11. Sınıf Tarih 1.Dönem 1. Yazılı (20 Soruluk Test)

11. Sınıf Tarih 1.Dönem 1. Yazılı Test Formatında
11. Sınıf Tarih 1.Dönem 1. Yazılı 20 Soruluk Test

11. sınıf tarih dersi 1. dönem 1. yazılımız 20 TEST sorusudan oluşmakta olup 1. Ünite Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti içeriğinden sorulardan oluşmaktadır.

Soruları çözmeye başlamadan aşağıdaki oynatma listesine bir çalış derim.

11. Sınıf Tarih 1. Ünite Oynatma Listesi

11. Sınıf Tarih 1. Ünite Test Soruları

CEVAPLAR MI NEREDE 🙂 Soruların en sonunda gerekli açıklama var. Ama önce kendini bir dene bakalım yahu !!!

SORU 1

 1. İran ile Ferhat Paşa Antlaşması yapılarak Hazar Denizi’ne ulaşılmıştır.
 2. Avusturya ile Zitvatorok Antlaşması yapılarak Avusturya arşidükü Osmanlı padişahına denk sayılmıştır.
 3. Lehistan ile Bucaş Antlaşması yapılarak Podolya alınmıştır.
 4. Kutsal İttifak devletleri ile Karlofça Antlaşması yapılarak antlaşmanın garantörlüğü Avusturya verilmiştir.

Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı’nın siyasi gücünün azaldığının kanıtıdır?

A Yalnız 1    B Yalnız 2    C 1 ve 4   D 2 ve 4     E 3 ve 4

BİR TEST DAHA: Bu üniteden bir test daha çözmek istesen bu testin sonunda link verdim haberin ola 🙂

SORU 2
1606 yılında Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Zitvatorok Antlaşması’na göre;

 • Avusturya Arşidükü Kutsal Roma Germen İmparatoru kabul edilecektir.
 • Avusturya hükümdarı protokolde Osmanlı padişahına eşit sayılacaktır.

Bu koşullar Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 • A Avusturya üzerindeki egemenliğini sona erdiğinin
 • B Avusturya üzerindeki siyasal üstünlüğünü sona erdiğinin
 • C Avrupa’da ilk kez Toprak kaybedildiğinin
 • D Avusturya’nın askeri üstünlüğünü kabul edildiğinin
 • E Avrupa’daki fetih hareketlerinin sona erdiğinin

SORU3
18. yüzyılda Osmanlı Devleti ;

 • Pasarofça Antlaşması arabuluculuk yapan İngiltere ve Hollanda’ya kapitülasyonlardan yararlanma hakkı vermiştir.
 • Belgrad Antlaşması’nı arabuluculuk yaptığı için Fransa’ya kapitülasyonlardan süresiz yararlanma hakkı vermiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • A 18. Yüzyıl kapitülasyonlarında ki amaç Akdeniz ticaretini canlandırmaktır.
 • B Osmanlı Fransız ihtilalinden olumsuz etkilenmiştir.
 • C Osmanlı Devleti ticaret yaparak Hristiyan birliğini parçalamaya amaçlamıştır.
 • D Osmanlı’nın diplomatik yetersizliği ekonomik imtiyazlar verilmesini neden olmuştur.
 • E Osmanlı Devleti sanayi devriminden etkilenmemiştir.

SORU 4
Osmanlı Devleti’nin imzaladığı 1739 Belgrad Antlaşması’na göre;

 • Azak Kalesi yıkılmak şartı ile Rusya’ya verilecektir.
 • Rusya Karadeniz’de donanma ve ticaret gemisi bulundurmayacaktır.

Buna göre;

1 Osmanlı Devleti’nin Karadeniz’deki egemenliği devam etmektedir.
2 Rusya Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma hakkını elde etmiştir.
3 Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A Yalnız 1    B Yalnız 2     C Yalnız 3      D 1 ve 2       E 2 ve 3

SORU 5
Osmanlı ordusunun giriştiği 2. Viyana Kuşatması sırasında ki

 1. Viyana’nın etrafının kalın ve yüksek surlarla çevrili olması
 2. Osmanlı komutanın İstanbul’a geri dönmesi
 3. Osmanlı komutanının dışarıdan gelecek yardımlara karşı gerekli önlem almaması
 4. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmış olması

gelişmelerinden hangileri başarısızlığın nedenleri arasında gösterilemez?

A Yalnız 1      B 1 ve 2      C 2 ve 3       D 2 ve 4       E 3 ve 4

SORU 6
Ruslar 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı uyruğundaki Ortodoksları koruma ve Avrupalı devletlere verilen kapitülasyonlardan yararlanma hakkı elde ettiği.

Buna göre Osmanlı Devleti hakkında;

 1. Ortodoks sorununun sona erdiği
 2. Devlet üzerinde Rus etkisini arttığı
 3. Avrupa siyaset üzerine güç kazanıldığı
 4. Sanayinin geliştiği
 5. Egemenlik hakkını tehlikeye düştüğü

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A 1 ve 2    B 2 ve 3     C 3 ve 4       D 2 ve 5      E 4 ve 5

SORU 7

 1. Osmanlı Devleti’nin Rusya savaş tazminatı ödemesi
 2. Rusya’nın İstanbul’da elçi bulundurma hakkı elde etmesi
 3. Kırım’a bağımsızlık verilmesi
 4. Rusların işgal ettikleri yerleri Osmanlı Devleti’ne geri vermesi

Yukarıdakilerden hangilerinin Rusya’nın Küçük Kaynarca Antlaşması’nın da elde ettiği kazançlardan olduğu söylenemez?

A Yalnız 2     B Yalnız 4     C 1 ve 2      D 2 ve 3      E 3 ve 4

SORU 8
Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarında önemli toprak kaybının getirdiği sıkıntılarla 18. yüzyıla giren Osmanlı Devleti 1711 yılındaki savaş sonunda imzalanan Prut Antlaşması ile Rusya’dan Azak Kalesi’ni geri alma başarısı gösterdi.

Bu bilgilere göre;

 1. Osmanlı Devleti Avrupalı devletler karşısında toprak kazanmayı sürdürmüştür.
 2. Karlofça Antlaşması ile elden çıkan yerlerin geri alınabileceği ümidi güçlenmiştir.
 3. Kaybedilen toprakları geri alma politikası izlenmiştir.

Yargılarından hangisine ulaşılabilir?

A Yalnız 1     B 1 ve 2        C 1 ve 3      D 2 ve 3      E 1, 2 ve 3

OKUMA TAVSİYESİ: Prut Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

SORU 9
16 ve 17. yüzyılda Osmanlı ile Avusturya arasında gerçekleşen savaşların bazı nedenleri şunlardır;

 • Avusturya’nın Osmanlı egemenliği altında bulunan Eflak Boğdan ve Erdel beylerini Osmanlı’ya karşı kışkırtması
 • İki taraf arasında sık sık sınır çatışmaların yaşanması
 • Her iki devletinde Macaristan üzerine hakim olarak Orta Avrupa’da etkinliğini arttırmak istemesi

Buna göre Osmanlı-Avusturya savaşlarının sebepleri üzerinde aşağıdaki alanlardan hangisinin daha çok etkili olduğu söylenebilir?

A Siyasi      B Sosyal     C Ekonomik       D Dini      E Kültürel

SORU 10
Osmanlı Devleti’nin Girit Adası’nı almak istemesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A Rusya’nın sıcak denizlere inmesini engellemek istemesi.
 • B Osmanlı’nın Atlas Okyanusu ticaretine egemen olmak istemesi.
 • C Girit’in Hristiyanlar açısından kutsal bir yer olması.
 • D Coğrafi keşiflerin Osmanlı üzerindeki etkisini azaltmak istenmesi.
 • E Girit Adası’nda bulunan korsanların Osmanlı Ticaret gemilerine saldırması

SORU 11
Kutsal İttifak savaşları sonucunda Osmanlı ile Rusya arasında 1700 yılında İstanbul Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmanın maddeleri;

 1. Azak Kalesi Rusya’ya bırakılacak.
 2. Rusya İstanbul’da sürekli elçi bulundurabilecek.
 3. Ruslar Kudüs’ü serbestçe ziyaret edebilecek.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • A Rusya tarihsel emellerine yönelik önemli bir adım atmıştır.
 • B Rusya sıcak denizlere açılma fırsatı yakalamıştır.
 • C Osmanlı Devleti Karadeniz kıyısında stratejik bir noktayı kaybetmiştir.
 • D Rusya Osmanlı iç işlerine karışma fırsatı elde etmiştir.
 • E Osmanlı sınırları içerisindeki Ortodoksların koruyuculuğu Ruslara geçmiştir.

SORU 12
Osmanlı Devleti Kutsal İttifak savaşları sonucunda Karlofça ve İstanbul antlaşmalarını imzalanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşmaların sonuçları arasında gösterilemez?

 • A Osmanlı Avrupa’nın üstünlüğünü kabul etmiştir.
 • B Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri alma politikası izlemeye başlamıştır.
 • C Rusya Karadeniz’e inmiştir.
 • D Orta Avrupa’da Osmanlı üstünlüğü sona ermiştir
 • E Osmanlı Devleti Avrupa’ya karşı savunmaya geçmiştir

SORU 13

 1. İsveç
 2. İspanya
 3. Lehistan

Bu ülkelerden hangilerinden 18. yüzyılda Osmanlı Devleti’ne iltica hareketleri olmuştur?

A Yalnız 1     B Yalnız 2      C Yalnız 3      D 1 ve 2       E 1 ve 3

SORU 14
Aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde Fransa’ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir?

A 3. Ahmet       B 2. Mustafa         C 1. Mahmut       D 1. Abdülhamid        E 3. Selim

SORU 15
Ortodoksların koruyuculuğunu aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Rusya’ya verilmiştir?

 • A Prut Antlaşması
 • B Belgrad Antlaşması
 • C Aynalıkavak Tenkihnamesi
 • D Küçük Kaynarca Antlaşması
 • E Karlofça Antlaşması

ÇOOOK SORU ÇÖZDÜRÜR. HABERİN OLA. Osmanlının 17. Yüzyılda İmzaladığı Antlaşmalar ve Özellikleri

SORU 16
Karlofça ve İstanbul antlaşmaları sonrası Osmanlı kaybettiği toprakları geri almaya çalışmıştır.

Bu amaçla Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangileri ile savaşmıştır?

 • A Venedik Portekiz Fransa
 • B Rusya Venedik Avusturya
 • C Lehistan Malta Rusya
 • D Fransa İngiltere Rusya
 • E Lehistan Venedik Avusturya

SORU 17

Revan ve Bağdat’ı alarak Bağdat Fatihi olarak anılan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A Genç Osman      B 4. Murat       C 3. Murat      D 1. Ahmet       E Yavuz Sultan Selim

SORU 18

 1. Mora Yarımadası, Dalmaçya kıyıları ve Ayamavra Adası Venedik’e verilecek
 2. Temeşvar ve Banat hariç bütün Macaristan ve Erdel Avusturya verilecek
 3. Antlaşma Avusturya’nın kefaleti altında olacak

Yukarıdakilerden hangileri Karlofça Antlaşması’nın maddeleri arasında yer alır?

A Yalnız 1     B Yalnız 2       C Yalnız 3       D 1 ve 2       E 1, 2 ve 3
SORU 19

Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusya’nın isteği ve baskısı üzerine Kırım’a bağımsızlık verildi.

Bu durumun ortaya çıkmasında;

 1. Fransız İhtilali
 2. Rusya’nın Panslavizm politikası
 3. İslamcılık politikasının uygulanması

gelişmelerinden hangileri etkisi olduğu söylenebilir?

A Yalnız 1      B Yalnız 2       C 1 ve 2        D 2 ve 3       e 1, 2 ve 3

SORU 20

 • Ferhat Paşa Antlaşması
 • Hotin Antlaşması
 • vasvar Antlaşması
 • Karlofça Antlaşması

Osmanlı Devleti’nin duraklama döneminde yaptığı anlaşmalarla aşağıdaki devletlerden hangisinin bir ilgisi yoktur?

A Lehistan      B Venedik       C Avusturya        D İran         E Rusya

BİR TEST DAHA: 11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı Video Çözümlü 20 Test Sorusu

VEEEE CEVAPLAR AŞAĞIDAKİ VİDEODA

Sınıf Tarih 1.Dönem 1. Yazılı Çözüm Videosu

] }

Tavsiye Konular

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Doğru Yanlış Soruları ile sınav hazırlığı

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Doğru Yanlış Soruları

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Doğru Yanlış Soruları 11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir