Osmanlı Devleti’nin Kuruluşuyla İlgili Görüşler

 • Beyliği’nin kurucularının; menşei, hangi boya mensup oldukları, Anadolu’ya ilk ne zaman geldikleri, hangi yörelerde yaşadıkları ve hatta beyliğin tam olarak ne zaman ve nerede kurulduğu günümüzde tartışma konusudur.
 • Nedeni Kuruluş Dönemi kaynaklarının yetersizliğidir.
 • Kuruluşu II. Murad, gelişmesi II.Mehmed ve yükselişi II. Bayezid dönemleri olarak kabul edilen Osmanlı tarihçiliği, II. Bayezid Dönemi’nden itibaren yeni bir ivme kazanmıştır.
 • Kuruluş Dönemi’nde yaşanan askerî ve siyasi gelişmeleri anlatan kaynaklar vardır: Bizans tarihçileri Pachymeres (Pakimires), Nikephoros (Nikeforos) ve Kantakouzenos (Kantakuzen), Arap Kaynakaları İbn-i Batuta, el-Ömerî, İbn-i Said ve İbn-i Haldun bunlara örnektir.
 •  Osmanlılar hakkında ilk tarihî bilgiler, Orhan Bey’in imamı İshak Fakih’in oğlu Yahşî Fakih tarafından kaleme alınan “Yahşî Fakih Menâkıbnâmesi”dir.
 • Bugün elimizde olan ve Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu ile ilgili bilgi veren kaynaklardan en eskisi ise Ahmedî’nin “İskendernâme” adlı eseridir

Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu : 

 • Osmanlılar; Oğuzların, Bozok Kolu’na bağlı Günhan Soyu’nun Kayı Boyu’na mensuptur.
 • Kayılar Selçuklularla birlikte Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu’ya gelmişlerdir.
 • 1230 yılındaki Yassı Çimen Savaşında Harzemşahlara karşı Anadolu Selçukluları ile birlikte savaşmışlardır.
 • I. Alaeddin Keykubat Kayıları bu hizmetleri karşılığında uç beyliği olarak Batıya gönderdi.
 • Ankara yakınlarındaki Karacadağ, Söğüt ve Domaniç bölgesine yerleştiler.
 • Bugünkü Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, İznik, Düzce,Yalova, Bolu, Bartın ve Zonguldak illerini kapsayan coğrafi alanın Antik Çağ ve sonrasındaki dönemde (Türklerin bölgeye gelişine kadar) ki adı Bitinya’dır
 • Bilinen İlk beyleri Gündüz Alp’tir.
 • Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu üzerine çalışmalar yapan tarihçilerin ileri sürdüğü görüşler farklılık göstermektedir.
 •  Özellikle Paul Wittek (Vitek), Mehmet Fuat Köprülü ve Halil İnalcık, beyliğin kuruluşu ile ilgili önemli teoriler ortaya atmışlardır.
 • Paul Wittek nazariyesinde, Osmanlı Beyliği’nin kuruluşunu “Gaza Tezi” ile açıklamıştır ve Osmanlıların, Kayı Aşireti ile de alakası bulunmadığını iddia etmiştir
 • Mehmet Fuad Köprülü  “uç”-lara özgü yapı üzerinde durmuştur.
Osmanlı Devleti’nin Kuruluşuyla İlgili Görüşler

Köprülü’ye göre Osmanlı Beyliği’nin kurulup gelişmesinde:

 • Türkmenlerin, gaza ruhu ile Bizans üzerine seferler yapması,
 • Selçuklu Devleti’nin zayıflaması ve beyliklerin kurulduğudönemde Anadolu’daki siyasi boşluk,
 • Türklerin sahip olduğu millî özellikler,
 • Kuruluş Dönemi hükümdarlarının yetenekli olması,
 • Gaziyân-ı Rûm, Ahiyân-ı Rûm, Bâcıyân-ı Rûm ve Abdalân-ı Rûm gibi askerî, sosyal ve iktisadi grupların varlığı,
 • Beyliğin kurulduğu bölgenin jeopolitik durumu,
 • Diğer Türk beyliklerinin, Osmanlı Beyliği’ne karşı tutumları gibi etmenler önemli rol oynamıştır.
 • Halil İnalcık, Paul Wittek’in tezini kabul etmekle birlikte yetersiz bulmuştur. İnalcık’a göre gaza Osmanlı Beyliği’nin kuruluşunda önemli bir yer tutar, fakat beyliğin kuruluşunu sadece gazaya bağlamak konuya tek boyutlu bakmaktır.

] }

Tavsiye Konular

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı I. Murat döneminde (Hüdavendigar) Rumeli’de, Anadolu’da gerçekleşen siyasi olaylar ve teşkilatlanma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir