Hasan BURAN

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 155 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

Yukarıda verilen bilgilere göre Türklerin İslam dinini benimsemesinde sizce hangi neden daha önemli rol oynamış olabilir? Türklerin İslam dinini benimsemesinde en önemli neden eski inançları ile İslamiyet arasındaki benzerliklerdir. İtil Bulgarları ilteberi Almış Han’ın isteği üzerine Bağdat’taki Abbasi halifesi kendisine din adamı ve askerî uzmanlardan oluşan bir heyet gönderdi. Müslüman heyetin İtil’e ulaşmasının ardından İtil Bulgarları 922 yılında topluca Müslüman …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 154 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ Hazırlık Çalışmaları 1. Farklı kültür ve medeniyetlerin birbiriyle ilişki kurmasında etkili olan faktörler neler olabilir? Farklı kültür ve medeniyetlerin birbiriyle ilişki kurmasında etkili olan faktörler: Göç, ticaret ve savaştır. 2. İslamiyet öncesi Türklerin sosyal ve kültürel hayatı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Sosyal Hayat: Çekirdek aile yapısı vardır. Ataerkildir. Kadın değerli ve önemlidir. Gök Tanrı inancı hakimdir. Kültürel Hayat: …

Devamını Oku

İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Biryay Yayınları Sayfa 151-152 Ölçme Değerlendirme Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

4. ÜNİTE İSLAM TARİHİ ve UYGARLIĞI ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME A.  Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere tabloda verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız. 1.  Bizanslılar HRİSTİYANLIK dininin ORTODOKS mezhebine bağlıdır. 2.  Mekkeli müşrikler HARAM aylarda savaşmaz, UKAZ denilen panayırlar kurarlardı. 3.  Mekkeli müşrikler, Müslümanların hukuki varlıklarını HUDEYBİYE Antlaşması’ndan sonra kabul etmişlerdir. 4.  Emeviler Arap olmayan Müslümanları MEVALİ (KÖLE) …

Devamını Oku

Endülüs Emevilerinin Bilim ve Kültür Alanında Yaptığı Çalışmalar

islam tarihi

Endülüs Emevilerinin Bilim ve Kültür Alanında Yaptığı Çalışmalar Kurtuba’da 600 cami, 300 hamam, 50 hastane, 80 sübyan mektebi 17 medrese ve bir çok yüksek okul vardı. IX. asır da bu okullarda yaklaşık 4000 ilahiyat öğrencisi okumaktaydı. 100.000 cilt kitabı içeren 20 kütüphane vardı. Müslümanların Sicilya ve Endülüs’te kurduğu medreseler aracılığıyla Avrupa’ya İslam dünyasındaki yeni gelişmeler aktarıldı. Birçok Hristiyan öğrenci bu …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 150 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

Aşağıdaki  “Türk-İslam Bilginleri” adlı etkinlikte verilen tabloda ilgili bölüme Türk-İslam bilginlerinin çalışma yaptıkları bilim dallarına göre adını, yaşadığı dönemi ve devleti, bilim ve teknolojiye yaptığı katkıları yazınız. Çalışmalarınızı arkadaşlarınızla karşılaştırınız. 14. Etkinlik: TÜRK-İSLAM BİLGİNLERİ Türk-İslam Yaşadığı Dönem Bilim Dalı Bilginin Adı ve Türk-İslam Devleti Bilim ve Teknolojiye Yaptığı Katkı Matematik Cebir  Harezmi  Abbasiler  Kitab’ul Muhtasar fi Hisabi’l Hind’i yazdı.  İbn-i …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 147 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

TÜRK-İSLAM BİLGİNLERİ Hazırlık Çalışmaları 1. İslam dininin bilimi teşvik etmesi Türk-İslam bilginlerini nasıl etkilemiştir? Bilimin önü açılmış ve gelişimi hızlanmıştır. 2. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır? Alim: Allah’ın (CC) 99 isminden biridir. Çok bilen, bilgisi sonsuz, farkında olan, her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedî ve ezelî olan demektir. Fakih: Bir şeyi iyi bilen, iyi anlayan kimse …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 146 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

Abbasilerin Samarra’yı kurmak istemelerinin amacı ne olabilir? Halife Mutasım’ın annesi Türktür. Türklere olan güveninden dolayı Türklerden bir ordu oluşturur. Lakin Türklerin Araplaşlarla kaynaşmasını ve Araplarla benzeşmesini ve savaşçı özelliklerini kaybetmelerini istememektedir. Bu sebeple Bağdat’a yetmiş mil uzaklıkta ünlü Abbasi kumandanı Türk asıllı Eşnas tarafından Samarra şehri kuruldu. (836 (H.222)) Samarra kuruluşundan 892 (H.279) senesine kadar 57 yıl, Abbasi Devleti’ne başkentlik …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 145 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

12. Etkinlik: HARUN REŞİT VE CHARLEAMAGNE Harun Reşit, sadece kendi ülkesinde değil, Avrupa’da da büyük ün kazanmıştı. Frank Kralı Charlea-magne ile dostane bir ilişki kurmuştu. Bu duruma şu tarihî gelişmeyi örnek verebiliriz: Frank Kra lı Char-leamagne Harun Reşit’ten Hristiyanların Kudüs’ü serbestçe ziyaret etmelerine  izin verilmesini istemişti. Charleamagne’ın bu ricasını kabul eden Harun Reşit, ona elçiler ve hediyeler göndermişti. Bu hediyeler …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 144 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

E. ABBASİLER DÖNEMİ (750-1258) Hazırlık Çalışmaları 1. Abbasiler dönemine “İslam tarihinin rönesansı” denilmesinin nedenleri nelerdir? Araştırınız. a) Bu dönemde Bağdat şehri bir bilim ve kültür merkezi hâline geldi. b) Tercüme odaları kurularak pek çok eser Yunanca ve Latinceden Arapçaya çevrildi. c) Bilim insanları ve sanatçılar korunup desteklendi. d)  Bağdat’ta bilimsel araştırma merkezleri olan “Dar’ül Hikme”ler açıldı. e) Devrin en zengin …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 143 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

11. Etkinlik: ENDÜLÜS MEDENİYETİ Endülüs Emevilerine kadar İstanbul hariç hiçbir şehrin 300.000’den fazla nüfusu, hiçbir belediyenin bir tane olsun hastanesi, hiçbir yerin zikre değer bir kütüphanesi veya umumi bir hamamı asla mevcut değildi. Aynı tarihlerde şehirlerin caddeleri kaldırımsız, süprüntü ve pislik için de, son derece sağlıksız bir durumdaydı. 28 Mart 1819 tarihinde bile “Kölnisc he Zeitung” gazetesi ilahî nizam ve …

Devamını Oku