Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti Test Soruları 1

Test AdıBeylikten Devlete Osmanlı Siyaseti Test Soruları Cevaplı
Test TürüTest (Çoktan seçmeli)
Soru Sayısı13
Tavsiye olunan süre20 dakika

1 . Orhan Bey Dönemi’nde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlanması amacıyla Divanıhümayun kurulmuştur. Padişah başkanlığında toplanan divanda siyasi, askerî, ekonomik ve adaletle ilgili konular görüşülüp karara bağlanırdı. Divanda son sözü söyleme yetkisi padişaha aitti.

Buna göre, Divanıhümayun’la ilgili;

l. devlet işlerinin görüşüldüğü en yüksek kurum özelliği taşıdığı,

II. yürütme işleri yanında yargı görevini de üstlendiği,

III. padişahın yetkilerini kısıtlayan bir nitelik taşıdığı yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I              B) Yalnız II             D) il ve III               E) I, II ve III

2.

l. Ana ticaret yolları ve geçitlerin derbentçi denilen görevlilerin denetiminde olması

II.Ana yollar üzerinde kervansarayların yapılması

III.Antalya ve Alanya limanlarının fethedilmesi

Osmanlı Devleti’nin yukarıdaki çalışmalarından hangilerinin ticareti geliştirmeye yönelik olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I              B) Yalnız II             C) I ve II  D)  II ve III                    E) I, II ve III

3.

l. Orhan Bey

II. Murat

III Yıldırım Bayezıt

IV. Osman Bey

Yukarıda verilen Osmanlı padişahlarının tahta çıkma sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) I,II,III ve IV        B) IV,I,III ve II        C)  II,I,IV ve III      D)IV,II,I ve III          E) III,I,IV ve II

4. Aşağıdakilerden hangisi l. Mehmet döneminde meydana gelen isyanların özelliklerinden biri değildir?

A)Anadolu’da siyasi birliğin sağlanması

B)Sosyal ve dinsel hayatı değiştirmek istenmesi

C)Fetret devrinin uzamasına neden olması

D)Taht kavgalarının yaşanması

E)Bizans’ın Osmanlı iç işlerinin karışması

5.

I. Hac yollarının güvenliğini sağlamak

II. Yeni vergi alanları oluşturmak

III.Cihat ve gaza anlayışını uygulamak

Yukarıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Balkanlar yönünde fetih yapmasını sağlayan etkenlerdendir?

A) Yalnız I              B ) I ve II                C) I  ve III               D)  II ve III                    E) I, II ve III

6.

l . Osman Bey

II . Orhan Bey

II. l.Mehmet

Yukarıda verilen Osmanlı padişahlarından hangisi Osmanlı Devleti adına para bastırmıştır?

A) Yalnız I              B ) I ve II                C) I  ve III               D)  II ve III                    E) I, II ve III

7. Fetret Devri’nde Balkanlar’da Osmanlı’ya karşı herhangi bir isyanın çıkmamış olmasının ve bölge halkının devlete bağlılığını sürdürmesinin temel nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A)Gaza ve cihat anlayışıyla hareket edilmesi

B)Hoşgörü politikasının uygulanması

C)Rumeli’deki fetihlere ara verilmesi

D)Hristiyan dünyasıyla iyi ilişkilerin kurulması

E)Halktan haraç ve cizye adıyla vergi alınması

8. Mehmet Çelebi’nin;

I.Şeyh Bedrettin İsyanı lnı bastırması,

II.kardeşi Mustafa Çelebi İsyanı’nı bastırması,

III.Venedikler ile yaptığı deniz savaşını kaybetmesi

 faaliyetlerinden hangileri iç sorunlarla uğraştığını göstermektedir?

A) Yalnız I              B ) I ve II                C) I  ve III               D)  II ve III                    E) I, II ve III

9. Timur’un Ankara Savaşı öncesinde Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezit’e gönderdiği mektupta yer alan;

l. Anadolu beyliklerinin topraklarının iade edilmesi,

II. şehzadelerden birinin Semerkant’a rehin olarak gönderilmesi,

III. gönderilen külah ve kemerin kabul edilmesi

isteklerinden hangilerinin Osmanlılar açısından bağımsız devlet anlayışıyla çeliştiği söylenebilir?

A)Yalnız I               B) Yalnız II             C) I ve II           D) II ve III            E) ı, II ve III

10.Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın sonucunda ortaya çıkan ve 11 yıl süren Fetret Devri’nde yaşanan gelişmelerden biri değildir?

A)Osmanlı topraklarının Anadolu ile sınırlı kalması

B)Yıldırım Bayezit’in oğulları arasında taht kavgalarının yaşanması

C)Türkmen beyliklerinin bağımsız hâle geçmesi

D)Anadolu’da sosyal ve ekonomik düzenin bozulması

E)Devletin, toprak kaybına uğraması

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti Test Soruları 1

12.Ankara Savaşı sonucunda;

-Karesioğulları hariç, diğer beylikler tekrar kuruldu.

-Balkanlarda fetihler durdu ve İstanbul’un fethi gecikti.

-Yıldırım Bayezitlin oğulları arasında 11 yıl sürecek taht kavgaları yaşandı.

Bu bilgilere dayanarak Ankara Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?

A)Veraset sistemindeki belirsizliğin ortadan kalkmasına Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulmasına

B)Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulmasına

C)Osmanlı Devleti’nin var olan düzeninin bozulmasına

D)Osmanlı Devleti’nin bazı topraklarını kaybetmesine

E) Bizans üzerindeki Osmanlı baskının kırılmasına

13.Ankara Savaşı’nın neden olduğu Fetret Devri’ni sona erdiren Mehmet Çelebi’nin iç ve dış siyasette;

I.bozulan devlet otoritesini yeniden sağlama,

II.siyasi hâkimiyet alanını genişletme,

III.toplumun huzur ve refahını artırıcı düzenlemeler yapma    

faaliyetlerinden hangilerine yöneldiği söylenebilir?

A) Yalnız I              B) Yalnız II             C)I ve  II  D) II ve III               E) I, II ve III


BİR TEST DAHA: 10. Sınıf Tarih Dersi 1. ve 2. Ünite Test Soruları


] }

Tavsiye Konular

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı I. Murat döneminde (Hüdavendigar) Rumeli’de, Anadolu’da gerçekleşen siyasi olaylar ve teşkilatlanma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir