Birleşmiş Milletlere Bağlı ve Yardımcı Kuruluşlar

Birleşmiş Milletlere Bağlı ve Yardımcı Kuruluşlar

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

Uluslararası çalışma sözleşmelerini hazırlar. Çalışan insanların koşullarını iyileştirmeye ve haklarını korumala­rına yardımcı olur.

Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO)
Dünya barışma katkı sağ­lamak amacıyla eğitim ve kültürel alandaki yatırım­ları destekler, bilgisizliğin ve geri kalmışlığın önüne geçerek dünya ulusları­nın yakınlaşmasını amaçlar.

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
Doğal kaynakların, gıdaların ko­runmasını sağlayacak önlemler alır. Dünya halklarının açlıkla mü­cadelesine yardımcı olur, ihtiyacı olan bölgelere gıda yardımı sağ­lar.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
Salgın hastalıklarla müca­dele eden bir kuruluştur. Salgın hastalıkların yayıl­masına karşı tedbirler alır, araştırmalar yapar, raporlar hazırlar.

Çocuk Fonu (UNICEF)
Çocukların, gençlerin sorunları ile ilgilenen bir kuru­luştur. Özellikle geri kalmış bölgelerdeki, çatışma olan ülkelerdeki çocukların olumsuz şartlardan et­kilenmemesi için çalışır.
Çocuklara yardım amacıyla fon oluşturur ve eko­nomik yardım sağlar.

Uluslararası Para Fonu (IMF)
IMF, dünya finansal düzenini sağlamak; borsa, döviz kurları ve ödeme planlan gibi alanların denetim ve kontrolü için kurul­muştur.
Milletlerarası ticaretin dengeli bir şekilde yürütül­mesi için ihtiyacı olan devletlere finansal destek sağlar.

Uluslararası Bayındırlık ve Kalkınma Bankası (IBRD)
Dünya Bankası’nın borç veren kuruluşudur. Dev­letlerin ülke ekonomilerinin işleyişini geliştirme amaçlı programlar hazırlayarak devletlere kredi sağlar.


] }

Tavsiye Konular

2

2. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri

2. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri – Türkiye, savaşa fiilen girmemesine karşın; savaş şartlarından olumsuz yönde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir