10. Sınıf Tarih Dersi 1. ve 2. Ünite Test Soruları

Test AdıYerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi, Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti Test Soruları Cevaplı
Test TürüTest (Çoktan seçmeli)
Soru Sayısı14
Tavsiye olunan süre21 dakika

10. sınıf tarih dersi 1. Ünitesi Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi ve 2. ünite Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti ni kapsayan cevaplı test soruları.

10. Sınıf Tarih Dersi 1. ve 2. Ünite Test Soruları

2. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nde ticaretin gelişmesini sağlayan etkenler arasında gösterilemez?

A) Kervansaraylar                B) Köprüler       C) Ahi Teşkilatı      D) Kümbet    E) Vakıflar

3. Aşağıda verilen sanat dallarından hangisi Türkiye Selçuklu Devleti mimarisinde kullanılmamıştır?

A)Resim ve Heykel              B) Tezhip               C) Hat        D) Oymacılık           E) Nakkaşlık

4. Kösedağ  savaşı sonuçlarından;

I. Moğollar’ın ağır vergiler koymaları

II.Sivas, Kayseri ve Erzurum gibi merkezlerin tahrip edilmesi

III.Moğol baskısından kaçan Türkmenlerin batıya gitmesi

durumlarından hangisinin Anadolu’da yeni siyasi oluşumların meydana gelmesine etki etmiştir?

A)Yalnız I               B) Yalnız II             C) Yalnız III        D) I ve II            E) II ve III

5-• Mülkiyeti ve vergi gelirleri hükümdara ait olan topraklardır.

    • Hükümdar istediği şekilde değerlendirir.

Yukarıda verilen toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Has     B) Zeamet              C) Tımar        D)Paşmaklık  E)Ocaklık

OKUMA TAVSİYESİ: Has Zeamet Tımar Nedir?

6-    I. Kütüphane

       II.Hamam

       III.Kümbet

Yukarıda verilenlerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nde kurulan külliyelerde halkın ihtiyaçlarını karşılama amacıyla yapılmıştır?

Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II    D) II ve III    E) I , II ve III

7. I. Başkentin İznik’ten Konya’ya taşınması

II. Anadolu’ya Türkiye denmeye başlaması

III. II.Beyliklerin kurulması

Yukarıda Türkiye Selçuklu Devleti döneminde gerçekleşen olayların oluş sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) I, II ve III            B) I, III ve Il            C) Il, I ve II     D) Il, III ve I        E) III, Il ve I

8.Osmanlı Devleti’nin beylikten devlete geçiş döneminde gerçekleşen aşağıdaki savaşların hangisinde cihat anlayışıyla hareket edildiği söylenemez?

A) Sırpsındığı        B) Koyunhisar       C) Ankara    D) Maltepe       E) Çirmen

9.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin beylikten devlete geçiş döneminde askerî ve siyasi alanda destek aldığı güçlerden biri değildir?

A)Türkmen Boyları

B)Ahiler

C)Akıncı Beyleri

D)Anadolu Türk Beylikleri

E)İlhanlılar

10.Aşağıdakilerden hangisi, Orhan Bey Dönemi gelişmelerinden biri değildir?

A) Bursa’nın alınıp başkent yapılması

B) Karesioğullarının Osmanlıya bağlanması

C) Karamanoğulları ile mücadele edilmesi

D) Rumeli’ye geçilmesi

E) Denizcilik hareketlerinin başlaması

11.Osmanlı Devleti’nin Beylikten devlete geçiş dönemi padişahlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Osman Bey: ilk Osmanlı parasının basılması

B) II. Murat: Rumeli Hisarı’nın yapılması

C) l. Murat: Pencik sisteminin uygulanması

D) Çelebi Mehmet: Fetret Devri’nin sona ermesi

E) Orhan Bey: Divanıhümayunun kurulması

12. Yıldırım Bayezit, İstanbul kuşatmalarını ………….. Savaşı ve ………. tehlikesi yüzünden kaldırmak zorunda kalmıştır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Niğbolu – Timur

B) l. Kosova – Moğol

C) II. Kosova – Bizans

D) Varna – Şah İsmail

E) Sırpsındığı – Uzun Hasan

13.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı beylikten devlete geçiş dönemi ile ilgili gelişmeleri kaleme alan yazarlardan biri değildir?

A) Ravendi         B) Aşık Paşaoğlu       C) Oruç Bey        D) Hoca Sadettin Efendi E)İbni Batuta

14. I. Mülkiyeti devlete ait olan topraklardır.       

II. Gelirleri sosyal hizmetlere ve hayır işlerine ayrılan topraklardır.        III.Tasarruf hakkı kişiye ait olan topraklardır.

Osmanlı Osmanlı Devleti’nde yukarıda özellikleri verilen topraklar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?

                               Mülk                                      Vakıf                                      Miri

A)                              II                                               III                                           I

B)                              I                                                II                                           III

C)                             III                                               I                                             II

D)                             III                                               II                                            I

E)                             I                                                 III                                           II


BİR TEST DAHA: Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti Test Soruları 1


] }

Tavsiye Konular

II. Murat Dönemi İlkler

II. Murat Dönemi İlkler (Özellikleri)

II. Murat Dönemi İlkler (Özellikleri) Osmanlı Devleti’nin 6. padişahı II. Murat dönemi nde gerçekleşen ilkleri …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir