9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 145-146 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 145-146 Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. İslamiyet öncesinde kabileler kutsal saydıkları Kâbe’yi ziyarete gelirlerdi. Burada kurulan panayırlarda alışveriş yaparlar, spor karşılaşmaları ve eğlenceler düzenlerlerdi.
Buna göre;
I. Arap kabileleri arasında sık sık sorunlar yaşanmaktadır.
II. Kabileler arasında tek tanrılı dinsel anlayış yoktur.
III. Arap Yarımadası’nda feodal bir yapı görülmektedir.
yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
2. I. Müslümanlar, Mekkelilerin baskısından kurtulmuşlardır.
II. İlk İslam devletinin temelleri atılmıştır.
III. İslamiyet Arap Yarımadası’nın dışında yayılmıştır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri Müslümanların Mekke’den Medine’ye göçleri (hicret) sonucunda ortaya çıkan gelişmeler arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
3. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Hz. Muhammed dönemine ait değildir?
A) Müslümanlığın Arap Yarımadası’nda yayılması
B) Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesi
C) İlk İslam hukukunun ortaya çıkması
D) Bizans’la savaşılması www.tarihportali.net
E) İlk İslam devletinin kurulması
4. Aşağıdakilerden hangisi Emeviler Dönemi’nde gerçekleşen olaylar arasında gösterilemez?
A) İstanbul’un kuşatılması B) İspanya’nın fethi
C) Köprü Savaşı D) Kerbela Olayı
E) Mevali sorunu
5. Dört Halife Dönemi’nde meydana gelen;
I. Bizans’la Yermük Savaşı’nın yapılması,
II. İlk İslam donanması ile Kıbrıs’ın Venediklilerden alınması,
III. Hz. Ali taraftarları ile Muaviye taraftarları arasında Sıffin Savaşı’nın yapılması
gelişmelerden hangisi ya da hangileri fetih hareketleri arasında gösterilemez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
B. Aşağıdaki cümlelerin başına, verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. ( D ) İslamiyetin doğduşu dönemde Avrupa’daki siyasi yapıya feodolite hâkimdi.
2. ( D ) İslam Devleti, Hicret’ten sonra Medine’de kurulmuştur.
3. ( Y ) Uhud Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılan ilk savaştır.
4. ( D ) İlk İslam donanması Hz. Osman zamanında kuruldu.
5. ( Y ) Müslümanlar arasında meydana gelen ilk iç savaş Sıffin Savaşı’dır.
C. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
1. ……………………………………. Müslümanların son savunma savaşıdır. Hendek Savaşı
2. Mekkeliler, İslam Devleti’nin varlığını ilk kez …………………….. Antlaşması ile tanımak zorunda kaldılar. Hudeybiye
3. Kur’an-ı Kerim kitap hâline halife ………………………… döneminde getirildi, halife …………………………….. zamanında çoğaltıldı. Ebu Bekir, Osman
4. İslam Devleti’nde halife …………………………….. zamanında malî alanda ………………………………….. kuruldu. Ömer, beytülmal
5. Abbasiler Türkler için ………………………… adı verilen ordugâh şehirleri ve Bizans sınır bölgelerine ………………………………………. denilen şehirler inşa ettirdiler. Samarra, Avasım
Ç. Aşağıda verilenleri örnekteki gibi eşleştiriniz.

1. (E ) Ukaz                         (A) İspanya.
2. (D) Muhacir                  (B) Müslümanlarla Frankların yaptığı savaş.
3. (C) Şam                          (C) Emeviler.
4. (B ) Puvatya                 (D) Medine’ye göç edenler.
5. (A ) Tarık Bin Ziyad (E) Panayır.
D. Yanda verilen bulmacayı çözünüz.
1. Müslümanların ilk zaferi. BEDİR SAVAŞI
2. Müslümanların Mekke’den Medine’ye göçü. HİCRET
3. Medine’nin yerli halkı. ENSAR
4. İslamiyetten önce Arap Yarımadası’nda kurulmuş olan bir uygarlık. NEBAT
5. İslamiyetin beş şartından biri. HAC
6. Halifeliği saltanat hâline dönüştüren devlet. EMEVİLER
7. İlk halife. EBUBEKİR
8. Hz. Muhammed döneminde Müslümanların kaybettiği savaş. UHUD
9. Abbasiler Dönemi’nde Türkler için kurulmuş şehir. SAMERRA
10. 4. halife. ALİ
11. İslamiyet öncesi döneme verilen genel ad. CAHİLİYE
12. Muaviye’nin oğlu. YEZİD
13. Şam ticaret yollarının ele geçirilmesini sağlayan savaş sonrası ele geçirilen kale. HAYBER
14. Hakem Olayı’nın yaşandığı halife dönemi. ALİ
15. Hz. Muhammed’in mezarının bulunduğu şehir. MEDİNE


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir