11. Sınıf Tarih Dersi 1. ve 2. Ünite Test Soruları Çözüm Videolu

11. sınıf tarih dersi 1. ünite (Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti) ve 2. ünite (Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı) test sorularını içeren videomuza hoşgeldiniz.

Soruların çözümleri konunun sonunda yer alan videoda yer almaktadır.

11. sınıf tarih dersi 1. ve 2. ünite test sorusu çözümü

11. Sınıf Tarih Dersi 1. ve 2. Ünite Test Soruları

1. Hasan Hoca; Bu antlaşma ile Avusturya hükümdarı ile Osmanlı hükümdarı eşit hale gelmiş ve her yıl ödenen vergi kaldırılmıştır. Böylece 1533 İstanbul Antlaşması ile elde edilen üstünlük yitirilmiştir.
Hasan Hoca hangi antlaşmadan söz etmektedir?
A) Bucaş     B) Çehrin     C) Karlofça
D) Küçük Kaynarca        E) Zitvatorok

2. Viyana Kuşatması sonrası Osmanlı’ya karşı Kutsal İttifak kuurlmuş ve bu devletlerle Osmanlı 1683-1699 yılları arası savaşmak durumunda kalmıştır.

Aşağıdaki ülkelerden hangisi kutsal ittifak devletleri arasında yer almaz?

A)Lehistan   B)Venedik   C)İngiltere    D)Malta   E)Rusya

 3. Aşağıdakilerden hangisi Otuz Yıl Savaşı’nı bitiren antlaşmadır?
A) Augsburg   B) Westpfalia    C) Wittenberg
D) Lozan    E) Versay

TAVSİYE: Herhangi bir soruda bilmediğin bir kavram var ise sitemizde sağ üst köşede bulunan arama kısmına yazabilirsin. 🙂

 4. 1699’da imzalanan Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti açısından yeni bir dönemi ifade ediyordu.

Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşmasının Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir?                             

A) İlk defa büyük çapta toprak kaybına uğraması             

B) Avrupa üzerindeki psikolojik üstünlüğünü kaybetmesi

C) Osmanlı Devleti’nin saldırıdan savunmaya geçmesi

D) Gerileme Dönemi’nin başlaması

E) Avrupa’daki siyasi üstünlüğün korunması

Soruların çözümleri konunun sonunda yer alan videoda yer almaktadır.

5. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından değildir?

A) Avrupa ülkeleri yeni pazarlar buldu.
B) Sömürge imparatorlukları ortaya çıktı.
C) Ticaret yollarının güzergâhı değişti.
D) İpek yolu ticareti önemini korudu.
E) Akdeniz limanları önem kaybederken Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazanmaya başladı

6. Osmanlı Devleti, Kutsal İttifak Savaşlarından sonra,     

I. Karlofça, II. Pasarofça, III. 1700 İstanbul

antlaşmalarından hangilerini imzalamıştır?  

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. E) I, II ve III.

7. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı’nın kaybettiği toprakları geri alma ümidi güç kazanmıştır?  

A) 1700 İstanbul Antlaşması

B) 1533 İstanbul Antlaşması

C) Pasarofça Antlaşması

D) Prut Antlaşması

 E) Kerden Antlaşması

8. Osmanlı’nın doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kasr-ı Şirin B)  Ferhat Paşa C) Kerden
D) Amasya  E) Serav

OKUMA TAVSİYESİ: Ferhat Paşa Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

9. Osmanlı Devleti’nin toprak kazandığı son antlaşma olan Bucaş Antlaşması aşağıdaki hangi devletle imzalanmıştır?
A) Rusya B) İran  C) Lehistan  D) Avusturya   E) Venedik

10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin  İran ile yaptığı antlaşmalardan değildir?
A)Amasya Antlaşması    B)Ferhat Paşa antlaşması
C)Yaş  Antlaşması     D)Serav Antlaşması
E)Kasrı şirin Antlaşması

11. XVIII. yüzyılda Osmanlı’nın imzaladığı son kazançlı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belgrad B) Prut C) Bucaş D) Serav E) Pasarofça

12.Bir ülkenin zenginliğini, sahip olduğu altın ve gümüş gibi değerlere bağlayan ekonomik doktrinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Liberalizm B) Kapitalizm  C) Emperyalizm
D) Merkantilizm  E) Sosyalizm

13. Osmanlı Devleti, hangi antlaşma ile Rusya’ya kapitülasyon vermiştir?    

A) Amasya  B) Ferhat Paşa C) Küçük Kaynarca D) Bucaş   E) Belgrad

14. Osmanlı Devleti’nde, tımarların rüşvet karşılığında haksızca dağıtılması sistemin bozulmasına sebep olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin bozulmasının sonuçlarından değildir?

A) Merkezî otoritenin zayıflaması

B) Güvenlik zaaflarının doğması

C) İstanbul isyanlarının yaşanması

D) Tımar sahiplerinin dirliklerini kaybetmesi

E) Celâli isyanlarının artması

BİR BAK DERİM: Tımar Sitemi, Faydaları, Bozulmasının Sebepleri ve Sonuçları

15. Osmanlı donanması Çeşme’de hangi devletin donanması tarafından yakılmıştır?

A) Venedik B) İngiltere C) Rusya D) Fransa E) İspanya

16. Orta Çağ Avrupa’sında kilise tarafından her şeyin din kuralları ile açıklandığı skolastik düşünce hâkimdir. Kiliseye aykırı bir görüş öne sürmek suçtur. Bu sebepten ötürü bir çok bilim adamı Engizisyon Mahkemelerinde yargılanarak cezalandırılmıştır. Skolastik düşünce Rönesans hareketi ile birlikte yıkılmıştır. Bu bilgilere göre Rönesans hareketinden sonra Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?

A) Akıl ve bilimin önem kazanması

B) Deney ve gözlem yönteminin kullanılması

C) Din adamlarının  düşüncelerinin kesin  kabul görmesi

D) Özgür düşünce ortamının oluşması  

E) Bilimsel çalışmaların hızlanması

17. Mukataa; geliri iltizam yoluyla doğrudan hazineye giden arazidir. İltizam alan kişiye mültezim adı verilmiştir. Bunlar devlete ödedikleri peşin vergiyi salyaneli  eyaletlerden toplarlardı.
Yukarıdaki açıklamaya göre, XVII. Yüzyılda zengin tımarların mukataalı araziye dönüştürülmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Yeniçeri isyanlarının artmasıyla
B) Sosyal hizmetlerin düzenli hale getirilmesiyle
C) Hazinenin nakit ihtiyacının artmasıyla
D) Tarımsal üretimin artırılmasıyla
E) Sanayileşmeye önem verilmesiyle

18. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin bozulan ekonomisini dengede tutmak için aldığı tedbirlerden biri değildir? 

A) Mukataa B) Sanayi İnkılabı C) Para Tağşişi  D) Malikâne Sistemi E) Avarız vergisi

TAĞŞİŞ NEYDİ YAHU DİYORSAN BUYUR: Para Tağşişi Nedir? Kısaca

19. Yeniçerilerin Lehistan seferindeki gayretsizliği üzerine Yeniçeri Ocağını kaldırarak düzenli bir ordu kurmak ve devlete çeki düzen vermek niyetinin duyulması üzerine yeniçeri isyanıyla öldürülen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A) II. Osman   B) IV. Murat  C) III. Mehmet

D) IV. Mehmet    E) III. Osman

 20. İlk gerçek …………………………. 1569 yılında 2. Selim döneminde Fransa’ya verilmiştir.

Boşluğa hangi kavram gelmelidir?  

A) Mültezim B) İltizam C) Malikane  D) Kapitülasyon E) Mütekabiliyet

21.Osmanlı padişahları, devletin kötüye gidişinin sebepleri ve bu gidişin durdurulması hakkında raporlar (layihalar) hazırlatarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır?   

A) Halk iradesine dayalı bir yönetim oluşturmak

B) Farklı dinî inançların yönetime yansımasını sağlamak

C) Sorunlara kalıcı çözümler getirmek

D) Yabancı devletlerin, ülkenin iç işlerine karışmasını engellemek 

E) Ülke yönetimini sağlayacak bir danışma meclisi oluşturmak

22. Lale Devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle sona ermiştir?

A) Kabakçı Mustafa İsyanı B) Şeyh Bedreddin İsyanı C) Şeyh Said İsyanı D) Patrona Halil İsyanı E) Deli Hasan İsyanı

23. Osmanlı Devleti’nde tarih yazımı ile görevli memura “vakanüvist” denilir.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin ilk vakanüvistidir?

A) Mustafa Naima B) Katip Çelebi C) Yanyalı Esad Efendi D) Molla Gürani E) Peçevi

24. Lale devrinden itibaren diplomasinin önem kazanması sonucunda hangi  kurumun önemi artmıştır?  

A) Vezir B) Defterdar C) Reisülküttap D) Kazasker  E) Sancakbeyi

25. I. Suhte İsyanı II. Celali İsyanı III. Kapıkulu İsyanı

Yukarıda ki isyanlardan hangileri daha çok Anadolu’da çıkmıştır?

A)Yalnız I  B)Yalnız II  C)Yalnız III  D)I-II  E)I-II-III

11. Sınıf Tarih Dersi 1. ve 2. Ünite Test Sorusu Çözümü (25 Soru ile Tekrar)

] }

Tavsiye Konular

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Klasik Sorular

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Klasik Sorular

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Klasik Sorular ile Full Tekrar 11. Sınıf Tarih Dersi …

2 Yorumlar

 1. Vermek Istemeyen seyirci

  Aga 17. YY yazıyor orayı düzeltin bence yoksa cevap bucaş olur.

  11. XVII. yüzyılda Osmanlı’nın imzaladığı son kazançlı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Belgrad B) Prut C) Bucaş D) Serav E) Pasarofça

  XVII. -> XVIII.
  – +

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir