Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Test Soruları 2

Test AdıBeylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Test 2
Test TürüTest (Çoktan seçmeli)
Soru Sayısı15
Tavsiye olunan süre22 dakika
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Test Soruları 2

2. I. İlmiye sınıfının en üst rütbeli görevlisidir.

    II.Yargı yetkisi yoktur.

    III.Hem ilmi hem de dini konularda söz sahibidir.

Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri şeyhülislamın özelliklerindendir?

A)Yalnız I               B) Yalnız II       C) I ve II            D) II ve III          E) I, II ve III

3. Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti’nde bulunan “Kalemiyesınıfının özelliklerinden biri değildir?

A)Bugünkü devletin bürokrat tabakasını karşılar.

B) Genellikle Türk kökenli kişilerden oluşur.

C) Nişancı ve defterdar bu sınıfın divandaki temsilcileridir.

D)Ulema adı verilen kişilerden oluşurlar.

E) Ehli kalem adı da verilmiştir.

OKUMA TAVSİYESİ: Osmanlı Devlet İdaresini Oluşturan Unsurlar

4. Osmanlı kültürünün oluşmasında;

       I . İlk Türk devletlerindeki töre

       II. İslam inancı

       III. Fethedilen ülkelerin kültürleri durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A)Yalnız I               B) Yalnız II        C) I ve II            D) II ve III         E) I, II ve III

5.Çok farklı milletleri bünyesinde barındıran Osman Devleti’nde çok farklı diller konuşuluyordu.

Osmanlı Devleti’nin kullandığı Osmanlıca;

    I.Arapça

    II.Farsça

    III.Türkçe

    IV.Rumca

dillerinden hangilerinin karışımı sonucu oluşmuştur?

A)I ve II       B) I ve III       C) I, II ve III       D) II, III ve IV         E) I, II, III ve IV

6.

l.  Eserler aruz vezni ile yazılmıştır.

II. Ozanlar ve şairler bu alanın en önemli sanatçılarıdır.

III. Baki, Nedim, Fuzuli bu alanın en önemli şairleridirler

Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Divan Edebiyatı’nın özelliklerindendir?

A) Yalnız I         B) I ve II         C) I ve III     D) Il ve III    E) I, II ve III

7.Aşağıda verilen Osmanlı sanat dallarından hangisi mimaride kullanılmamıştır ?

A)Çinicilik          B) Hat     C) Oymacılık D) Tezhip       E) Kakmacılık

8.Sırça adı da verilen bu sanat dalı Osmanlı’da çok gelişmiştir. İyi kalite kilin fırınlarda pişirilmesi ile elde edilir.

Yukarıda verilen Osmanlı sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tezhip          B) Çini      C) Hat D) Nakkaşlık             E) Kakmacılık

9.İslam dini resim ve heykelciliğe iyi bakmamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin bu alanı dolduracak nitelikte kullandığı sanat dalıdır?

A)Minyatür B) Hat C) Oymacılık D) Ebru E) Tezhip

10.Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti’nin ticareti geliştirmek için aldığı önlemlerden biri değildir?

A)Ticari eşyalardan alınan vergi oranlarının düşük tutulması

B)Ticaret yolları üzerine kervansaraylar yapılması

C)Göçebe Türkler yerleşik hayata geçirilmiş ve kontrol altında tutulmuştur.

D)Yollar ve köprülerin yapılması

E)Büyük ticaret merkezlerinde hanlar ve kapalı çarşılar yapılmıştır.

11.Aşağıda verilen Osmanlı mimarisi örneklerinden hangisi Osmanlı Devleti erken dönem mimarisinden biri değildir?

A) Hacı Özbek Camii

B) Yeşil Cami

C)Muradiye Camii

D)Nuru Osmaniye Camii

E)Üç Şerefeli Camii

12.Osmanlılarda el yazması eserlerin süslenmesinde kullanılan resimleri yapan sanatçılar aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hattat      B) Nakkaş          C) Mücellit    D) Telkari      E) Müzehhip

13.Osmanlı Devleti’nde ekilebilen toprakların çoğu devletin malı olup bu topraklara mirî arazi denirdi. Bu toprakların işlenmesi reayaya aitti. Reaya, toprağın kullanım hakkını miras olarak çocuklarına bırakabiliyordu. Reaya, toprağını 3 yıl ekmediği takdirde ise çiftbozan vergisi ödemek zorundaydı.

Bu bilgilere bakıldığında,

l. Mirî arazilerin mülkiyeti devlete aittir.

II. Tarımsal üretimde süreklilik amaçlanmıştır.

III. Miri arazilerin ekilip biçilmesi reayaya aittir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)Yalnız I               B) Yalnız Il      C) I ve II   D) II ve III     E) I, II ve III

14. I. Murat’ın “Ülke, hanedan üyelerinin ortak malıdır.” anlayışını, “Ülke, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır.” şeklinde değiştirmesinin doğrudan aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

A)Kardeşlerin birbirini katletmesini önlemeye

B)Taht kavgaları sonucunda en güçlü adayın tahta geçmeşini sağlamaya

C)Hanedancı devlet geleneğini ortadan kaldırmaya

D)Merkezî otoriteyi güçlendirmeye

E)Halk iradesini yönetime yansıtmaya

15. l. Murat’ın gerçekleştirdiği aşağıdaki çalışmalardan hangisinin devletin ekonomik ilişkilerini düzenlemeye ve kontrol artına almaya yönelik olduğu savunulabilir?

A)Rumeli Beylerbeyliğilnin kurulması

B)Yeniçeri Ocağı’nın kurulması

C)Veziriazamlık ve kazaskerlik makamlarının kurulması

D)Defterdarlık makamının kurulması

E)Veraset sisteminde “Ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır.’ anlayışının getirilmesi

BİR TEST DAHA 🙂 Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Test Soruları] }

Tavsiye Konular

Osmanlı'da İmtiyazlı Eyaletler Hangileridir? Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı’da İmtiyazlı Eyaletler Hangileridir? Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı Devleti’nde taşra da ki en büyük birim beylerbeyliği (eyalet) idi. Salyaneli, saliyanesiz ve imtiyazlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir