Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Ünitesi Biryay Yayınları Sayfa 79-80 Ölçme Değerlendirme Cevapları

2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

A.  Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere tabloda verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.

2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

1. İnsanlar YENİTAŞ devrinde yerleşik hayata gecerek tarımla uğraşmaya başladılar.

2. Fırat ve Dicle arasında kalan bölgeye tarihte MEZOPOTAMYA denir.

3. Mısırlılar ile Hititler arasında MÖ 1280 yılında KADEŞ antlaşması imzalandı.

4. Bir devletin siyasi, askeri ve sosyo ekonomik nedenlerin etkisiyle sınırları dışında ele gecirip yönettiği topraklara KOLONİ denir.

5. 12 Levha Kanunları ROMA İmparatorluğu döneminde çıkarıldı.

6. Parayı icat eden ve kullanan ilk uygarlık LİDYA dır. Böylece ticarette TAKAS usulu sona erdi.

7. Büyük İskender’in Asya Seferi sonucunda Batı ve Doğu uygarlıklarının sentezinden ortaya çıkan uygarlığa HELLENİZM denir.

8. Persler Anadolu’yu SATRAPLIK denilen eyaletlere ayırarak yönetmişlerdir.

9. İlk alfabeyi FENİKELİLER, ilk yazıyı SÜMERLER bulmuştur.

 B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi yazınız.

(D) Anadolu’da ilk tarımsal faaliyetler Çayönü’nde, ilk şehir yerleşmesi Çatalhöyük’te başlamıştır.

(D) Uygarlıkların oluşumunda coğrafi, siyasi ve ekonomik faktorler etkilidir.

(Y) Hint Uygarlığı içerisinde yer alan Persler, Zerdüştlük dinini benimsemişlerdir.

(D) Romalılar başlangıçta karşı çıktıkları Hristiyanlık dinini MÖ 313’te Milano Fermanı ile kabul etmişlerdir.

(D) Mısır medeniyeti coğrafi özellikleri nedeniyle istila ve göç hareketlerinden çok fazla etkilenmemiştir.

(Y) İyonyalılarda güçlü bir merkeziyetçi yönetim vardı.

(D) Ahiret inancına sahip olan Urartular mezarlarını ev ve oda şeklinde yapmışlardır.

(Y) Friglerde kralın yetkileri pankuş denilen meclis tarafından kısıtlanmıştır.

(Y) Urartular, anal denilen tarih yıllıklarını tutarak olayları objektif bir şekilde yazmışlardır.

C. Aşağıdaki şehirlerin numaralarını ait olduğu devletlerin adının yanındaki parantezin içine yazarak şehirlerle devletleri eşleştiriniz.

1. Tuşpa                  (5) Hititler

2. Sard                   (1) Urartular

3. Ninova                (6) Frigler

4. Milet                   (4) İyonyalılar

5. Hattuşaş             (2) Lidyalılar

6. Gordion              (3) Asurlular

( ) Romalılar

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. I. Tanrılara hesap verme düşüncesiyle yıllıkların hazırlanması

II. Kralın yetkilerini kısıtlayan pankuş meclisinin açılması

III. Kölelerin bedel ödeyerek özgürlüklerine kavuşması

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri Hitit Uygarlığında yaşanmıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

2. İlk Çağ uygarlıklarında

I. Kolonicilik hareketlerinin başlaması

II. Zigguratların yapılması

III. Ölülerin mumyalanması

gelişmelerinden hangisi ya da hangileri dinsel inanışların insan faaliyetlerini etkilediğini gösterir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) II ve III

E) I ve II

3. İlk Çağ uygarlıklarından Mısır’ın Nil Nehri ve çevresinde, Mezopotamya’nın Dicle ve Fırat nehirleri arasında, Hint medeniyetinin ise Ganj ve İndus nehirleri çevresinde kurulmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Nehirlerin belli bölgelerde toplanması

B) Nehirlerin taşımacılık faaliyetlerini kolaylaştırması

C) Nehir alanlarının yerleşik yaşama ve tarımsal uğraşlara uygun olması

D) Nehirlerin rejimlerinin düzenli olması

E) Nehirlerin kutsal olarak kabul edilmesi

4. Ankara’daki Augustus Tapınağı ile Antalya’daki Aspendos antik tiyatrosu, aşağıdaki uygarlıklardan

hangisi tarafından yapılmıştır?

A) Roma

B) Mısır

C) Yunan

D) İyon

E) Pers

5. Neolitik (Yeni Taş) Devri’nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) İnsanlar yerleşik hayata gecmiştir.

B) Göçebe yaşam tamamen sona ermiştir.

C) Yabani hayvanlar evcilleştirilmiştir.

D) Tarımsal faaliyetler başlamıştır.

E) Dokumacılık ve seramik sanatı gelişmiştir.

 D. Aşağıdaki çalışmaları defterinize yapınız.

1. Anadolu’ya birçok uygarlığın gelip yerleşmesinin sebebi neler olabilir?

CEVAP: İkliminin, yerşekillerinin, bitki örtüsünün ve su kaynaklarının elverişli olması, göç yolları üzerinde olmasından dolayı pek çok kavim bu topraklara sahip olmak istemiştir.

2. Lidyalılar ticareti geliştirmek için ne gibi faaliyetler yapmışlardır?

CEVAP: Kral yolunu inşaa etmişler, parayı ticari hayata sokarak takas usulünü kaldırmışlardır.

3. Mısır uygarlığının istila ve saldırılara karşı korunaklı olmasının sebepleri arasında neler yer almaktadır?

CEVAP: Mısır’ın etrafı doğal setlerle çevrilidir. (Denizler ve çöller)

4. Yunan uygarlığında demokrasi hareketleri nasıl başlamıştır? Açıklayınız.

CEVAP: Atina, Isparta, Korint ve Tebai en önemli şehir devletleridir. Kent devletlerinin başında önceleri krallar bulunurdu. Zamanla güçlenen soylular, kralları devirerek yönetimi ele geçirdi. Böylece Yunan şehir devletlerinde soylu yönetimine dayalı aristokratik yönetimler kuruldu. Kolonicilik faaliyetleri ile zenginleşen tüccar ve zanaatkârlar soylulardan bazı haklar talep ettiler. Bu kişilere köylüler ve yoksul halk da katıldı. Şehirlerde halk meclisleri kuruldu.

5. Kültür ve uygarlığın tanımını yaparak aralarındaki ilişkiyi açıklayınız.

CEVAP: Uygarlıklar, kültürlerin kaynaşmasından oluşur.

6. Mezopotamya uygarlığı içerisinde yer alan medeniyetler hangileridir? Bu medeniyetlerin önemli özelliklerini yazınız.

CEVAP: Mezopotamya medeniyetleri Sümerler, Asurlular, Akadlar, Babiller, Elamlılardan oluşmaktadır.

Sümerler: İlk ay takvimini, ilk defa burçları, ilk yazıyı, ilk yazılı kanunları buldular/yaptılar.

Akadlar: İlk imparatorluğu kurdular.

Asur: Ninova’da ilk kütüphaneyi kurdular. Anadolu’ya yazıyı getirdiler.

Babiller: Hammurabi kanunları (İlk anayasa kabul edilir.), Babil Kulesi, Babil Asma Bahçeleri

Elamlılar:


] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir