11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı

11. Sınıf Türk Kültür Medeniyet Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı
11. Sınıf Türk Kültür Medeniyet Tarihi (Seçmeli Tarih) 1. Dönem 1. Yazılı

11. ve 12. sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dönem 1. Yazılımız 1. üniteden sorulardan oluşmaktadır. Bu ders bazı okullarda Seçmeli Tarih dersi adı altında da 11. ve 12. sınıflarda okutulmaktadır.

Sınavımızda klasik, boşluk doldurma, doğru yanlış, eşleştirme ve test soruları bulunmaktadır.

Soruları çözmeye başlamadan aşağıdaki oynatma listesine bir çalış derim. 11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1. Dönem 1. Yazılısı bir yere kaçmıyor nasıl olsa !!!

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1. Ünite Türklerde Devlet Teşkilatı

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi (Seçmeli Tarih) 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

CEVAPLAR NERDEEEE? Bi dur genç. Önce bir sen çöz bakalım. En sonda gerekli açıklama var.

  1. İlk Türk Devletlerinde Devleti oluşturan 4 ana unsurunu yazınız.

………………………………………………………………………………………………………

2.Türk cihan hakimiyeti düşüncesi nedir? Bu düşünce Türklerin İslamiyete girişi ile nasıl bir değişikliğe uğramıştır? Açıklayınız

………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdaki yargıların doğru olanların başındaki boşluğa “D”, yanlış olanların başındaki boşluğa “ Y” yazınız.

1- (    ) İlk Türk Devletlerinde Devleti yönetme yetkisinin Hükümdara Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı.

OKUMA TAVSİYESİ: Kut Anlayışı Nedir? Kut İnancının Türk Siyasi Hayatına Etkileri Nelerdir?

2- (    ) İlk Türk devletlerinde devlet işleriyle ilgili önemli kararlar KURULTAY da alınırdı

3- (    ) İlk Türk devletlerinde ordunun önemli bir bölümü ücretli askerlerden oluşmaktadır.

4- (    ) Türk hükümdarları içerisinde ilk Sultan unvanını Gazneli Mahmut kullanmıştır.

5- (    ) Oksızlık Türklerin çok eski zamanlardan beri var olan karakteristik bir özeliğidir.     

6- (    ) Türk-İslam devletlerinde saray devletin idare edildiği merkezdir.

7- (    ) Kara Kuvvetlerinin de kuruluşu sayılan onlu sistemi Mete Han M.Ö.1390 da kurmuştur.

8- (    ) Gulam askerleri Türkmenlerden oluşan ücretli çalışan ve meslekleri sadece askerlik olan ve hükümdara en yakın olan askeri sınıftır.

9- (    )  Seyfiye sınıfı yazışma ve mali işlere bakan merkez teşkilatıdır.

OKUMA TAVSİYESİ: Seyfiye Sınıfı Nedir? Seyfiye Sınıfı Üyeleri ve Görevleri

10- (    ) İlk Türk devletlerinde kurultayın tabi üyelerinden biri de Hatundur.     

Boşlukları uygun kelimeler veya kavramlarla doldurunuz.(Doğru cevaplar 3 puandır.)

1- Devletin işleyişinde en temel rolü üstlenen yasama, yürütme ve yargı organlarının tek kişi ya da kurumsal yapı üzerinde toplanmasına …………………….  denir.

2- Tımar sistemi uygulanan eyaletlere………………eyaletler denir.

BİR BAK DERİM: Osmanlı’da Eyalet Sistemi ve Eyalet Çeşitleri

3-  İlk Türk devletlerinde hükümete (Bakanlar kurulu) ………………..adı veriliyordu.

4- Selçuklular, bölge veya eyaletlerin başında idareci olarak tayin ettikleri ……………. adı verilen şehzadelerin yanına …………………. unvanlı kimseleri de verirlerdi.

5- İlk Türk devletlerinde hükümdarlık sembollerinden  bazıları şunlardır,

a)…………………….

b)…………………

c)…………………………

6- Türk-İslam devletlerinde  belediye hizmetlerini yürüten kişilere …………………… denir.

7- Küçük yaşta esir edilen veya para ile satın alınan gençlerden oluşan orduya ilk Türk-İslam devletlerinde……………………………… ad verilir

8- Türk kağanının oğulları ………………. unvanı ile anılırdı. Osmanlı Devletinde padişah çocukları ise ………………….. Olarak anılırdı.

9- Osmanlı deniz askerlerine …………………….deniliyordu.

10- Osmanlı Devleti’nde padişahların tahta çıkış törenine ………………………………………. denir.

Doğru cevapları işaretleyiniz. (Doğru cevaplar 3 puandır.)

1- Aşağıdaki devletlerden hangisi ilk Türk İslam devletleri arasında sayılamaz?

A)  Memlukler

B) Selçuklular

C) Gazneliler                            

D)  Göktürk Devleti

E) Karahanlı Devleti

BİR SINAV DAHA: Türk Kültür Medeniyet Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı

2. İlk Türk devletlerinin yıkılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?

A. Türklerde veraset sistemi

B. Türklerin yabancı dinleri benimsemeleri

C. Türk boylarının birbirleriyle mücadele etmeleri

D. Merkeziyetçi bir yönetim belirlemeleri

E. Türk yöneticilerinin Çinli prenseslerle evlenmeleri

3- Aşağıdakilerden hangisi Türk ordusunun özellikleri arasında değildir?

A) Süreklidir.

B) Genellikle süvarilerden oluşur.

C) Onlu sisteme göre teşkilatlanmıştır.

D) Savaştan önce keşif ve yıpratma seferleri yapmıştır.

E) Ücretli askerlerden oluşmuştur.

4- I. Üç ayda bir ulufe maaşı alırlar.

II. Toprağa bağlı askerlerdir.

III. Tımar sisteminden gelirler.

IV. Padişah değişikliğinde cülus bahşişi alırlar.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Kapıkulu Ordusuna ait değildir?

A) I-IV

B) II-III

C) I-III

D) I-III-IV

E) II-III-IV

5-   Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde,

I. Divan teşkilatının kurulması.

II. Rumeli Beylerbeyliğimin oluşturulması,

III. Yeniçeri Ocağının kurulması

Çalışmalarından hangilerinin sınırların genişlemesinin bir sonucu olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III

6-  İslam öncesi Türk devletlerinde, “Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır.” anlayışı benimsenmiştir. Bu uygulama,

I. ulusçu düşüncenin gelişmesi,

II. devletlerin siyasi varlıklarının uzun sürmemesi,

III. yönetim yetkisinin tanrısal olduğuna inanılması

Gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III                                                                              

7-  I. Kut inancı

II.  Ordu-millet anlayışı

III. Cihan hâkimiyeti düşüncesi

Yukarıdakilerden hangileri hem ilk Türk devletlerinde hem de Türk-İslam devletlerinde görülen ortak özelliklerdendir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) II-III

E) I-II-III

8- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda devlet işlerinin görüşüldüğü Divan’ın bir karar organı olmaktan çok bir danışma organı olduğunu gösterir?

A) Divan görüşmelerinin belli günlerde yapılması

B) Divan’ın gerekli görülen yerde toplanması

C) Kararlarda son sözün padişaha ait olması.

D) Gördüğü işlerin özelliğine göre çeşitli adlar alması

E)Divanda büyük davalara bakılması

9- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde hükümdar unvanlarından değildir?

A) Kağan

B) Han

C) Yabgu

D) İlteber

E) Sultan

10- Osmanlı Devleti’nde Enderun Mektebinin kurulmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teknik eleman yetiştirmek

B) Din adamı yetiştirmek

C) Devlet adamı yetiştirmek

D) Şehzade yetiştirmek

E) Türk kökenli yöneticiler yetiştirmek

YOUTUBE KANALIMIZ HASAN BURAN

11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı CEVAPLARI AŞAĞIDAKİ VİDEODA

11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı

] }

Tavsiye Konular

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Doğru Yanlış Soruları ile sınav hazırlığı

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Doğru Yanlış Soruları

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Doğru Yanlış Soruları 11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir