5. Ünite: İslam Medeniyetinin Doğuşu

Abbasi Devleti Konu Anlatımı

Abbasiler Devleti (750 – 1258) 750 yılında Ebu Müslim desteğiyle Ebul Abbas, Emeviler’in başkenti Şam’ı ele geçirerek Emevilere son verdi. 751 yılında Talas Savaşı yapıldı. Bu savaşta Türklerin Karluk, Yağma ve Çiğil boyları Abbasilere destek etmiş, savaşın ardından da İslâmiyet’i kabul etmişlerdir. Halife Mansur devrinde ilk defa eski Yunan ve Hellenistik medeniyetine ilişkin yapıtlar tercüme edilmeye başlanmıştır. Abbasilerin en parlak …

Devamını Oku

Emeviler Dönemi Hakkında Bilgi

Emeviler Devleti (661 – 750) Muaviye Dönemi (661 – 680) Muaviye devrinde, düzen sağlamlaştırıldı ve fetihler yine başlatılmıştır. Doğu’da Maveraünnehir’e girilmiş, İstanbul 2 defa kuşatılmış, ancak muvaffakiyet sağlanamamıştır. Muaviye devrinin en mühim olaylarından birisi de oğlu Yezid’i veliaht ve halife ilan etmesidir. Böylelikle halifelik “saltanat”a dönüşmüştür. Yezid Dönemi (680 – 685) Yezid devrinin en mühim gelişmesi Kerbela Vakası‘dır. Hz. Peygamberin …

Devamını Oku

Hz. Ali Dönemindeki Önemli Olaylar Kısaca

Hz. Ali Dönemi Hz. Ali’nin halife seçilmesinden az bir zaman ardından , Hz. Osman’ın katillerinin bulunmasında yavaş davranıldığını söyleyen Hz. Muaviye ve Hz. Aişe, Hz. Ali’nin halifeliğini tanımadılar. Bu sebeple Hz. Aişe’nin önderliğindeki Mekke grubu ile Hz. Ali grubu aralarında Cemel Savaşı yapılmıştır (656). Müslümanlar aralarında yapılmış olan bu önce savaşı Hz. Ali kazanmış ve İslâm dünyasında bir ayrılık olmamıştır. …

Devamını Oku

Hz. Osman Dönemi Kısaca

Hz. Osman Dönemi Hz. Osman Dönemi Askeri Faaliyetleri * İran’ın fethi tamamlanmış, Trablusgarp ve Tunus fethedilmiştir. Kafkaslara giren İslam Orduları Hazarlara yenilerek Kafkasların güneyine çekilmiştir. * Şam Valisi Muaviye tarafından ilk defa donanma oluşturulmuş , Kıbrıs bu donanmanın seferleri sonucu olarak vergiye bağlanmış, Rodos fethedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in Çoğaltılması Dört Halife devrinde toprakların genişlemesine paralel olarak değişik uluslar İslâmiyet’i benimsemişti. Değişik …

Devamını Oku

Hz. Ömer Dönemi Kısa Özet

Hz. Ömer Dönemi Siyasal Gelişmeler * Suriye, Filistin, İran, Irak, Mısır, Azerbaycan fethedilmiştir. * İslâm kültürü ilk defa bu dönemde çeşitli kültürlerle karşılaşmıştır. Bizans ve Sasani kültürleri İslâm kültürünü pozitif istikamette etkilemiştir. Teşkilatlanma Alanındaki Gelişmeler Hz. Ömer devrinde toprakların genişlemesiyle yeni düzenlemelere gidilmiştir: * Mali sorunları çözümlemek amaçlı ilk divan teşkilatı kurulmuştur. * Vilayetlere sevk edilen valilerin yanına adalet işlerinden …

Devamını Oku

Hz. Ebubekir Dönemi Kısa Özet

Dört Halife Devri (632 – 661) Hz. Muhammed, vefatı esnasında bireylerin tercih etme haklarına saygılı davranmak amacıyla mahaline kimseyi atamamıştır. Müslümanlar Kureyş’in ileri gelenlerinden Hz. Ebubekir halife seçtiler. 4 Halife Devri’nde Halifeler seçimle belirlendiğinden bu döneme “Cumhuriyet Devri” denilmiştir. 1. Hz. Ebubekir Devri (632 – 634) İç Olaylar Hz. Muhammed’in vefatından ardından zekat vermeyen ve dinden dönenlerle uğraş edilerek rejim …

Devamını Oku

Hz. Muhammed Dönemi Siyasi Olayları Kısa Bilgi

Hz. Muhammed Dönemi Siyasi Olayları Bedir Savaşı (624) Medine’ye hicret eden Müslümanların Mekke’deki mallarının yağmalanıp Şam’da satılması üzerine Hz. Muhammed (SAV) bir misilleme olarak Şam’dan dönen kervanın Medine yakınlarında yolunu kesmek istemiştir. Bu gelişim üzerine Mekkelilerle Müslümanlar aralarında Bedir Savaşı yapılmıştır. Bedir Savaşı’nın Sonucunda; * Müslümanlar politik ve dini bakımdan ek olarak kuvvetli duruma gelmiştir. * Hz. Muhammed’e itimat artmıştır. …

Devamını Oku

Mekke’den Medine’ye Hicret Kısa Özet

Hicret Hz. Muhammed ve müslümanların Mekkelilerin zulmünden kaçarak Medine’ye yaptıkları göçtür. Hicretin Nedenleri * Mekkeli müşriklerin Müslümanlara karşın baskılarını artırmaları ve İslâmiyet’in Mekke’de yaşanamaz duruma gelmesi* İslamiyetin Mekke’de yayılma alanının kalmaması ve Hz. Peygamberin İslâmiyet’i farklı yerlere yayma arzusu Hicretin Sonuçları * Medine’de İslâm devleti kurulmuştur.* Muhacirlerle Ensar kardeş edilmiştir. Böylelikle Müslümanlar aralarında toplumsal yardımlaşma artmıştır.* Müslümanların Medine’ye yerleşmeleri Mekkelilerin …

Devamını Oku

Endülüs Emevi ve Beni Ahmer Devleti Kısa Bilgi

ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ (756-1031) *İspanya’da kurulan ilk İslam Devleti’dir. (Başkent Kurtuba) *Abbasilerden kaçan Emevi ailesince kuruldu. *İlim ve kültür alanında ilerlediler. (Kurtuba Sarayı) *Halifelikte hak iddia ettiler. BENİ AHMER DEVLETİ ( 1232-1492 ) *İspanya’daki son Müslüman devlet. (Başkent Gırnata) *İlimde çok ileriydiler ve Avrupa’dan öğrenciler gelirdi. *1492’de Hristiyanlar yıktı. Müslümanları ve Yahudileri katlettiler. Osmanlı Devleti yardım etti .Oruç Reis ve …

Devamını Oku

Abbasiler Dönemi Kısa Bilgi

ABBASİLER DÖNEMİ ( 750-1258 ) – Başkentleri Bağdat’tır. – Emeviler gibi Irkçılık yapmadılar, uzun yaşadılar. – Emeviler gibi büyük fetihlerle değil, bilimsel faaliyetlerle tanınırlar. – Bağdat kültür merkezi olmuş Yunan ve Hellen eserleri Arapça’ya çevrilmiştir. – En parlak dönemlerini Harun Reşid zamanında yaşadılar. Bizans’a karşı Avasım eyaletini kurdu. (Adana, Tarsus, Malatya) – Mutasım, Türk askerler için Samerra şehrini kurdu. – …

Devamını Oku


] }