İslamiyetin Doğduğu Dönemde Dünya

İçindekiler

İslamiyetin Doğduğu Dönemde Dünya

İçindekiler

1. İslamiyetin Doğduğu Dönemde Dünyada Siyasi Durum

1.1. İslamiyetin Doğduğu Dönemde Arap Yarımadasında Siyasi Durum

1.2. İslamiyetin Doğduğu Dönemde Arap Yarımadasında Sosyal Yapı

1.3. İslamiyetin Doğduğu Dönemde Arap Yarımadasında Dini Yapı

1.4. İslamiyetin Doğduğu Dönemde Arap Yarımadasında Ekonomik Yapı

İslamiyet öncesi döneme niçin Cahiliye Dönemi denmiştir?
Hz. Muhammed (SAV) öncesi devre “Cahiliye Devri” denilmesinin sebebi, insanların okur-yazar olmaması değildir. Aksine Cahiliye Devrinde çok gelişmiş bir Arap edebiyatı vardır.  Ahlaksız ve gaflet içinde yaşamaları, medeniyetten uzak olmaları, puta taplamaları, kadınlara yönelik tutumları nedeniyle Arap toplumunun İslamiyet öncesi dönemine, Cahiliye Dönemi denirdi.

İslamiyetin Doğduğu Dönemde Dünyada Siyasi Durum

Arap Yarımadası; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerdir. Peygamber efendimiz 571 yılında Mekke’de doğduğunda İslamiyetin Doğduğu Dönemde DünyaArabistan çevresinde iki büyük siyasi güç vardı. Doğu Roma ve Sasani İmparatorlukları (İran merkezli). Bu iki devletin sürekli olarak birirleri ile savaşmaları iki devleti yıpratmıştı.

İslamiyet’in ortaya çıktığı 6. yüzyılda Doğu Roma; Kafkaslar, Anadolu, Suriye ve Kuzey Afrika’ya kadar olan bölgelere hâkimdi. Afrika’da, Kızıldeniz’in kıyılarında ise Habeş Krallığı kurulmuştu. Orta Asya’da ise hakim güç Kök Türk Devleti idi. Avrupa’da ise feodalite (derebeylik) hüküm sürüyordu.

İslamiyetin Doğduğu Dönemde Arap Yarımadasında Siyasi Durum

Arap Yarımadası çöllerle kaplı olduğundan Doğu Roma ve Sasanilerin ilgisini çekmemiştir. Cahiliye Devri’nde Arap Yarımadasında siyasi birlik yoktur. Bu durumun temel sebepleri; kabilecilik anlayışı, soyüstünlüğü gütme ve kan davalarıdır.

Araplar haram aylarda savaşmazdı. Bu aylarda yapılan savaşlara Ficar Savaşları denirdi.

Bu dönemde Kuzey Arabistan’da Nebat, Tedmür, Gassani devletleri, Güney Arabistan’da Main, Seba ve Himyeri devletleri hüküm sürmüştür. Mekke, Yesrib ve Taif ise ayrı birer şehir devletidir.

İslamiyetin Doğduğu Dönemde Arap Yarımadasında Sosyal Yapı

Arap toplumu bedevi ve hadari olmak üzere ikiye ayrılırdı. Bedeviler göçebe yaşar; hayvancılık (deve) avcılık ve takasa dayalı ticaret ile uğraşırlardı. Hadariler yerleşik yaşar; tarım ve ticaretle uğraşırlardı. Her iki gurupta kabileler halinde yaşarken Hadariler bedevilerden farklı olarak kabile reisinden ziyade kabile meclisi tarafından yönetilirdi.

Cahiliye devrinde Arabistan’da insanlar; hürler, mevaliler ve köleler olmak üzere üç sosyal sınıfa ayrılmıştı. Hürler her hakka sahipken, köleler mal gibi alınıp satılır, miras bırakılabilirdi. Azad edilen köle mevali sınıfına geçerdi.

İslamiyet öncesi Arabistan’da erkek birden fazla kadınla evlenebilir ve eşlerini kolayca boşayabilirdi. Kadın ancak çocuğu olduktan sonra aileye kabul edilirdi. Kadınlar, mirastan da pay alamazdı. Kabilede önde gelen kişilerin kadınları ve kızları ayrıcalıklı tutulurdu.

Toplum kabilelerden oluşur. Kabilelerin başında şeyhler bulunurdu. Kan davaları yaygındı.

İslamiyetin Doğduğu Dönemde Arap Yarımadasında Dini Yapı

Arabistan genelinde inanış olarak Putperestlik hâkimdi. Bunun yanı sıra Hristiyanlık, Musevilik ve Haniflik (Hz. İbrahim’in dini) dinlerine inananlar da vardı.

İslamiyetin Doğduğu Dönemde Arap Yarımadasında Ekonomik Yapı

Bedevilerin geçim kaynağı hayvancılıktı. Şehirlerde yaşayan hadariler tarım ve ticaretle uğraşırdı. Mekke ticeretin merkezi idi. Dini merkez olması Mekke’ye ticari manada büyük avantaj sağlıyordu. Kuzey güney yönünde kervan ticareti yapıyorlardı.

İslamiyetin Doğduğu Dönemde DünyaTarım daha çok vahalarda yapılırdı. Yesrib ve Yemen önemli tarım merkezleri idi. Hurma ve kahve yetiştirilirdi.

Mekke’de haram aylarda Ukaz Panayırı yapılırdı. Panayırda ticaret yapılır, sohbet edilir ve yarışmalar düzenlenirdi. (spor ve şiir yarışmaları) Kazanan şiirler Kabenin duvarına asılırdı.

Panayırlar Arap toplumunda kültürel birliğin sağlandığı organizasyonlardı.

Konu bütünlüğü açısından aşağıdaki tavsiye linki okumanız faydalı olacaktır.

TAVSİYE LİNK: İslamiyet Yayılıyor


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir