İlk Türk İslam Devletleri Test Soruları ve Cevapları

Test AdıTürklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Test Soruları
Test TürüÇoktan seçmeli
Soru Sayısı13
Tavsiye olunan süre19 dakika
İlk Türk İslam Devletleri Test Soruları ve Cevapları

1.Aşağıdakilerden hangisinin 751 Talas Savaşı’nın sonuçları arasında olduğu söylenemez?
A) Türk-İslam tarihi başlamıştır. B) Esir edilen Çinlilerden kâğıt, pusula, matbaa, mürekkep gibi buluşlar öğrenilmiştir. C) Türk milleti İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmiştir. D) Orta Asya olası Çin istilasından kurtulmuştur. E) Türk-Arap dostluğu başlamıştır.

2. Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam devletidir. Mimaride oldukça ilerleyen bu devlet dünyanın ilk akıl ve ruh sağlığı hastanesini de yaptırmıştır. Ancak bu devlet 905 yılında Abbasiler tarafından yıkılmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tolunoğulları B) Samanoğulları C)Akşitler D)Fatimiler E)Şii Büveyhoğulları

3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Karahanlı Devleti’ne aittir?
A) Asya’da İslamiyeti kabul eden ilk Türk devletidir. B) Fırat ile Dicle nehirleri arasında kurulmuştur. C) Asya’da kurulan ilk Türk devletidir. D) Bilge Kül Kadir Han döneminde Moğollar tarafından yıkılmışlardır. E) Anadolu’nun önemli ticaret yollarına çok sayıda kervansaraylar inşa etmişlerdir.

4. I. 963 yılında Alp Tegin tarafından Gazne başkent olmak üzere kuruldu. II. İslam’ın koruyuculuğunu yapan ilk Türk İslam devletidir. III. İmparatorluk karakteri gösteren ilk Türk İslam devletidir. IV. 17 Hint Seferiyle tüm Hindistan’ı egemenlik altına alan ilk Türk devletidir. V. 1040 Katvan Savaşı’yla yıkılma sürecine girmiştir.
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Gazne İmparatorluğu’na ait değildir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

İPUCU: Gazneliler Özet

5. I. Nesa
II. Serahs
III. Nihavent
Yukarıdaki savaşlardan hangileri Büyük Selçuklu Devleti’yle, Gazneliler arasında yapılmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I,II ve III

6. I. Alp Tegin
II. Selçuk Bey
III. Aslan Yabgu IV. Gazneli Mahmut
Yukarıda adı geçen beylerden hangileri Büyük Selçuklu Devleti’nde görev almıştır?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) II, III ve IV E) I, III ve IV

7. Büyük Selçuklu Devleti’nin tam bağımsızlığını sağladığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dandanakan B) Nesa C) Serahs D) Kadisiye E) Celula

8. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılış nedenlerinden biri değildir?
A) Atabeylerin bağımsızlık mücadeleleri B) Haçlı seferlerinin meydana getirdiği sarsıntı C) Göçebe Türkmenlerin isyanları D) Kösedağ Savaşı’nın kaybedilmesi E) Batinilerin yıkıcı faaliyetleri

İPUCU: Büyük Selçuklu Devleti’nin Yıkılmasının Sebepleri Maddeler Halinde

9. Dünyanın ilk üniversitesi olarak kabul edilen Nizamiye Medresesi aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından açılmıştır?
A) Tolunoğulları B) Akşidler C) Büyük Selçuklular D) Abbasiler E) Emeviler

10. Mısır’da kurulan ikinci Türk-İslam devletidir. Müslümanların kutsal şehirleri Mekke ve Medine’nin yönetimini üstlenmişlerdir. 969 yılında Fatimiler tarafından yıkılmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Eyyubiler B)Gazneliler C)Akşitler D)Tolunoğulları E)Harzemşahlar

11. Ahmet Yesevi’nin İslamı tasavvuf yoluyla anlattığı ……………….. adlı eseri vardır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Divan-ı Lügati-t Türk B)Divan-ı Hikmet C)Atabetü’l Hakayık D)Kutadgu Bilig E)Siyasetname

12. I. Dandanakan Savaşı
II. Yassıçemen Savaşı
III. Pasinler Savaşı IV. Miryokefalon Savaşı
Yukarıda verilen savaşlardan hangilerinin “Tuğrul Bey” Döneminde gerçekleştiği söylenebilir?
A) Yalnız IV B) II ve III C) I ve IV D) II ve IV E) I ve III

İPUCU: Tuğrul ve Çağrı bey Dönemi Özet

13. I. Büyük Selçuklular
II. Endülüs Emevileri
III. Karahanlılar
Yukarıdaki İslam devletlerinin hangisinde sultanın din bakımından halifeye, halifenin de siyaset bakımından sultana bağlı kaldığı savunulabilir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E) I, II ve III


BİR TEST DAHA 🙂 İlk Türk İslam Devletleri Test Soruları ve Cevapları 2

TAVSİYE: İlk Türk İslam Devletleri Doğru Yanlış Soruları

TAVSİYE: İlk Türk İslam Devletleri Boşluk Duldurma Soruları


] }

Tavsiye Konular

Büyük Selçuklu Devleti Haritası

Tuğrul ve Çağrı bey Dönemi Özet

Bu dönemde temel amaç tam bağımsız bir devlet haline gelmek ayrıca göçebe Türkmenlerle yurt bulmaktır. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir