9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 46-47 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 46-47 Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Olay, kısa süreçte gerçekleşen durumdur.
Olgu, olay neticesinde uzun sürede gerçekleşen durumdur.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisi olguya örnek gösterilemez?
A) Fransız ihtilali sonrası milliyetçilik akımlarının yayılması
B) Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’nun Türkleşmesi
C) Mohaç Meydan Muharebesi’yle Macaristan’ın alınması
D) Balkanların fethedilmesiyle Osmanlıların bu bölgede iskân politikası uygulaması
E) Rönesans hareketleriyle Avrupalıların bilim ve teknikte ilerlemeleri

2. Tarihî araştırmalar yapılırken tarafsız olunmalıdır.
Bu amaçla tarihî olayları değerlendirirken;
I. Değişik kaynaklardan faydalanılmalıdır.
II. Olaylar, döneminin şartlarına göre değerlendirilmelidir.
III. Subjektif davranılmalıdır.
yargılarından hangisine ya da hangilerine başvurulmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II, III

3. Kimyada deney, sosyolojide ise gözlem metodu kullanılırken bu durum tarih bilimi için geçerli değildir.
Bu durumların nedenleriyle ilgili olarak;
I. Tarih biliminde olayların tekrar edilmesinin mümkün olmayışı,
II. Tarih biliminin konusunun sadece insan olması,
III. Tarih biliminin yalnız siyasi olayları incelemesi
yargılarından hangisinin ya da hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

4. I. Eski yazıların incelenmesi
II. Eski paraların değerlendirilmesi
III. Milletlerin dil yapılarının incelenmesi
Yukarıda verilenlerin araştırılmasında hangi bilim dallarından faydanılması söz konusudur?
A) Paleografya, filoloji, nümizmatik
B) Nümizmatik, paleografya, filoloji
C) Filoloji, nümizmatik, paleografya
D) Filoloji, paleografya, nümizmatik
E) Paleografya, nümizmatik, filoloji

5. Türkler tarih boyunca birçok milletlerle kültür alışverişinde bulunmuş, değişik kültürlerin etkisiyle
çeşitli takvimler kullanmışlardır. Buna göre;

I. On iki hayvanlı,
II. Hicri,
III. Miladi
takvimlerden hangisi ya da hangileri Türklerin değişik kültürlerden etkilendiklerine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

B. Aşağıdaki cümlelerin başına, verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. (D) Tarih biliminde mutlak doğru yoktur.
2. (Y) İnsanı ilgilendiren sosyal, ekonomik, siyasi ve dinî alanda ortaya çıkan her şeye “olgu” denir.
3. (Y) Tarihî olayların zaman içinde sıralanmasında yardımcı olan bilim paleografyadır.
4. (D) Bir olayın araştırılmasında, olayın meydana geldiği zamanın koşullarının dikkate alınması, tarihte araştırmayı kolaylaştırır.
5. (D) Tarihî kaynakların incelenmesini kolaylaştırmak için tasnif (sınışandırma) yapılır.

C. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. Tarihî olayları neden-sonuç ilişkisini dikkate almadan aktaran tarih yazım tekniğine HİKAYECİ  TARİH denir.
2. Armaların incelenmesinde HERALDİK, kitabelerin incelenmesinde ise EPİGRAFYA tarihe yardımcı olan bilim dallarıdır.
3. Osmanlı Devleti’nde tarih yazıcılarına VAKANÜVİST denmektedir.
4. Türkler sırasıyla 12 HAYVANLI, HİCRİ,CELALİ, RUMİ ve MİLADİ  takvimleri kullanmışlardır.
5. HEREDOT hikâyeci tarih anlayışının öncüsü kabul edilirken TUKİDİDES ise öğretici tarih anlayışının öncüsü kabul edilir.

Ç. Aşağıda verilenleri örnekteki gibi eşleştiriniz.

1. (B) Antropoloji              (A) Öğretici tarih
2. (D)şehnameci               (B) insan ırklarını inceleyen bilim dalı
3. (C)Celali takvim            (C) Selçuklular Döneminde kullanılan takvim
4. (A) Thukydides                (D) Osmanlı Devleti’nde ilk tarih yazıcıları
(E) Hikayeci tarih

D. Yanda verilen bulmacayı çözünüz.

1. Hz. İsa’nın doğumu.          MİLAT  
2. Hititlerde yıllıklara verilen ad.   ANAL
3. Kitabe bilimi.                           EPİGRAFYA
4. Kısa sürede gerçekleşen durum.  OLAY
5. Uzun sürede gerçekleşen durum.  OLGU
6. Eski yazıları inceleyen bilim dalı.  PALEOGRAFYA
7. Ülkemizde bugün kullandığımız takvimin adı. MİLADİ
8. Geçmişte yaşayan toplumların yaşantılarını yer zaman belirterek inceleyen bilim dalı. TARİH
9. Asır (Eş anlamlısı).  YÜZYIL
10. Nümizmatik biliminin ilgi alanı. PARA
11. Yer (Eş anlamlısı, tersi). NAKEM
12. Sınıflandırma (Tarih incelenmesinde kullanılan bir yöntem). TASNİF
13. Hatıra. ANI


] }

Tavsiye Konular

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları ile genel tekrar yapmaya çalışacağız. Cevaplar hemen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir