Kale komutanı Forgacs, çaresi kalmadığını anlayıp kuşatmanın 37. gününde teslim olma teklifinde bulundu. Avrupalılar, kalenin kısa sürede elden çıkışından o kadar çok etkilenmişlerdi ki; herhangi bir işte örnek kararlılık ve kahramanlık gösterildiğinde “Türk gibi kuvvetli” sözünü söylerlerdi.

Yukarıda bahsi geçen kale aşağıdakileren hangisidir?

A) Zerinvar Kalesi
B) Zigetvar Kalesi
C) Uyvar Kalesi 
D) Hotin Kalesi
E) Neograd Kalesi

Soru 9 Osmanlı Devleti 1699’da Karlofça Antlaşması ile topraklarının bir kısmını kaybetmiştir. XVIII. yüzyılda ise kaybettiği toprakları geri alabilmek için mücadele etmiş, fakat bu mücadelesinde de emellerine ulaşamamış, yüzyılın sonuna doğru yeni topraklar da kaybetmiştir.

Buna göre;

I. Ülke sınırları XVII. yy sonunda küçülmüştür.
II. XVII ve XVIII. yy.larda yapılan savaşlar sonunda sınırları değişmiştir.
III. Avrupa hukukundan yararlanmak istemiştir.
IV. Osmanlı Devleti fetih politikasından vazgeçmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız IV
D) III ve IV
E) I ve IV

Soru 10 Osmanlı Devleti, Rusya ile imzaladığı hangi antlaşma ile , İran’ın Kafkasya topraklarını paylaşmıştır?

A) 1724 İstanbul Antlaşması
B) Zarovna Antlaşması
C) Kerden Antlaşması
D) Aynalıkavak Tenkihnamesi
E) Yaş Antlaşması

BİR BAK DERİM: 1724 İstanbul Antlaşması Hakkında Bilgi

Soru 11

Osmanlı-Safevi ilişkilerinin bozulmasının temelinde yatan sebepler askerî, siyasî, dinî boyutları ile değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi bu kapsamın dışında kalır?

A) Safevi Devleti’nin Şiilik propagandası yapması
B) Tarafların Anadolu’da üstünlük kurma mücadelesi
C) Orta Doğu-Orta Asya ticaret yolu bağlantısının kesilmesi
D) Safevi Devleti’nin Osmanlı Devleti’nin aleyhine ittifaklara girmesi
E) Safevi Devleti’nin Akkoyunlu mirasına sahip çıkmak istemesi

Soru 12

Otuz Yıl Savaşları esnasında Katolik ve Protestan ittifakları oluşmuştur.

Aşağıdaki devletlerden hangisi Otuz Yıl Savaşlarında Katolik birliğinde yer almamıştır?

A) Kutsal Roma Germen İmp.
B) İspanya
C) Avusturya
D) Bavyera
E) Fransa

Soru 13

“Lehistan, Osmanlı Devleti’nin XVI. ve XVII. yüzyıllarda mücadele ettiği devletlerden birisidir. Ancak XVII. yüzyılın ortalarından itibaren, Rusya’nın doğudan, İsveç’in de kuzeyden Lehistan’a saldırması üzerine, Osmanlı Devleti, bu devletlere karşı Lehistan’ı destekleme politikası izlemiştir.”

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Lehistan politikası değişikliğinin sebeplerindendir?

A) Osmanlı Devleti’nin Lehistan’ın içişlerine karışmak istemesi
B) Lehistan’ın Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi
C) Rusya’nın Lehistan’a karşı Osmanlı Devleti ile ittifak kurması
D) İsveç’in Lehistan toprakları için Rusya ile mücadele etmesi
E) Değişen siyasi rekabet içerisinde güçler dengesinin değişmesi

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi duraklama döneminde İran’la yapılan antlaşmalardan biri değildir?

A) Nasuh Paşa       
B) Kasr-ı Şirin 
C) Bucaş    
D) Serav 
E) Ferhad Paşa

ÇOOOK SORU ÇÖZDÜRÜR. HABERİN OLA. Osmanlının 17. Yüzyılda İmzaladığı Antlaşmalar ve Özellikleri

Soru 15

Osmanlı Devleti’nin II. Viyana Kuşatması’ndaki başarısızlığından yararlanmak isteyen Avrupa devletleri rekabet halinde olmalarına rağmen Papa’nın önderliğinde “Kutsal İttifak” adı altında birleşerek Osmanlı Devleti’ne karşı birlikte mücadele ettiler. Osmanlıların aslında bütün Hristiyan dünyasını hedeflediğini söyleyen papa, Avrupa devletlerini kutsal bir çatı altında toplamayı amaçladı ve bunda da başarılı oldu.

Bu paragrafa göre Kutsal İttifak ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Kutsal İttifakın kurulmasında Ortodoks kilisesi aktif rol üstlenmiştir.
B) Osmanlı’yı Avrupa’dan atma fikri Avrupa devletlerini birleştirmiştir.
C) Osmanlı Devleti Avrupalı devletlere karşı denge politikası izlemiştir.
D) Avrupa devletleri için mezhep farklılıkları ittifak kurmalarına engeldir.
E) Karlofça Antlaşması ile Kutsal İttifak savaşları sona ermiştir.

Soru 16

Aşağıdaki yerlerden hangisi Pasarofça Antlaşması ile Avusturya’ya bırakılmış ve 1739 Belgrad Antlaşması ile geri alınmıştır?

A) Budin
B) Azak
C) Boğdan
D) Belgrad
E) Bosna-Hersek

Yukarıdaki konuya baksaydın 10. 14. ve 16. soruyu da çok rahat çözerdin. 🙂

Soru 17

XVII. yüzyılda Venediklilerle birlikte Girit’e yerleşen Malta ve diğer Hristiyan deniz korsanları Türk ticaret ve hac gemilerine zarar vermiş, can ve mal güvenliğini tehdit etmişlerdir.

Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine zemin hazırlamıştır?

A) Venediklilere ilk kez ticari imtiyaz verilmesine
B) Osmanlı Devleti’nin batıdaki en geniş sınırlara ulaşmasına 
C) Girit Adası’nın fethedilmesine 
D) Venedik’in Akdeniz’de üstünlük kurmasına
E) Malta Adası’nın alınmasına

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Westfalya Barışı’nın sonuçlarından değildir?

A) İspanya sömürgelerinin büyük bölümünü kaybetti.
B) Fransa kıta Avrupasının en güçlü devleti oldu.
C) Kilise ve Papalık güç kazandı.
D) Hollanda, Portekiz ve İsviçre bağımsızlığını kazandı.
E) Modern devletler hukuku ortaya çıktı.

Soru 19

Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1596 yılında yapılan Haçova Savaşı’ndan sonra Zitvatorok Antlaşması imzalanmıştır.

Bu antlaşma ile;

I. Eğri, Kanije ve Estergon Kaleleri Osmanlı’da kalacak,
II.Avusturya; Osmanlı Devleti’ne bir defaya mahsus savaş tazminatı ödeyecek,
III.Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak

maddelerine göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Haçova Savaşı’nı Avusturya kazanmıştır.
B) Osmanlı Devleti’nin ekonomisi zayıflamıştır.
C) Avusturya’nın sınırları genişletilmiştir.
D) Mütekabiliyet esası uygulanmıştır.
E) Osmanlı ordusunda bozulma yaşanmıştır.

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı denizciliğinin gerilemesinin sebeplerinden biri değildir?

A) Ekonomik ve siyasi problemler
B) Avrupa’da gemi teknolojisinde yaşanan gelişmeler
C) Karlofça Antlaşması’nın imzalanması
D) Kara kuvvetlerine daha çok önem verilmesi
E) Deneyimli denizcilerin yetişmemesi

BİR TEST SINAVI DAHA: 11. Sınıf Tarih 1.Dönem 1. Yazılı (20 Soruluk Test)

VEEEE CEVAPLAR AŞAĞIDAKİ VİDEODA

Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı Video Çözümlü 20 Test Sorusu] }

Tavsiye Konular

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Doğru Yanlış Soruları ile sınav hazırlığı

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Doğru Yanlış Soruları

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Doğru Yanlış Soruları 11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir