9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 156 Cevapları

1. Etkinlik: İSLAMİYET VE TÜRKLER

İslamiyetin kabulü Türklere yeni bir ruh ve kuvvet vermiş, Asya steplerinden Avrupa içlerine kadar uzanan sahalarda büyük ve uzun ömürlü devletlerin kurulmasında başlıca etken olmuştur. Müslüman Oğuzların Hz. Muhammed zamanından beri asırlarca gerçekleştiremedikleri Anadolu’nun fethi ve buranın ikinci bir Türk vatanı olması ile Osmanlı Devleti’nin dünya tarihinin en büyük ve en uzun ömürlü devletlerden biri olmasında İslam dininin oynadığı rol son derece önemlidir. Daha da önemlisi, İslam dininin ortaya koyduğu nizam ile Türk töre ve yaşayışı birbirine uyduğu, birbirini tamamladığı için Türkler millî varlıklarını devam ettirmişerdir. İslam dinini kabul eden Türk boylarından hiçbiri diğer dinleri kabul edenler gibi varlıklarını kaybetmemişlerdir.

Türklerin Müslüman olması İslam dünyasını nasıl ve ne şekilde etkilemiştir?

Abbasiler döneminde ivme kaybeden İslam ordularının ilerleyişi ve İslamın yayılışı Türklerin müslüman olması ile tekrar hızlanmıştır. Aynı zamanda Türkler İslam dünyasının liderliğini ve koruyuculuğunu yapmışladır. Bilim ve kültür alanında katkılar sağlamışlardır.

2. Etkinlik: İSLAM DİNİ VE TÜRK TOPLUM YAPISI

Türk-İslam devletlerinde halkın belli bir bölümü göçebe idi. Çadırlarda yaşar, sürülerinin peşinde ya-zın yaylalara, kışın da kışlaklara göç ederlerdi. Köy, kasaba ve kentlerde oturanlar da çiftçilik ve zanaatla uğraşırlardı. İslamiyeti benimsedikten sonra Türklerin yerleşik yaşama geçişleri hızlandı. Kent, köy ve kasabalarda oturanların oranı arttı. Çeşitli dillerin konuşulduğu Türk  toplumunda İslam hukuku belirleyici oldu. Türk toplumu eski inançların etkisiyle farklı din ve mezheplere karşı hoşgörülerini kaybetmedi. Türkler Müslüman olduktan sonra da giyim, yemek kültürü, örf ve âdetlerini sürdürdüler, kendilerine has kıyafetleriyle Arap ve İranlılardan kolaylıkla ayrıt edilebilme özelliğini bu dönemde de korudular.
Türklerdeki vergi sistemi ziraat ve ticaretten alınan vergilere dayanıyordu. Müslümanlardan zekât ve öşür, gayrimüslümlerden ise cizye ve haraç vergisi alınıyordu. İslamlaşma ile birlikte Türk toplumunda daha önce de olduğu gibi sınıflı bir toplum yapısı hiçbir zaman yaşanmadı. Adalet önünde herkes eşit haklara sahipti.

İslam dini, Türk toplum yapısında ne gibi değişiklikler meydana getirmiştir?

İslamiyetin kabulü ile Türklerin yerleşik hayata geçişi hızlanmıştır. Devletin aldığı vergi çeşitleri değişmiştir.


] }

Tavsiye Konular

Büyük Selçuklu Ordusu

Büyük Selçuklu Ordusu

Bu yazımızda Büyük Selçuklu Devleti’nin ordusunu oluşturan bölümler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Büyük Selçuklu Ordusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir