Tarih ve Zaman Test Soruları 2

Test AdıTarih ve Zaman Test Soruları 2
Test TürüÇoktan seçmeli
Soru Sayısı12
Tavsiye olunan süre18 dakika

Tarih ve Zaman Test Soruları 2

1.

 1. Antropoloji
 2. Nümizmatik
 3. Epigrafya
 4. Arkeoloji

Yukarıda verilen tarihe yardımcı bilimlerden hangileri, yazılı kaynaktan yararlanmak zorundadır?

A) 1 ve 2 B) 1 ve 3     C) 2 ve 3   D) 2 ve 4 E) 2,3 ve 4

Cevap: C

2.Aşağıda verilen olaylardan hangisi daha kesin tarihi gösterir?

A) 1917’de Rusya’da Bolşevik İhtilali gerçekleştirilmiştir.

B) Büyük İskender M.Ö 356-323 tarihlerinde yaşamıştır.

C) Mimar Sinan 1490 tarihinde doğmuştur.

D) M.Ö 1280 tarihinde Kadeş Antlaşması imzalanmıştır.

E) Gümrü Antlaşması 3 Aralık 1920’de yapılmıştır.

Cevap: E

3.Yontma Taş Devri’nde;

 1. Avcılık ve toplayıcılığın temel geçim kaynağı olması
 2. Aletlerin taştan yapılması
 3. Mağara duvarlarına hayvan resmi çizilmesi

Gibi faaliyetlerden hangileri insanları göçebe hayat sürmeye zorlamıştır? 

A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) Yalnız 3  D) 1 ve 2 E) 1,2 ve 3

Cevap: A

4. Cilalı Taş Devri’nde tarımsal üretim ve toprak mülkiyetinin başlamasıyla sosyal sınıflar oluşmaya başlamıştır.

Bu bilgiye dayanarak,

 1. Ekonomide gelişmeler sosyal hayatı etkilemiştir.
 2. Tarım yapıldığı bölgelerde tarih öncesi devirler sırasıyla yaşanmıştır.
 3. Tarım ilk defa Cilalı Taş Devrinde yapılmıştır.

gibi yargılardan hangilerine varılabilir?

 1. A) Yalnız 1 B) Yalnız 2   C) 1 ve 2
 2. D) 1 ve 3   E) 1,2 ve 3

Cevap:  D

5.Tunç Devri’nin en önemli özelliklerinden biri de ticari faaliyetlerin oldukça yoğun oluşudur. Bu nedenle bu dönemde insanlar arasındaki iş bölümü artmış, bu da örgütlenme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Bu durumun;

 1. Kültürel etkileşimin artmasına
 2. Tarımsal üretimin başlamasına
 3. Yerleşik kültürlerin önemini kaybetmesine

gelişmelerden hangilerine ortam hazırladığı söylenemez?

 1. A) Yalnız 1 B) Yalnız 2   C) Yalnız 3
 2. D) 1 ve 2 E) 2 ve 3

Cevap: E

6.Tarih bilimi geçmişteki insan yaşamını incelerken geleceğe ışık tutar.

Buna göre, tarih bilimi ile ilgili,

 1. İnsanı konu alır.
 2. Geçmişle gelecek arasında bağ kurar.
 3. Sadece siyasi olayları inceler.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız 1 B) Yalnız 2   C) Yalnız 3   D) 1 ve 2 E) 2 ve 3

Cevap: D

7.Bir toplumun özgün bir medeniyet olmasına,

 1. Uluslararası ticaretin gelişmesi
 2. Kıtalararası göçler yapılması
 3. Devletlerarasında savaşlar yaşanması

gelişmelerinden hangileri engel olabilir?

A)Yalnız I             B)Yalnız II            C)Yalnız III            D)I ve II         E)I,II ve III

Cevap:E

8.Savaş, barış, antlaşma gibi tarihte meydana gelen olayları bilimsel olarak inceleyen tarih çeşidine Siyasi Tarih denir.

Buna göre,

 1. Malazgirt Savaşı
 2. Lozan Barış Antlaşması
 3. Gazneliler de farsçanın resmi dil olarak benimsenmesi

gelişmelerinden hangileri siyasi tarih kapsamında değerlendirilebilir?

 A)Yalnız I            B)Yalnız II            C)Yalnız III           D)I ve II           E)I,II ve III

Cevap:D

 9.Tarihe yardımcı bilimlerden Nümizmatik geçmişte basılmış paraları inceler. Paralar, tarihçilere devletlerin çeşitli özellikleri hakkında bilgi verir.

Buna göre, Nümizmatik biliminden yararlanarak bir devletin yapısını inceleyen bir tarihçinin,

 1. Ekonomik durumu
 2. Kültür düzeyi
 3. Hükümdarları

gibi özelliklerinden hangileri hakkında bilgi edinebileceği söylenebilir?

 A)Yalnız I            B)Yalnız II           C)Yalnız III            D)I ve II            E)I ve III

Cevap:E

10.Tarihe yardımcı bilimlerden biri olan Filoloji, kısaca dil bilimi olarak tanımlanabilir. Filoloji, tarihte yaşamış toplumların ve günümüzdeki milletlerin dillerini inceleyerek diller arasındaki ilişkileri ve sözcük alışverişlerini araştırır.

Buna göre, Filoloji biliminden yararlanılarak;

 1. Toplumların sosyo-ekonomik durumları
 2. Coğrafi bölgelerin jeopolitik özellikleri
 3. Toplumlar arasındaki kültürel etkileşim

gibi konulardan hangileri hakkında bilgi sahibi olunabilir?

A)Yalnız I            B)Yalnız II           C)Yalnız III            D)I ve II            E)I ve III

Cevap:C                                                                                                                            11.Cilalı Taş Devri’nde Anadolu’da yaşayan insanlar evlerde yaşamaya ve tarımsal üretime başlamış ve ürettikleri ürünlerin bir bölümünü başka ürünlerle takas yapmışlardır.

Buna göre,

 1. Yerleşik hayata geçilmiştir.
 2. Ticari faaliyetler başlamıştır.
 3. Tarihi devirler başlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)Yalnız I            B)Yalnız II           C)Yalnız III            D)I ve II            E)I, II ve III

Cevap:D

12.Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi devirlerin genel özellikleri arasında sayılmaz?

A) Ateş ilk olarak Yontma Taş Döneminde kullanılmıştır.

B) Bölgelere göre çağların başlaması farklılaşmıştır.

C) Tarımsal üretim yerleşik yaşama zemin hazırlamıştır.

D) Yazılı kaynaklara rastlanmaz.

E) Sadece demirden yararlanılmıştır.

Cevap:E

 


] }

Tavsiye Konular

Tarihin Sınıflandırılması Örnekleri

Tarihin Sınıflandırılması Örnekleri

Kapsadığı zaman ve konulardan dolayı tarihin ilgi alanı oldukça geniştir. Bu nedenle geçmişin incelenmesini kolaylaştırmak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir