5. Ünite: İslam Medeniyetinin Doğuşu

Hz Ebubekir Dönemi Olayları Maddeler Halinde

islam tarihi

Hz. Ebubekir Dönemi (632-634) Hz Ebubekir halife seçildikten sonra önemli işler yapılmıştır: Hz. Muhammed’in vefatından sonra bazı kabileler zekat vermek istememiş ve isyan etmişlerdi. Ayrıca, bu dönemde Arabistan’ın değişik yerlerinde bazı sahtekarlar, peygamberliklerini ilan etmişlerdir. İslamiyet’in yozlaştırılmasına karşı çıkan Hz. Ebubekir bu kişi ve kabilelerle mücadele etmiştir. Yalancı peygamberler ortadan kaldırılmış, iç isyanlar bastırılmış ve dinden dönen (Ridde Olayları) Arap …

Devamını Oku

Halife Nedir? Dört Halife (Cumhuriyet) Dönemi

islam tarihi

DÖRT HALİFE DEVRİ (632-661) Hz.Muhammed, hayatta olduğu sırada devlet idaresiyle ilgili görevlerin hepsini yerine getiriyordu. Vefatı sırasında fertlerin seçme haklarına saygılı davranmak amacıyla yerine kimseyi tayin etmemiştir. Hz.Muhammed’ten sonra Müslümanların başına lider seçilmesi gündeme geldiğinde Medinelilerden seçilecek bir halifeye Arabistan’ın farklı yerlerindeki Müslümanların itibar etmeyeceği gerçeği ortaya çıktı. Arabistan’da tanınan ve sayılan Kureyş kabilesinden bir kişinin halife seçilmesinin Müslümanları toparlayacağı …

Devamını Oku

Tebük Seferi Özet

islam tarihi

Tebük Seferi (631) Arap Yarımadası’nda İslâmiyet’in tek güç haline gelmesi komşu ülkeleri tedirgin etmişti. Bizans İmparatoru’nun Arabistan üzerine büyük bir orduyla sefere çıktığı haberi üzerine Hz. Muhammed hazırladığı orduyla Kuzey Arabistan’a kadar gitmiş fakat haberlerin asılsız olduğunu görünce geri dönmüştür. Tebük Seferi sırasında bölgede yaşayan Gassani Arapları Müslümanlığı kabul ettiler. Tebük Seferi Arap Yarımadası’nda siyasi birliğin önemli ölçüde kurulduğunu göstermektedir. …

Devamını Oku

Mekke’nin Fethi ve Huneyn Savaşı Kısaca Özet

islam tarihi

Mekke’nin Fethi (630) Hz. Muhammed, Hudeybiye Antlaşması’na uymayan Mekkelilerin üzerine 10.000 askerle sefer düzenlemiştir. Bazı Arap kabileleri de bu yolda Müslümanların yanına katılmışlardır. Güçlenen ordu şehri kuşatmış ve ciddi direnme görmeden Mekke’yi fethetmişlerdir. Huneyn Savaşı Mekke’den kaçan putperestler Taif Yahudileriyle ittifak kurup Mekke’yi almak için yola çıkarlar. Bunun üzerine Müslümanlar bir ordu hazırladı. İki ordu Huneyn vadisinde karşılaştı. Taraflar arasında …

Devamını Oku

Mute Savaşı’nın Sebebi, Sonucu ve Önemi

islam tarihi

Mute Savaşı (629) Mute Savaşı’nın Sebebi: Hz. Muhammed’in gönderdiği elçilik heyetinin Bizans’a bağlı Gassaniler tarafından pusuya düşürülüp şehit edilmesi üzerine sefere çıkmıştır. Mute Savaşı’nın Sonucu – Müslümanlar bu savaşta Bizans ordusuna karşı kesin bir başarı sağlanamamıştır. – Ordunun 3 komutanı şehit olmuştur. (Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebu Talib, Abdullah bin Revaha) – Hz. Muhammed, Halid b. Velid’e Seyfullah unvanını …

Devamını Oku

Hayberin Fethinin Nedeni, Sonucu ve Önemi

islam tarihi

Hayber’in Fethi (629) Hayberin Fethinin Nedeni Mekke’ye gelecek saldırı tehlikesini önleyen Hz. Muhammed, Hendek Savaşı’nın yapılmasında önemli rol oynayan Yahudilerin oturduğu Hayber’i fethetti. Hayberin Fethinin Sonucu Yahudilerin vergi ödemeleri şartıyla burada kalmalarına izin verildi. Hayber’in fethinden sonra Şam ticaret yollarının güvenliği sağlanmış oldu. Hayberin Fethinin Önemi Müslümanların ilk taaruz ve fethidir. İlk kez cizye (Müslüman olmayan erkeklerden, güvenliklerinin sağlanması karşılığında) …

Devamını Oku

Hudeybiye Barış Antlaşması’nın Önemi ve Sonuçları

islam tarihi

Hudeybiye Barış Antlaşması’nın maddeleri için lütfen tıklayınız. Hudeybiye Barışı’nın Önemi ve Sonuçları Müslümanların siyasi bir varlık olarak imzaladıkları ilk antlaşmadır. Böylece Mekkeliler Müslümanları hukuken tanımıştır. Müslümanlarla Mekkeliler arasında diyalog başlamış ve İslâmiyet Mekkeliler arasında yayılmıştır. Taraflar arasında sert davranışlar yumuşamış, paralel ticaretler gelişmiştir. Başlangıçta Müslümanların aleyhine gibi görünen antlaşma, Müslümanların lehine sonuçlanmıştır. Mekke’ye iade edilen Müslüman gençler Mekke-Medine arasına karargâh …

Devamını Oku

Hudeybiye Barış Antlaşmasının Maddeleri Kısaca

islam tarihi

Hudeybiye Antlaşması (628) Medine’ye hicret eden Müslümanlar tekrar Mekke’ye gidip Kâbe’yi ve akrabalarını ziyaret etmek istediler. Mekkeliler Hz. Muhammed’in önderlik yaptığı bu grubu Mekke’ye sokmadılar. İki taraf arasındaki görüşmeler sonucunda Hudeybiye Antlaşması imzalanmıştır. Buna göre; Müslümanlar o yıl hac yapmayacak, bir sonraki yıl isterlerse hac yapabileceklerdir. Müslümanlığı kabul eden Mekkeliler Medine’ye kabul edilmeyeceklerdir. Arap kabileleri her iki tarafla da ittifak …

Devamını Oku

Hendek Savaşı Kısaca Özet

Hendek Savaşı (627) Mekkeliler Uhud Savaşı’nı kazanmalarına rağmen istedikleri sonuca ulaşamadılar. Çünkü İslâmiyet yayılmaya devam ediyordu ve Mekkeliler bunu engelleyememiştir. Müslümanların ticaret yollarını kontrol etmeleri Yahudileri Medine’den çıkarmaları, Yahudilerle Mekkelileri birbirine yakınlaştırmıştır. Yahudilerin Mekkelilere maddi destek vererek kışkırtması ve Mekkelilerin Müslümanların gelişmesini durdurmak istemesi Hendek Savaşına neden olmuştur. Yahudilerin desteğiyle Mekkeliler 10.000 kişilik bir ordu kurmaları üzerine Hz. Muhammed Medine’yi …

Devamını Oku

Uhud Savaşı Hakkında Çok Kısa Bilgi

islam tarihi

Uhud Savaşı (627) Bedir Savaşı’nda mağlup olan Mekkeliler, bu yenilginin intikamını almak için Ebu Süfyan komutanlığında Medine üzerine yürüdüler. Müslümanlar da Uhud dağı yakınlarına geldiler. Hz. Muhammed Uhud dağını arkasına vererek askerlerini yerleştirdi. Mekkeli süvarilere karşı da Ayneyn geçidine okçular bıraktı. Savaş başladıktan kısa bir süre sonra Mekke ordusu bozuldu. Bu durumu gören okçular yerlerini terk ettiler. Halit bin Velid …

Devamını Oku


] }