9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 76-77 Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Yunanlılar, Fenikelilerle yaptıkları ticari faaliyetler neticesinde 22 harften oluşan Fenike alfabesini Yunanistan’a götürdüler.

Bu durumun sonucuyla ilgili olarak;

I. Doğu Akdeniz kültürü Avrupa’ya Yunanlılar aracılığıyla götürülmüştür.

II. Ticari faaliyetler, kültür alışverişinin yaygınlaşmasına yol açmıştır.

III. Fenikeliler, uygarlık yönünden Yunanlılardan ileridirler.

yargılarından hangisine ya da hangilerine doğrudan ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III

2. Girit uygarlığı; Asya, Afrika ve Avrupa’nın kesiştiği uğrak bir coğrafi konuma sahiptir.

Bu konumdan dolayı Girit uygarlığı ile ilgili olarak;

I. Değişik uygarlıklarla kültürel etkileşimde bulunmuşlardır.

II. Gelişmiş uygarlığa sahiptirler.

III. Ticari faaliyetlerin yoğun olarak yaşandığı bir bölgedir.

yargılarından hangisine ya da hangilerine doğrudan ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) II ve III

3. Sümerlerin;

• ilk yazılı kanunları düzenlemeleri ve

• Tanrıları için ziggurat denilen tapınaklar yaparak bu tapınakların üzerine rasathaneler kurmaları durumlarına bakarak;

I. Çeşitli faaliyetlerini kanunlarla güvence altına almışlardır.

II. Yerleşik hayata geçmişlerdir.

III. Astronomi ile uğraşmışlardır.

yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II, III

4. I. Anallar

II. Pankuş Meclisi

III. Ziggurat

IV. Tapetes

İlk Çağ’da görülen yukarıdaki kavramlardan hangileri Anadolu coğrafyasında ortaya çıkmıştır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II, ve III

E) I, II ve IV

5. Anadolu tarih boyunca sık sık istilaya uğramış, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Bu durumun nedenleriyle ilgili olarak;

I. Anadolu’nun verimli topraklara sahip olması,

II. Anadolu üzerinde önemli ticaret yollarının bulunması,

III. Anadolu’nun tarihî devirlere geçmiş olması

yargılarından hangisinin ya da hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

B. Aşağıdaki cümlelerin başına, verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. (D) iskitler tek tanrı anlayışına ve ölümden sonra yaşama inanmışlardır.

2. (Y) istanbul’da bulunan Yerebatan Sarnıcı, Batı Roma medeniyetine aittir.

3. (Y) Parşömen kâğıdı Mısır medeniyetinin icadıdır.

4. (D) Sümerlerde rahip-krallar yönetici olduğu için devletin idari yapısı teokratiktir.

5. (D) Anadolu’da tarihî devirleri başlatan uygarlık Asurlulardır.

C. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. Persler, ülkelerini SATRAPLIK adı verilen yarı bağımsız valiliklere ayırarak yönettiler.

2. Roma imparatorluğu KAVİMLER  göçü sonucunda 395 yılında ikiye ayrılmıştır.

3. ilk Çağ’da Mezopotamya’da kurulan ilk uygarlıklar SÜMERLER, AKADLAR, ELAMLAR, BABİLLER  ve ASURLULAR

4. Tarihteki ilk yazılı anlaşma olan KADEŞ ANLAŞMASI , Hititliler ile MISIRLILAR arasında imzalanmıştır.

5. Mısırlılar kendi icatları olan HİYEROGLİF yazısını, Sümerler ise  ÇİVİ yazısını kullanmışlardır.

Ç. Aşağıda verilenleri örnekteki gibi eşleştiriniz.

1. (B) Kibele                     (A) Babillilerin ünlü hükümdarı.

2. (C) Kast                        (B) Frigyalılarda bereket tanrıçası.

3. (E) Firavun                     (C) Hindistan’da sosyal tabakalaşma.

4. (D) İvriz                          (D) Hititlerde kabartma sanatı.

5. (A) Hammurabi         (E) Mısır uygarlığında hükümdara verilen genel ad.

D. Yanda verilen bulmacayı çözünüz.

1. Sümerlerde rahip krallara verilen genel ad. PATESİ

2. Hititlerin diğer adı. ETİ

3. Sümerlerde çok katlı tapınaklara verilen genel ad. ZİGGURAT

4. Friglerde kilim motifi. TAPATES

5. Anadolu’ya yazıyı getiren Mezopotamya devletlerinden biri. ASUR

6. Hititlerde kraliçelere verilen genel ad. TAVANANNA

7. Çanakkale’nin tarih öncesi ve ilk Çağ tarihini aydınlatan yerleşim yeri. TRUVA

8. Mısır’da güneş tanrısı. RA

9. Urartuların başkenti (Tuşpa). VAN

10. Yunan şehirlerine verilen genel ad. POLİS

11. Lidyalıların icadı. PARA

12. Anadolu’da bir uygarlık. İYON

13. Urartularda şehirlere verilen genel ad. SİTE

14. iran uygarlığı PERS

15. Pusulayı bulan uygarlık (tersi). NİÇ (çin)


] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir