İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Biryay Yayınları Sayfa 151-152 Ölçme Değerlendirme Cevapları

İçindekiler

4. ÜNİTE İSLAM TARİHİ ve UYGARLIĞI

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

A.  Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere tabloda verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.

4. ünite ölçme değerlendirme1.  Bizanslılar HRİSTİYANLIK dininin ORTODOKS mezhebine bağlıdır.
2.  Mekkeli müşrikler HARAM aylarda savaşmaz, UKAZ denilen panayırlar kurarlardı.
3.  Mekkeli müşrikler, Müslümanların hukuki varlıklarını HUDEYBİYE Antlaşması’ndan sonra kabul etmişlerdir.
4.  Emeviler Arap olmayan Müslümanları MEVALİ (KÖLE) diye adlandırarak onlara DEVLET ve ORDU YÖNETİNDE görev vermediler.
5.  Abbasi Devleti’nin otoritesinin zayıflamasıyla ortaya TAVAİF-İ MÜLÜK denilen devletler ortaya çıkmıştır.
6.  Hz. Ömer döneminde Irak ve İran toprakları SASANİ İmparatorluğu’ndan alınmış ve bu devlete son verilmiştir.
7.  El Kanun Fit Tıp İBN-İ SİNA‘nın yazmış olduğu en önemli eserlerinden biridir.

B.  Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi yazınız.
(D)   Bağdat Kütüphanesi Moğol istilasında yakılmıştır.
(Y)   Puvatya Savaşı ile Müslümanların batıdaki ilerleyişi hızlanmıştır.
(D)   Emeviler döneminde İslam mimarisi Avrupa mimarisi ile yarışabilecek seviyeye gelmiştir.
(Y)   İslamiyetten önce kabileler hâlinde yaşayan Araplar arasında siyasi birlik kurulmuştur.
(Y)   Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında ilk olarak Uhud Savaşı yapılmıştır.
(D)   Mısır, Suriye ve Kudüs, Hz. Ömer döneminde fethedilmiştir.
(Y)   Kur’an-ı Kerim, Hz. Osman döneminde kitap hâline getirilmiştir.

C.  Aşağıda verilen olayların başındaki numarayı yaşandığı dönemin başındaki parantez içine yazarak olaylarla yaşandığı dönemleri eşleştiriniz.
Olay             Yaşandığı Dönem
1.   Nihavend Savaşı    ( 3  ) Abbasiler Dönemi
2.   Puvatya Savaşı       ( 1 ) Hz. Ömer Dönemi
3.  Beyt’ül Hikme       ( 2  ) Emeviler Dönemi
4.   Kurtuba Medresesi    ( 5  ) Hz. Muhammed Dönemi
5.   Vatandaşlık Antlaşması    ( 4 ) Endülüs Emevileri Dönemi
6.   Cemel Savaşı       (   ) Hz. Ali Dönemi
( 6  ) Hz. Osman Dönemi

Ç.  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. İslamiyet öncesinde Arabistan’da tüm Arap Yarımadası’nı egemenlik altına alan merkezî bir devlet kurulamamıştır.
Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çok tanrılı din anlayışının hüküm sürmesi
B) Arabistan’ın dışarıdan sürekli istilaya uğraması
C) Kabile yaşamının varlığı   
D) Dinî anlayışın olmayışı
E) Arabistan’da yaşamaya elverişli yerlerin azlığı
2. Hz. Ömer döneminde ordugâh şehirler kurulmuş, fethedilen yerler yönetim birimlerine ayrılarak divan teşkilatı oluşturulmuştur.
Buna göre;
I. Düzenli bir devlet örgütü kurulmuştur.
II. Devletin sınırları genişlemiştir.
III. Fetihler durma noktasına gelmiştir.
yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II     D) I, II ve III  E) Yalnız III
3.  I. Arap milliyetçiliğine dayalı bir politika izlemek
II. Halifeliği saltanat hâline getirmek
III. İspanya ve çevresini fethetmek
Yukarıda verilen gelişmelerden hangisi veya hangileri Emevilerin yıkılışında etkili olmuştur?
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) II ve III   D) Yalnız III  E) I, II ve III
4.  Felsefe, fizik ve müzik alanında çalışmalar yapmıştır. Aristo’nun eserlerini inceleyip yeni yorumlar
getirdiği için Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) adı verilmiştir.
Yukarıda sözü edilen Türk-İslam bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazali  B) İbn-i Rüşd   C) El Bî ru nî  D) İbn-i Sina  E) Farabi
5. – İslam savaş hukukunun temeli atılmıştır.
 – Müslümanların müşriklere karşı kazandığı ilk başarıdır.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçları arasındadır?
A) Uhud  B) Bedir  C) Huneyn  D) Hendek  E) Puvatya

D.  Aşağıdaki çalışmaları defterinize yapınız.

1.  Hz. Muhammed’in Mekkeli müşriklerle yaptığı savaşların tarihlerini kronolojiye uygun olarak tarih şeridinde gösteriniz.

Hz. Muhammed’in Mekkeli Müşriklerle Yaptığı Savaşlar Tarih Şeridi
Hz. Muhammed’in Mekkeli Müşriklerle Yaptığı Savaşlar Tarih Şeridi

2.  Dört Halife Döneminin önemli özelliklerini açıklayınız.

En önemli özelliği halifelerin seçimle iş başına gelmesidir. Tüm tebaalarına eşit davranmışlar, adil bir yönetim sergilemeye çalışmışlardır.

3.  Abbasilerin Türkleri birçok devlet kademesine getirmesinin sebepleri neler olabilir?

Türklerin devlet yönetimi ve askeri alandaki tecrübe ve yetenekleri, sadakatları etkili olmuştur.

4.  Emevi Devleti’nin yıkılmasında etkili olan faktörleri açıklayınız.

Emevilerin yıkılmasında etkili olan faktörleri (sebepleri) öğrenmek için lütfen tıklayınız.

5.  Endülüs Emevilerinin bilim ve kültür alanında yaptığı çalışmaları yazınız.

Endülüs Emevilerinin bilim ve kültür alanında yaptığı çalışmaları öğrenmek için lütfen tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

5 Yorumlar

  1. D şıkkını direk yazsaydını iyi olurdu ama gidende iyi teşekkürler

  2. Bence iyi ama cevapsız seklide olsada hani kendimiz çözmek anlamında yapsak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir